English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Tarptautiniai projektai Spausdinimo versija

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba dalyvauja Europos Komisijos ir Jungtinės Karalystės Sąžiningos prekybos biuro (OFT) susitarimo pagrindu vykdomame projekte „Europos nesąžiningų sutarčių sąlygų strategija“ (angl. k. „European Unfair Terms Strategy“) pagal Reglamentą Nr. 2004/2006 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje. Įgyvendinant šį projektą bus surengtos 3 darbo grupės, kurių metu bus aptarti nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyvos perkėlimo į valstybių narių nacionalinę teisę ypatumai, skirtumai, dėl to kylančios problemos, teismų praktika.

2013 m. kovo 20-21 d. pirmos darbo grupės metu buvo aptartos pagrindinių sąvokų, tokių kaip „vartotojas“, „pardavėjas/paslaugų teikėjas“, interpretavimas ir taikymas valstybių narių nacionalinėje teisėje, sąžiningumo testo taikymo ypatumai ir apimtis (pagrindinės nuostatos), sąžiningumo ir skaidrumo turinys standartinėse sutarčių sąlygose ir jų trūkumo pasekmės.

 

 

„Naujoji vartojimo kredito direktyva: įgyvendinimas, taikymas, vykdymas, nesąžininga komercinė praktika ir nesąžiningos sutarčių sąlygos”

Projektas yra susijęs su Bendradarbiavimo reglamento Nr. 2006/2004/EB tikslais. Projektą koordinuojanti institucija yra Latvijos vartotojų teisių apsaugos centras. Projekte dalyvauja Lietuvos Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Estijos vartotojų teisių apsaugos taryba, Didžiosios Britanijos Sąžiningos prekybos biuras ir kitų kompetentingų institucijų atstovai iš suinteresuotų ES valstybių narių, pavyzdžiui Italijos, Švedijos, Slovakijos ir t.t.

Projekto tikslai yra šie:

 - Efektyvus ir vieningas 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti direktyvą 87/102/EEB (toliau - CCD), Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje (toliau - UCP) ir Direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (toliau - Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyva) įgyvendinimas ir taikymas finansinių paslaugų (vartojimo kredito) sektoriuje.

- Bendros ir vieningos praktikos vystymas, susijęs su CCD taikymu ES valstybėse narėse, bei UCP ir nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyvomis finansinių paslaugų (vartojimo kredito) sektoriuje.

- Įgyvendinimo ir vykdymo sistemos lyginamoji analizė bei CCD priemonės.

- Nacionalinių praktikų ir bylų palyginimas, susijęs su CCD ir atsižvelgiant į UCP ir Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyvas.

- Valstybių narių vykdančiųjų institucijų bendradarbiavimo skatinimas, suteikiant galimybę tarnautojams iš įvairių ES valstybių narių pasidalinti patirtimi naujosios CCD įgyvendinimo bei naujų nuostatų taikymo srityje.

- Nustatyti labiausiai paplitusius pažeidimus, problemines sritis ir išanalizuoti pagrindinius pažeidimus, susijusius su CCD, UCP ir Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyvomis.

- Vartojimo kredito direktyvos skirtingų nuostatų vieningas aiškinimas.

Projekte numatyti dvi darbo grupės Rygoje ir Taline. Pirmosios darbo grupės susitikimas įvyko 2012 m. balandžio 23-24 d., o antroji numatyta 2012 m. spalio mėnesį Taline.

Laukiami rezultatai ir bendros veiklos nauda

 - Darbuotojų, dirbančių su CCD bei UCP ir Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyvomis finansinių paslaugų (vartojimo kredito) sektoriuje didesnis informuotumas ir kompetencijos lygis;

 - Bendras ir vieningas vartojimo kredito teisės aktų supratimas ir požiūris;

 - Pasikeitimas patirtimi;

 - Pastabos nesąžiningos komercinės praktikos direktyvos gairėms dėl finansų sektoriaus ir gairių papildymas pateikiant atitinkamus atvejus ir susijusius pavyzdžius.

                                

      

Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje vykdomi du projektai, finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai skirtus biudžeto asignavimus:

1. Projektas ,,Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, diegimas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje“, vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.3-VRM-01-V priemonę ,,Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“. Projekto tikslas – siekti veiksmingesnės vartotojų teisių apsaugos Lietuvoje, stiprinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos administracinius gebėjimus, gerinant bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų, didinant viešojo administravimo efektyvumą bei Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos kokybės vadybos gerąją patirtį, bus organizuojami kokybės vadybos mokymai, parengti 5 kokybės vadybos vidaus auditoriai, parengtas Kokybės vadovas, sukurta, įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001 tarptautinio standarto reikalavimus. Projekto trukmė – 18 mėnesių.

2. Projektas ,,Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų teisių galimo poveikio Lietuvos nacionalinei teisei vertinimas“, vykdomas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-05-V įgyvendinimo priemonę „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“. Šio projekto tikslai - įvertinti Europos Komisijos Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų teisių poveikį nacionaliniuose teisės aktuose numatytoms vartotojų teisėms ir padėti siekti aukšto vartotojų apsaugos lygio; nustatyti, kokie galiojančių teisės aktų pakeitimai bus reikalingi siekiant tinkamai perkelti naujosios direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę; sustiprinti gebėjimus geriau atstovauti Lietuvai priimant sprendimus ES lygiu bei geriau įgyvendinti ES vartotojų teisių apsaugos teisės aktų nuostatas Lietuvoje. Projekte numatytų seminarų metu bus pagerinti valstybės tarnautojų, dirbančių vartotojų teisių apsaugos srityje, gebėjimai, susiję su ES vartotojų apsaugos teisės aktų nuostatų perkėlimu ir taikymu nacionaliniu lygiu. Projekto trukmė – 12 mėnesių.

Projektas „Nesąžininga komercinė veikla - patirtis ir procedūros valstybėse narėse“

Europos Komisijos ir Italijos Respublikos ūkio plėtros ministerijos Rinkos reguliavimo departamento Konkurencijos ir vartotojų generalinis direktoratas 2008 m. rugpjūčio mėnesį pasirašė susitarimą „Dėl bendros nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų teisių apsaugos įstatymų vykdymą, veiklos“ (Reglamentas Nr. 2004/2006 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje). Remiantis minėtu susitarimu buvo pradėtas vykdyti projektas „Nesąžininga komercinė veikla - patirtis ir procedūros valstybėse narėse“. Projekte dalyvauja šios šalys: Bulgarija, Danija, Estija, Vokietija, Vengrija, Italija, Latvija, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Slovakija, Ispanija, Švedija.

Projekto tikslas - palyginti nacionaliniu lygmeniu pasiektus rezultatus ir įgytą patirtį, užkertant kelią nesąžiningai komercinei veiklai, bei siekti vieningo 2005 m. gegužės 11 d. Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje (toliau - Direktyva) interpretavimo, bendrų nuostatų įgyvendinimo ir juodųjų sąrašų, numatytų Direktyvoje, sudarymo. Tyrimų koordinavimas ir procedūrų metodai, kuriais siekiama rasti geriausią savalaikišką požiūrį ir efektyvius metodus, užkertant kelią nesąžiningai komercinei veiklai, yra tolesnis lyginamosios analizės tikslas.

Projekto tikslas yra gerinti rinkos priežiūros efektyvumą ir Direktyvos įgyvendinimą:

  • didinant valstybės tarnautojų žinių ir kompetencijos lygį, susijusį su Direktyvos įgyvendinimu;
  • randant bendrą ir vieningą Direktyvos supratimą bei požiūrį į teisės aktus;
  • keičiantis patirtimi;
  • teikiant pasiūlymų, aiškinančių Direktyvos taikymą, gaires Europos Sąjungos mastu.

VYKDOMAS ES PHARE TRUMPALAIKIS DVYNIŲ PROJEKTAS „VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS STIPRINIMAS VARTOJIMO KREDITO SRITYJE“

2009 m. sausio - birželio mėn. buvo vykdomas Lietuvos ir Jungtinės Karalystės trumpalaikis Dvynių projektas „Vartotojų teisių apsaugos stiprinimas vartojimo kredito srityje“, kurio tikslas – teikti konkrečią pagalbą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai stiprinant vartotojų teisių apsaugą vartojimo kredito srityje, plėsti vartotojų žinias ir supratimą apie vartojimo kreditus.

Atsižvelgdama į finansinių paslaugų sektoriaus Lietuvoje plėtrą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba siekia užtikrinti aukščiausią vartotojų teisių apsaugos lygį vartojimo kredito srityje. Kadangi vartotojai sudaro vis daugiau vartojimo kredito sutarčių, sparčiai auga kreditinių kortelių rinka, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, siekdama stiprinti vartotojų pasitikėjimą viena iš svarbiausių finansinių paslaugų – vartojimo kredito paslauga ir dalyvaudama trumpalaikiame Dvynių projekte, siekė ištirti Lietuvos vartojimo kredito rinkos ir vartojimo kredito produktų teikimą reguliuojančias nuostatas ir jas palyginti su geriausia ES valstybių narių praktika, parengti rekomendacijas dėl Lietuvos vartojimo kreditų duomenų bazės plėtros, siekiant keistis informacija apie ES vartotojų kreditingumą.

Šis 6 mėnesių trukmės projektas vykdomas penkiomis veiklos kryptimis:

  • tiriama Lietuvos vartojimo kreditų rinka ir renkama informacija apie naujus rinkoje siūlomus šios srities produktus ir jų teikimą reglamentuojančias nuostatas, jas lyginant su geriausia ES valstybių narių praktika;
  • peržiūrimi nacionaliniai teisės aktai, reguliuojantys vartojimo kreditą, ir rengiamos rekomendacijos dėl būtinų jų nuostatų pataisų įgyvendinant naująją Vartojimo kredito direktyvą pagal geriausią ES šalių praktiką;
  • analizuojama Lietuvos vartotojų kreditingumo informacinė sistema vartojimo kredito srityje ir teikiamos rekomendacijos dėl būtinų vartotojų kreditingumo sistemos modelio pataisų;
  • rengiama mokomoji medžiaga ir seminarai vartojimo kredito tema;
  • rengiama vartotojų švietimo medžiaga siekiant informuoti vartotojus apie vartojimo kredito vartotojų teises ir pareigas, kurias nustato naujoji Vartojimo kredito direktyva.

Jungtinės Karalystės ekspertai teigiamai įvertino dabartines Lietuvos vartotojų teisų apsaugos priemones vartojimo kredito srityje, tačiau pastebėjo, kad, atsižvelgiant į sparčiai besivystančią vartojimo kredito rinką, reikėtų teisės aktus tikslinti.

PHARE  projektas

2006 m. lapkričio mėnesį baigėsi 2004 m. kovo 8 d. pradėtas vykdyti PHARE projektas “Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos administracinių gebėjimų stiprinimas bei visuomeninių vartotojų organizacijų veiklos skatinimas”. Projektas susidėjo iš trijų dalių: Dvynių projekto, Tiekimo komponento ir Techninės pagalbos. PHARE projekto metu buvo įsteigtas Europos vartotojų centras bei Vartotojų švietimo centras. Projekto ekspertai suorganizavo įvarius mokymus, peržiūrėjo Lietuvos Respublikos įstatymus vartotojų apsaugos srityje, parengė valstybės įstaigų, įgaliotų ginti vartotojų interesus, ir visuomeninių vartotojų organizacijų bendradarbiavimo gaires, konsultavo visuomenines vartotojų organizacijas dėl galimybių gauti finansavimą per tarptautinius fondus ar programas, padėjo parengti asociacijų rėmimo tvarką.

Taip pat buvo pravesti mokymai tam, kad sustiprinti Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos ir kitų vartotojų teisių apsaugos institucijų administracinius gebėjimus, taip pat sukurti vartotojų informavimo internetu priemones. Buvo sukurtas Tarybos bei jos regioninių padalinių interneto portalas bei Vartotojų švietimo centro internetinis puslapis lietuvių ir anglų kalbomis.

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.