en

ES valstybės narės gido profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje

Gidai, atvykstantys iš ES valstybės narės į Lietuvos Respublikos teritoriją laikinai ir kartais teikti gido paslaugų privalo pateikti išankstinę rašytinę deklaraciją (forma lietuvių kalba / anglų kalba). Deklaracija atnaujinama kartą per metus, jeigu gidas per tuos metus ketina teikti paslaugas laikinai ir kartais.   

 

Pirmą kartą teikiant deklaraciją arba jei iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su deklaracija pareiškėjas turi pateikti:

1) pilietybės įrodymą;

2) pažymą, patvirtinančią, kad jos turėtojas yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti savo veikla (pažyma neteikiama, jei pakanka 1 ir 4 punkte nurodytų dokumentų. Apie būtinybę pateikti pažymą pareiškėją informuoja deklaraciją priėmusi institucija);

3) profesinės kvalifikacijos įrodymai (gido pažymėjimas, diplomai, kursų baigimo dokumentai ir kt.);

4) bet kokie dokumentai, įrodantys, kad gidas teikė paslaugas ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu profesija arba jos rengimas yra nereglamentuojami įsisteigimo ES valstybėje narėje. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos deklaracijos pateikimo kompetentingai institucijai dienos (sutartys su užsakovais, darbdavio išduota pažyma, verslo liudijimas, mokesčių inspekcijos išduodama pažyma apie individualios veiklos vykdymą ir kt.). 

 

Patikrinusi deklaraciją ir kartu su ja pateiktus dokumentus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia asmens, kuriam suteikiama teisė laikinai ir kartais teikti gido paslaugas, vardą, pavardę, įsisteigimo valstybės narės pavadinimą, deklaracijoje nurodytą gido paslaugų teikimo laikotarpį. Sąrašas publikuojamas čia.

 

Paslauga yra nemokama.

 

Asmens duomenų skelbimo tikslas – informuoti apie ES valstybių narių piliečius, kurie turi teisę laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje.

 

Pasirašyta ir skenuota deklaracija teikiama elektroniniu paštu: ieva.lankeliene@vvtat.lt.

Deklaracija taip pat gali būti teikiama:

  • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 303 kab.;
  • paštu – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
  • elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą (Versli Lietuva pranešimų dėžutė).