en

Asmenų konsultavimas ir informavimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos klausimais

 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų konsultavimas ir informavimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) kompetencijos klausimais

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tarnyba konsultuoja asmenis ir teikia informaciją Tarnybos kompetencijos klausimais, susijusiais su vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos priežiūra ir kitais teisės aktuose Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais.

 

Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Tarnybą) ir raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Tarnybą, atsiuntus prašymą paštu arba pateikus elektroniniais ryšiais). Žodiniai prašymai telefonu arba asmeniui atvykus į Tarnybą gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas kopijos, kai dokumentą galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytos tvarkos.

 

Tarnyba į asmenų prašymus atsako valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas asmens prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/nNfRBjiguz

 

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/IVWPymiKpk

 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 1–53 „Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2285360290811e88ea9fc46d2024961

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1–415 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją raštu, pateikia rašytinį prašymą, nurodant jam rūpimo klausimo aplinkybes.

 

Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, kartu su prašymu turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

 

Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją žodžiu, pateikia klausimą ir informaciją, detalizuojančią jam rūpimo klausimo aplinkybes.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nėra.

Administracinės paslaugos teikėjas

Tarnyba, tel. (8 5) 262 67 60, el. p. tarnyba@vvtat.lt

 

Kontaktų sąrašas: http://vvtat.lt/lt/struktura_ir_kontaktai/administracija.html

Administracinės paslaugos vadovas

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja Giedrė Nenartavičiūtė, tel. (8 5) 205 54 06, 
el. p. giedre.nenartaviciute@vvtat.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Į asmenų prašymus žodžiu atsakoma tą pačią darbo dieną, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

 

Informacija ar konsultacija raštu asmeniui pateikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Tarnyboje. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Tarnyboje, Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Per 2 darbo dienas nuo Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimo pratęsti prašymo nagrinėjimo terminą priėmimo dienos, Tarnyba išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

 

Jeigu asmens prašymui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti prašymą atsiuntęs asmuo, ir Tarnyba tokių duomenų pati gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ji kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti papildomą informaciją, ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Kai per Tarnybos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, papildoma informacija negaunama, prašymas nenagrinėjamas, per 3 darbo dienas nuo Tarnybos nustatyto termino suėjimo dienos dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Tarnyba pasilieka prašymo ir gautų dokumentų kopijas.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo teikti konsultaciją forma laisva. Prašymas turi būti parašytas valstybine kalba (paštu siunčiami dokumentai priimami lietuvių ir anglų kalbomis), parašytas įskaitomai, asmens pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė arba ūkio subjekto duomenys, gyvenamoji arba buveinės vieta ir duomenys ryšiui palaikyti.

 

Asmuo, prašantis pateikti Tarnybos turimą informaciją ar dokumentus, pateikia nustatytos formos prašymą, kurį galima rasti Tarnybos interneto svetainėje adresu

http://vvtat.lt/lt/paslaugos/prasymai/prasymas_gauti_informacija.html arba laisvos formos prašymą, kuriame būtų pateikta aukščiau nurodytoje formoje nustatyta informacija.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Ši administracinė paslauga yra 3. dvipusės sąveikos lygio. Tarnybos interneto svetainėje suteikta galimybė vartotojui prašymo formą užpildyti internetu.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

 

 

 

REKOMENDUOJAMA BŪTINŲ VEIKSMŲ, KONSULTUOJANT AR TEIKIANT INFORMACIJĄ ASMENIMS RAŠTU, SEKOS SCHEMA

 

 

REKOMENDUOJAMA BŪTINŲ VEIKSMŲ, KONSULTUOJANT AR TEIKIANT INFORMACIJĄ ASMENIMS ŽODŽIU, SEKOS SCHEMA