English
 
 
 
 
 
 

 

 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Tarptautinis bendradarbiavimas ir tarptautinė veikla Spausdinimo versija

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Briuselis, 2014 m. birželio 30 d.

Toliau gerėja rinkos sąlygos vartotojams

Šiandien paskelbta Dešimtoji vartotojų rinkų rezultatų suvestinė, iš kurios galima spręsti, kad gerėja visų vartotojų rinkų sektorių veikla. Ypač žymus prekių rinkos gerėjimas, o paslaugų sektorius ir toliau lieka pagrindinis nepasitenkinimo šaltinis.

„Vartotojai turi būti rinkos šeimininkai, o ne tarnai, – sakė už vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica. – Šiandien paskelbta Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė rodo, kad apskritai rinkos sąlygos vartotojams gerėja. Tačiau dar reikia daug nuveikti, ypač paslaugų ir energetikos srityse. Drauge su kolegomis iš Komisijos daug dirbame, siekdami išspręsti šiuos klausimus, pasitelkdami mokėjimo sąskaitų direktyvą, dokumentų rinkinį dėl žemyno ryšių infrastruktūros arba lengvindami galimybę keisti tiekėjus.“

2014 m. Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė

Vartotojų rinkų rezultatų suvestinėje pateikiami 52 vartotojų rinkų, nuo naudotų automobilių iki apgyvendinimo atostogų metu, veiklos rezultatai. ES masto apžvalgoje vartotojai vertina keturis rinkų aspektus: galimybę palyginti pasiūlymus, pasitikėjimą verslo įmonėmis, problemas ir skundus ir pasitenkinimą verslo įmonėmis. Toliau aptariamos pagrindinės išvados.

• Rinkos veikimas gerėja. Bendras visų rinkų ir visų šalių rinkos veikimo vertinimas 2013 m. šiek tiek pagerėjo lyginant su 2012 m. Ši tendencija tęsiasi nuo 2010 m., nors ji nevienoda skirtingose šalyse ir skirtingose rinkose.

• Prekių rinkos veikia daug geriau nei paslaugų rinkos, tačiau skirtumas pamažu mažėja. Palyginti su 2012 m., labiausiai pagerėjo kai kurių anksčiau nepalankiausiai vertintų rinkų, pvz., transporto priemonių degalų ir geležinkelio paslaugų, veikla.

• Daugiausia problemų ir toliau pasitaiko bankų paslaugų sektoriuje, o investicinių produktų ir hipotekos rinkos vertinamos prasčiausiai: jų rodikliai daug mažesni už paslaugų sektoriaus vidurkį. Esminis ES vartotojų politikos elementas – užtikrinti, kad finansinės paslaugos, atsižvelgiant į esamą ekonominę padėtį, būtų naudingos vartotojams.

• Telekomunikacijų rinkų rezultatas mažesnis už vidutinį; pasitikėjimo, paslaugų teikėjo pasirinkimo ir bendro vartotojų pasitenkinimo rodikliai daug mažesni už vidurkį, o problemų ir skundų užfiksuota daugiausiai iš visų rinkos grupių. Teigiama yra tai, kad galimybės palyginti pasiūlymus ir lengvai keisti paslaugų teikėjus įvertintos geriau negu vidutiniškai, o teikėjai šioje rinkos grupėje buvo keičiami dažniausiai. 2013 m. rugsėjo mėn. Komisija priėmė žemyno ryšių infrastruktūros dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama iki 2016 m. panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius ir pagerinti vartotojų galimybes rinktis telekomunikacijų paslaugų teikėjus.

• Komunalinių paslaugų, ypač elektros energijos ir dujų, rinkas vartotojai taip pat vertina prasčiau už vidurkį. Nepaisant neseniai padarytos pažangos, ir toliau prastai vertinamos galimybės komunalinių paslaugų rinkoje palyginti pasiūlymus, pasirinkti teikėjus, lengvai juos pakeisti ir pats pakeitimas. Komisija drauge su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais siekia padidinti energijos pasiūlymų ir sąskaitų skaidrumą, užtikrinti vartotojams galimybę gauti savo suvartojimo duomenis ir sudaryti palankesnes sąlygas keisti paslaugų teikėjus.

• Prastai veikiančios naudotų automobilių ir transporto priemonių degalų rinkos ir toliau vertinamos daug prasčiau už vidurkį. Neseniai baigtas išsamus ES transporto priemonių degalų rinkos tyrimas.

Svarbiausios transporto priemonių degalų tyrimo išvados

Tyrimu patvirtinta, kad degalų kainos kinta dažnai, kai kuriose šalyse net po kelis kartus per dieną. Rinkoje, kurioje vartotojų sprendimai dažniausiai yra susiję su pirkimo kaina, tai labai svarbu. Todėl kai kuriose valstybėse narėse, siekiant didinti kainų skaidrumą, reguliavimo priemone tapo kainų palyginimo interneto svetainės. Tyrime visų pirma išskiriama Austrija, kurioje visi degalų pardavėjai privalo pranešti apie kainų pokyčius, o atitinkamais teisės aktais kainą leidžiama didinti tik vieną kartą per dieną. Tuo užtikrintas didesnis kainų skaidrumas vartotojams ir nuo reglamento priėmimo dyzelino kaina sumažinta iki 2,5 proc., o benzino – iki 3,6 proc.

Tolesni veiksmai

• Komisijos tarnybos, remdamosi rezultatų suvestine, pradės du nuodugnius rinkos tyrimus: mažmeninės elektros energijos rinkos tyrimą ir elgsenos tyrimą, kuriuo siekiama, kad vartotojai geriau perskaitytų ir suprastų sutarčių sąlygas. Atlikus mažmeninės elektros energijos rinkos tyrimą, jo rezultatai bus palyginti su ankstesnio 2010 m. tyrimo duomenimis, siekiant ištirti trečiojo energetikos teisės aktų rinkinio įgyvendinimo poveikį. Antruoju tyrimu, taikant elgsenos bandymo metodus, bus tikrinamos įvairios sąlygos, kurios padėtų didinti vartotojų norą skaityti ir gebėjimą suprasti sutarčių sąlygas.

Daugiau informacijos

Vartotojų rinkų rezultatų suvestinė


PRANEŠIMAS SPAUDAI

Briuselis, 2014 m. liepos 7 d.

Geresnis vartotojų teisių užtikrinimas kuriant tikrą bendrąją rinką vartotojams

Šiandien kalbėdamas Romoje už vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys Nevenas Mimica išreiškė savo požiūrį dėl poreikio glaudžiau bendradarbiauti užtikrinant vartotojų teises visoje bendrojoje rinkoje.

„Svarbiausia griežtai laikytis. Tik popieriuje egzistuojančios vartotojų teisės vartotojams nepadeda. Būtina užtikrinti, kad vartotojų teisės aktai būti veiksmingai vykdomi ir kad vartotojai praktiškai galėtų naudotis popieriuje įrašytomis teisėmis.

Bendradarbiavimas teisės aktų vykdymo užtikrinimo srityje ne tik padeda kurti geriau veikiančią bendrąją rinką vartotojams, bet ir yra naudingas įmonėms, nes užtikrinamas didesnis skaidrumas, didesnė konkurencija, vienodos sąlygos ir teisinis tikrumas.

Turime sukurti sistemą, kuri leistų pašalinti plačiai paplitusius pažeidimus, vienu metu susijusius su keliomis ar net visomis ES šalimis. Šiuo požiūriu taip pat reikia apsvarstyti, koks turėtų būti Komisijos vaidmuo – ne tik kaip koordinatorės, bet ir kaip institucijos, padedančios nustatyti neteisėtus veiksmus ir priimti sprendimus dėl bendrų ES lygmens kovos su tokiais neteisėtais veiksmais priemonių.“

Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklo laimėjimai

Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas jungia už Europos vartotojų teisės aktų vykdymo užtikrinimą atsakingas nacionalines valdžios institucijas ir Europos Komisiją. Jeigu tarpvalstybiniu lygmeniu pažeidžiamos vartotojų teisės, tinklas leidžia valstybės narės, kurioje pažeisti vartotojo interesai, institucijai kreiptis į atitinkamą instituciją valstybėje narėje, kurioje įsikūręs prekybininkas, ir paprašyti imtis veiksmų, kad pažeidimas būtų nutrauktas. Vykdomosios institucijos taip pat gali pranešti viena kitai apie neteisėtus veiksmus, kurie gali paplisti ir kitose šalyse.

Nuo 2007 m. per tinklą pateikta daugiau nei 1 400 tarpusavio pagalbos prašymų. Reguliariai vykdytos internetinių rinkų priežiūros (vadinamųjų žaibo operacijų) rezultatas – per tą patį laikotarpį ištaisyta maždaug 2 000 reikalavimų neatitikusių svetainių. Dėl žaibo operacijų padidėjo e. prekybininkų ir vartotojų informuotumas apie vartotojų teisės aktus įvairiuose sektoriuose: oro transporto, viešbučių rezervavimo, vartojamųjų paskolų, renginių bilietų, elektroninių prekių ar skaitmeninių kūrinių.

Praėjusiais metais teisėsaugos institucijos pradėjo bendradarbiauti ir sprendžiant bendrus klausimus, susijusius su vartotojais keliose valstybėse narėse. Pirmieji tokio pobūdžio veiksmai buvo dėl pirkimo naudojantis taikomosiomis programėlėmis, visų pirma žaidimais, daugiausia skirtais vaikams. Visoje ES teisėsaugos institucijos bendrai susitarė dėl to, kaip taikyti šios srities atitinkamas vartotojų apsaugos taisykles, ir paprašė pramonės atstovus per konkretų laikotarpį nutraukti neteisėtus veiksmus, kad būtų užtikrinta tinkama mobiliųjų programėlių naudotojų apsauga. Šis procesas eina į pabaigą, o rezultatų tikimasi netrukus.

Ateities uždaviniai

Per neseniai vykusias viešas konsultacijas dėl tinklo veiklos rezultatų pabrėžtas veiksmingų kovos su plačiai paplitusiais vartotojų teisių pažeidimais ES sprendimų poreikis. Viešose konsultacijose dalyvavę suinteresuotieji subjektai paragino labiau koordinuoti veiksmus ir taikyti vienodą metodą visoje ES, kad vartotojams būtų teikiama didesnė nauda ir įmonėms būtų paprasčiau laikytis reikalavimų ir sumažėtų jų sąnaudos. Sutelkus administracines pastangas ES lygmeniu vyriausybės galėtų sutaupyti daug išlaidų ir išteklių.

Sakydamas kalbą Komisijos narys taip pat svarstė, kaip pagerinti nacionalinių institucijų tarpusavio bendradarbiavimo mechanizmą, rinkos stebėjimą ir perspėjimo mechanizmą, kad būtų galima greičiau nustatyti pažeidimus ir sumažinti bendrą žalą vartotojams.

Jis taip pat įsipareigojo paspartinti parengiamuosius darbus, kad kitos kadencijos Komisija galėtų greitai priimti neoficialų sprendimą dėl to, kaip geriau užtikrinti vartotojų teisės aktų vykdymą ES ir išspręsti skaitmeninės ekonomikos uždavinius.

Daugiau informacijos

2014 m. liepos 1 d. priimta Reglamento dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje taikymo ataskaita.


2014 m. balandžio 11 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Maisto produktų ir rekreacinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Nenartavičiūtė dalyvavo Briuselyje vykusioje Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato organizuotoje teisinėje darbo grupėje dėl 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES gairių ir vartotojams suteikiamos informacijos apie internetu parduodamus skaitmeninius produktus.

Pagrindiniai teisinės darbo grupės metu aptarti klausimai – 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EBB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (toliau – Vartotojų direktyva) gairių rengimas bei vartotojų informavimas apie internetu parduodamus skaitmeninius produktus.

Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato direktorė Paraskevi Michou pažymėjo, kad gairių pristatymo data dar nėra aiški, yra tikimybė, kad gairės bus pristatytos vėliau nei iki 2014 m. birželio 13 d. Papildomai informavo, kad 9 Europos Sąjungos valstybėse narėse vyksta vartotojų informavimo kampanijos, kuriose dalyvaus ir Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato atstovai, kurie teiks informaciją vartotojams, rengs susitikimus ir pristatys Vartotojų direktyvos nuostatas.

Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato atstovas Martins Prieditis pristatė rengiamų gairių projektą atkreipdamas dėmesį į problemų keliančias sritis: taikymo sritis, ikisutartinės informacijos pateikimas vartotojams, sandorių atlygintinumas, sutarties atsisakymo gaimybės ir kt. Vartotojų direktyvos taikymą nustatančios normos turėtų būti aiškinamos siaurai, neplečiamai, valstybės narės gali nuspręsti netaikyti Vartotojų direktyvos nuostatų tokiems sandoriams, kurių suma neviršija 50 eurų, taip pat aukcionams, nes yra apribojimų norint atsisakyti laimėjus aukcioną sudarytos sutarties. Pranešėjas trumpai aptarė informaciją, kuri galėtų būti skelbiama gairėse ir informavo, kad valstybėms narėms (vartotojams) gairės bus pristatytos tik tada, kai bus parengtas galutinis gairių modelis.

Europos Komisijos Teisingumo generalinio direktorato atstovas Sven Roehr pristatė pavyzdinį informacijos apie internetu parduodamus skaitmeninius produktus suteikimo modelį, kuris pagerintų informacijos apie skaitmeninius produktus suteikimo kokybę. Pranešėjas pabrėžė, kad sutarties dėl skaitmeninio turinio produktų negalima atsisakyti po to, kai informacija pradėta siųstis, būtina informuoti vartotojus, kad pradėjus siųstis, prarandama teisė atsisakyti sutarties. Visos šalys narės pažymėjo, kad informacijos suteikimo modelis apie internetu parduodamus produktus yra labai naudingas ir visos institucijos stengsis pristatyti jį savo šalyse, tačiau įgyvendinimas priklausys tik nuo verslininkų. Sven Roehr taip pat pažymėjo, kad galutinis informacijos apie skaitmeninius produktus suteikimo modelis bus pristatytas kartu su gairėmis ir išverstas į valstybių narių kalbas, tik naudojami ženklai ir ikonėlės visose šalyse bus vienodi.

 

2012 m. rugsėjo 19 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patalpose vyko seminaras ,,GRAS - RAPEX sistemos veikimas“, kurį organizavo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, bendradarbiaudama su Europos Komisijos sveikatos ir vartotojų apsaugos generaliniu direktoratu. Šio seminaro tikslas – surengti specialius mokymus apie vartojimo gaminių saugą ir rizikos vertinimą pagal Bendrijos skubaus apsikeitimo informacija apie pavojingus gaminius sistemą (GRAS – RAPEX sistemą, kuri veikia nuo š.m. gegužės mėnesio ir pakeitė prieš tai naudotą REIS sistemą). Mokymai buvo skirti Lietuvos rinkos priežiūros institucijų atstovams, kurių darbo funkcijos yra susijusios su vartojimo produktų saugos užtikrinimu. Mokymus vedė Europos Komisijos sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato ir Pramonės generalinio direktorato specialistai.

 

2012 m. birželio 11 d. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kartu su Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generaliniu direktoratu surengė praktinę konferenciją, skirtą Europos Komisijos 2010 m. gegužės 12 d. rekomendacijos Nr. SEC (2010) 572 ,,Dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos taikymo“ įgyvendinimo Lietuvoje (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pilnai įgyvendino šią rekomendaciją savo veikloje) aptarimui, galimų problemų identifikavimui ir jų sprendimo galimybių paieškai. Kompetentingos valstybės institucijos, vartotojų ir verslo asociacijos buvo supažindintos su Rekomendacijos nuostatomis, Europos vartotojų skundų registravimo sistema (ECCRS) ir jos techninėmis galimybėmis.

Belgija - ICPEN prezidentė

2012 m. liepos 1-ąją Belgija perėmė pirmininkavimą ICPEN. Nuo 1998-1999 m., kai Belgija pirmą kartą pirmininkavo šiam Tarptautiniam vartotojų teisių apsaugos ir gynimo tinklui pasaulis ir pats Tinklas labai pasikeitė: organizacija vienija beveik dvigubai daugiau narių ir toliau auga. Tinklas susiduria su didžiuliais iššūkiais ne tik siekiant sutalpinti ar apjungti narius, bet ir rasti visoms pasaulio šalims tinkamas ar aktualias strategines veiklos krytis, kad šio Tinklo veikla būtų įdomi ir naudinga. 2012 m. spalio 9-12 d. Belgija Gento mieste surengė Gerosios praktikos mokymus ir kasmetinę Tinklo narių konferenciją. Kitų metų pavasarį t.y. 2013 m. balandžio 16-19 d. Antverpene planuojama surengti ir antrąją konferenciją bei seminarą. Belgija pasirinko šią temą, skirtą pirmininkavimo renginiams - „Teisės nuostatų taikymo perkėlimas į kitą lygmenį“. Tinklo nariai bei jiems vadovaujanti Belgija tiki, kad atėjo laikas pradėti kurti tokias strategijas ar metodus, kurie padėtų sustiprinti ICPEN įtaką verslo atstovams. Šiuo metu ICPEN misija yra siekti dialogo su svarbiausiais tarptautiniais rinkos žaidėjais (tarptautinėmis bendrovėmis) ir pagerinti vartotojų teisių apsaugą, jų situaciją visame pasaulyje.

Reglamentas Nr.2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje

Europos Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai dviejų metų ataskaitą apie Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 2004 m. spalio 27 d. dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo („Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje“). Komisijos ataskaitai.

 

Stucky byla buvo išspręsta skiriant rekordinio dydžio baudą

Tarptautinės vartotojų teisių apsaugos ir gynimo tinklo (ICPEN) narys Kanados konkurencijos biuras baigė ilgai trukusį teismo procesą Stucky baudžiamojoje byloje (anksčiau vadinta Ravenshoe). Ši byla buvo nagrinėjama daugiau nei 90 dienų sprendžiant daugybę teisinių problemų, ir Apeliacinio teismo sprendimu ponas Stucky buvo išteisintas, tačiau teismo procesas buvo pradėtas iš naujo.


Teismas skyrė rekordinę 2 mln. dolerių baudą, kuri yra dvigubai didesnė už tą sumą, kurią jis gavo iš nukentėjusių žmonių - tai yra įspėjimas visiems sukčiams, kuriems bus ne tik skiriamos baudos už gaunamas nelegalias pajamas, bet ir taikomos didelės bausmės. Skelbdamas nuosprendį teisėjas taip pat įspėjo kitus asmenis, kurie taikosi į pažeidžiamus vartotojus, kad jie gali atsidurti kalėjime.

Kanados konkurencijos biuras dėkoja ICPEN valstybėms narėms, visų pirma Jungtinei Karalystei, Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Australijai, kurios labai padėjo šioje situacijoje.

Kanados konkurencijos biuras

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

 

 

 

 

Naujas būdas lengvai ir be teismo spręsti ginčus dėl ES valstybėse narėse internetu įsigytų prekių ar paslaugų: http://ec.europa.eu/odr  

Pažiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip tai veikia!

    

 

     

         

 
     
Kalendorius
 
Sausis Vasaris Kovas
Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Spalis Lapkritis Gruodis
Ankstesni metai    2017      
  

 


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.