English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Energetikos paslaugos Spausdinimo versija

KĄ DARYTI KILUS GINČUI TARP VARTOTOJO IR ENERGETIKOS ĮMONĖS?

Vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą.  

Energetikos įmonė privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Vartotojo kreipimąsi energetikos įmonė nagrinėja savo nustatyta tvarka, kurią privalo skelbti savo interneto svetainėje ir sudaryti sąlygas vartotojams su ja susipažinti kitais būdais.KĄ DARYTI KILUS GINČUI TARP VARTOTOJO IR GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO AR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONĖS?

Vartotojas, manantis, kad geriamojo vandens tiekėjas ar nuotekų tvarkytojas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į geriamojo vandens tiekėją ar nuotekų tvarkytoją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą.

Geriamojo vandens tiekėjas ar nuotekų tvarkytojas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie geriamojo vandens tiekėjo ir (ar) nuotekų tvarkytojo atsakymo vartotojui. 

 KOKIĄ INFORMACIJĄ IR PER KOKĮ TERMINĄ GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJAS AR NUOTEKŲ TVARKYTOJAS TEIKIA ABONENTAMS (VARTOTOJAMS) PAGAL JŲ PRAŠYMUS?

 

Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašas nustato vandens tiekėjų teikiamos abonentams (vartotojams) informacijos apie tiekiamo geriamojo vandens kokybę, jos pablogėjimą, avarijas, planuojamus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkius ir kitus pokyčius, galinčius turėti įtakos abonentams (vartotojams), vandens naudojimą, saugų ir efektyvų vandens tiekimo infrastruktūros naudojimą, jos plėtrą, vandens kainas ir abonentams (vartotojams) teikiamas paslaugas, informavimo veiklos plano sudarymą ir vykdymą, informacijos teikimą abonentams (vartotojams) pagal jų prašymus.

Vandens tiekėjas informaciją abonentui (vartotojui) pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu prašyme nurodytai informacijai pateikti reikalingas ilgesnis laikas, tuomet vandens tiekėjas turi informuoti abonentą (vartotoją), per kurį laikotarpį bus pateikta jo prašoma informacija.

 

Vartotojų skundų analizė

  

 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.