English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Vartojimo ginčų komisijos Spausdinimo versija
  • Kas yra vartojimo ginčų komisija? Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo jai priskirtiems ginčams nagrinėti sudarė nuolatines vartojimo ginčų komisijas, kurios nagrinėja vartojimo ginčus atskirose vartojimo prekių ir paslaugų srityse. Vartojimo ginčų komisijos yra įsteigtos prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Telšių, Tauragės, Utenos apskričių skyrių.
  • Kas sudaro vartojimo ginčų komisiją? Siekiant užtikrinti objektyvų, greitą, pigų, konsensuso principu paremtą ginčo sprendimą, vartojimo ginčų komisiją, kuri, priimdama sprendimus, yra savarankiška ir nepriklausoma, sudaro 3 nariai: komisijos pirmininkas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą, po vieną vartotojų ir verslo asociacijų atstovą, atitinkančius Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintus jiems keliamus reikalavimus, kurie į komisiją yra skiriami ne trumpesniam nei 2 metų laikotarpiui. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius įsakymu sudaro vartojimo ginčų komisijų narių sąrašus, kurie yra viešai skelbiami Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje.
  • Kas gali kreiptis į vartojimo ginčų komisijas? Į vartojimo ginčų komisijas gali kreiptis vartotojai (ar jų įgalioti asmenys), jei jų teisės pažeistos ir:

             - jei ginčo suma yra ne mažesnė nei 200 eurų ir

             - ginčas nagrinėtinas žodinės procedūros tvarka.

  • Kaip nagrinėjami vartojimo ginčai ir priimami sprendimai? Vartotojo prašymą ir jo priedus gavusi vartojimo ginčų komisija ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio su jais susipažįsta. Paskirtą dieną į vartojimo ginčų komisijos posėdį kviečiamos abi ginčo šalys. Posėdžio tikslas – taikus vartojimo ginčo sprendimas. Jei taikus sprendimas nėra pasiekiamas, tada vartojimo ginčų komisijos sprendimai dėl ginčo esmės priimami balsų dauguma. Jeigu ginčą nagrinėja du komisijos nariai ir jų nuomonės išsiskiria arba ginčą nagrinėja tik komisijos pirmininkas, sprendimą priima komisijos pirmininkas savo nuožiūra.  
  • Ar už vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimą vartojimo ginčų komisijoje reikia mokėti? Ne, ši valstybės teikiama administracinė paslauga ginčo šalims yra nemokama.
  • Ką daryti, jei vartojimo ginčų komisijos sprendimas netenkina? Vartojimo ginčų komisijų sprendimai yra privalomi šalims ir vykdytini pagal civilinio proceso taisykles. Tačiau, jei vartotojas ar verslininkas nesutinka su vartojimo ginčų komisijos sprendimu, jie gali kreiptis į teismą. Vartotojo kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš vartotojo teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės. Kreipimasis į teismą po vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nelaikomas šios institucijos sprendimo apskundimu.
  • Ar verslininkai turi prievolę informuoti vartotojus apie alternatyvaus vartojimo ginčų sprendimo subjektus? Taip, pardavėjo ir paslaugų teikėjo interneto svetainėje, jeigu turi, privalo būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektus, kurie yra kompetentingi spręsti vartojimo ginčus: subjekto pavadinimas (vardas, pavardė), adresas ir interneto svetainės adresas. Ši informacija turi būti pateikta aiškiai, suprantamai ir lengvai prieinamu būdu. 
  • Vartojimo ginčų komisijų veiklos teisiniai pagrindai:

1. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

3. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-383 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų veiklos, susijusios su vartojimo ginčų neteisminiu sprendimu, ataskaitų pateikimo taisyklių patvirtinimo“;

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-384 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;

6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1R-23 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų ir institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, keitimosi informacija ir bendradarbiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1R-24 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1R-91 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir juos įgyvendinančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, kuriuos pažeidus Lietuvoje veikiančių prekių ar paslaugų pardavėjų (tiekėjų) veiksmais, Europos Sąjungos valstybių narių institucijos ar organizacijos turi teisę Lietuvos Respublikos teismuose pareikšti ieškinius, sąrašo patvirtinimo pakeitimo“;

8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1R-25 „Dėl vartojimo ginčų komisijų nuostatų patvirtinimo“;

9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1R-94 „Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašo patvirtinimo“;

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1021 „Dėl bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio patvirtinimo“. © Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.