English
 
 
 
 
 
 

 

 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Sprendimų apskundimų tvarka Spausdinimo versija

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos priimtų sprendimų (neveikimo) apskundimo tvarka.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308) nustatyta tvarka. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Pagal minėto Administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnio 2 dalį su skundu (prašymu) į administracinį teismą tiesiogiai kreipiamasi šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje ir 19 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais. Įstatymo numatytais atvejais skundas (prašymas) pirmiausia turi būti paduodamas administracinių ginčų komisijai ar kitai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, po to skundas gali būti paduodamas ir administraciniam teismui. Kitais atvejais skundas (prašymas) gali būti paduodamas pasirinktinai: administracinių ginčų komisijai arba tiesiogiai administraciniam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalys).
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Jeigu viešojo administravimo subjektas vilkina atitinkamo klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo laikas, o terminai pareiškimams, kuriuose prašoma ištirti norminių administracinių teisės aktų teisėtumą, administraciniam teismui paduoti nenustatomi (Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2, 3 dalys).
Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 122 straipsnio 1 dalimi, nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje gali apskųsti asmuo, dėl kurio jis priimtas, institucija, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat nukentėjęs asmuo. Vadovaujantis Produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; Žin., 2004, Nr. 25-757) 28 straipsnio 1 dalimi, gamintojas, platintojas ir paslaugos teikėjas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimus dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo arba nutarimus dėl baudų skyrimo per 20 dienų nuo nutarimo ar sprendimo priėmimo dienos gali apskųsti teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pagal Reklamos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; Žin., 2004, Nr. 25-757) 25 straipsnio 1 dalį reklaminės veiklos subjektai per 20 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, įpareigojusios nutraukti reklamos naudojimą ar paskyrusios baudą, nutarimo gavimo dienos gali šį nutarimą apskųsti teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 6-212) 23 straipsnio 1 dalis numato, kad komercinės veiklos subjektai, nesutinkantys su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimais dėl baudų arba įspėjimo taikymo, turi teisę per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo jiems dienos apskųsti nutarimą teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pagal Mokėjimų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2009, Nr. 153-6888) 53 straipsnio 1 dalį mokėjimo paslaugų teikėjai ir vartotojai, nesutinkantys su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimais, turi teisę per trisdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos apskųsti nutarimą teismui įstatymų nustatyta tvarka. Tabako kontrolės įstatymo (Žin., 1996, Nr. 11-281) 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys, nesutinkantys su nutarimu taikyti ekonominę sankciją, turi teisę per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos apskųsti jį teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Vadovaujantis Produktų saugos įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, Reklamos įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi, Mokėjimų įstatymo 53 straipsnio 2 dalimi bei Tabako kontrolės įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, kreipimasis į teismą nesustabdo nutarimo ar sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.


Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

 

 

 

 

Naujas būdas lengvai ir be teismo spręsti ginčus dėl ES valstybėse narėse internetu įsigytų prekių ar paslaugų: http://ec.europa.eu/odr  

Pažiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip tai veikia!

    

 

     

         

 
     
Kalendorius
 
Sausis Vasaris Kovas
Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Spalis Lapkritis Gruodis
Ankstesni metai    2017      
  

 


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.