English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai Spausdinimo versija

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau - Tarnyba) vadovybės pagrindinės 2017 metų užduotys  

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS
TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS NERINGOS BARONIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1. Organizuoti ir vykdyti bylų dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pažeidimų nagrinėjimą.

2. Užtikrinti Tarnybos ginčų nagrinėjimo ne teisme vykdymą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus.

3. Organizuoti ir vykdyti nuotolinės prekybos priežiūrą vartojimo paslaugų srityje.

4. Teikti išvadas dėl kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų.

5. Atstovauti Tarnybos interesus bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, verslo organizacijomis ir kt. asmenimis.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO TAURINTO RUDŽIO

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1.     Parengti produktų saugos ir atitikties vertinimo programas bei kontroliuoti jų vykdymą.

2.     Užtikrinti, kad ne maisto produktų ir vartotojų teisių apsaugos srityse teisės aktais nustatytų reikalavimų teminis sąvadas būtų atnaujinamas .

3.    Tobulinti ūkio subjektų priežiūros organizavimą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 patvirtinto Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo nuostatas.

4.     Užtikrinti, kad įstatymų nustatytais atvejais tinkamai ir laiku būtų taikomos sankcijos ūkio subjektams už Produktų saugos įstatymo ir Vartotojų teisų apsaugos įstatymo pažeidimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO GINTAUTO MIŠEIKIO

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1.     Užtikrinti Tarnybos prevencinio pobūdžio priemonių, padedančių ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, įgyvendinimą.

2.     Koordinuoti, kad būtų vykdoma Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolė šių įstatymų nustatytais atvejais taikant sankcijas komercinės veiklos subjektams.

3.    Užtikrinti ir koordinuoti sociologinius vartotojų ir verslininkų nuomonių tyrimų parengimą.

4.     Koordinuoti Kokybės vadybos sistemos persertifikavimą pagal ISO 9001:2015.

5.     Koordinuoti valstybės institucijų prisijungimą prie Vartotojų teisių informacinės sistemos (toliau - VTIS).

VALSTYBĖS TARNAUTOJO

ARVYDO NAINOS, L. E. TARNYBOS PRODUKTŲ SAUGOS IR KOKYBĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAREIGAS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1. Parengti produktų saugos ir atitikties vertinimo programas bei kontroliuoti jų vykdymą.

2. Atnaujinti Ne maisto produktų ir vartotojų teisių apsaugos srityse teisės aktais nustatytų reikalavimų teminį sąvadą.

3. Kontroliuoti, kad visa būtina (pagal skyriaus kompetenciją) informacija, reikalinga tinkamai rinkos priežiūrai, būtų patalpinta į duomenų talpyklą Tulpė.

4. Peržiūrėti ir, jeigu būtina, patikslinti naudojamus kontrolinius klausimynus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS

TARNYBOS PRODUKTŲ SAUGOS IR KOKYBĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS RIMOS TUGANAUSKAITĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1. Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2008, nustatančio su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus 18 (5) straipsniu, iki 2017-01-28 parengti rinkos priežiūros programą.

2. Kontroliuoti patikrinimų ir bandinių atrinkimo planų vykdymą bei šių duomenų savalaikį suvedimą į ne maisto produktų rinkos priežiūros informacinę sistemą Ripris.

3. Užtikrina, kad nebūtų viršytos lėšos, skirtos produktų saugos atliktiems bandymams apmokėti.

4. Parengti metinį bei ketvirtinius rinkos patikrinimų planus bei užtikrinti, kad apskritys parengtų mėnesinius rinkos priežiūros planus, juos apibendrintus pateikti patalpinti į Tarnybos tinklalapį.

5. Parengti ir pateikti rinkos priežiūros ketvirtines ir metines ataskaitas.

6. Organizuoti ir dalyvauti verslininkų mokymuose – seminaruose.

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS
TARNYBOS VARTOJIMO PASLAUGŲ SAUGOS IR KOKYBĖS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS ŽIVILĖS KAZAKEVIČIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1.     Didinti Tarnybos vykdomo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka efektyvumą, taikiai sprendžiant vartotojų  ir verslo subjektų ginčus vartojimo paslaugų srityje.

2.     Organizuoti interneto tinklalapių, siūlančių įsigyti vartojimo paslaugas, stebėseną.

3.     Užtikrinti tinkamą ir savalaikį bylų dėl vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų parengimą ir nagrinėjimą.

4.     Plėsti Tarnybos bendradarbiavimą su valstybės institucijomis ir su verslu, siekiant spręsti iškylančias problemas vartojimo paslaugų srityje.

5.     Užtikrinti Tarnybos funkcijų rinkos priežiūros srityje (vartojimo paslaugų) vykdymą.

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS
TARNYBOS VARTOJIMO PASLAUGŲ SAUGOS IR KOKYBĖS DEPARTAMENTO DIREKTORĖS PAVADUOTOJOS RAIMONDOS BALNIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1.     Didinti Tarnybos vykdomo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka efektyvumą, taikiai sprendžiant vartotojų  ir verslo subjektų ginčus turizmo ir rekreacinių paslaugų srityje bei kitų paslaugų.

2.     Plėsti Tarnybos bendradarbiavimą su valstybės institucijomis ir su verslu, siekiant spręsti iškylančias problemas turizmo ir rekreacinių paslaugų  bei kitų vartojimo paslaugų srityse, vykdyti paslaugų teikėjų švietimą ir informavimą apie vartojimo paslaugų vartotojų teisių apsaugą.

3.     Vykdyti interneto tinklalapių, siūlančių įsigyti vartojimo paslaugas, kurios patenka į departamento veiklos sritį, stebėseną.

4.     Dalyvauti tarp institucinės darbo grupės veikloje dėl 2015-11-25 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS EKONOMINIŲ INTERESŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS MAREKO MOČIULSKIO

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

1.                          Užtikrinti Tarnybos prevencinio pobūdžio priemonių, padedančių ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, įgyvendinimą.

2.                          Koordinuoti, kad būtų vykdoma Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolė šių įstatymų nustatytais atvejais taikant sankcijas komercinės veiklos subjektams.

3.                          Užtikrinti ir koordinuoti sociologinius vartotojų ir verslininkų nuomonių tyrimų parengimą.

4.                          Koordinuoti Kokybės vadybos sistemos persertifikavimą pagal ISO 9001:2015.

5.                          Koordinuoti valstybės institucijų prisijungimą prie Vartotojų teisių informacinės sistemos (toliau – VTIS).

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau - Tarnyba) vadovybės pagrindinės 2017 metų užduotys
© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.