English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Vartotojų teisių informacinė sistema Spausdinimo versija

Bendra informacija apie Projektą

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2009 m. gegužės 11 d. potvarkiu Nr. 173 sudarytos darbo grupės vartotojų teisių apsaugos tobulinimo klausimams išnagrinėti pateiktose išvadose teigiama, kad sisteminiam vartotojų teisių apsaugos įgyvendinimui reikalinga bendra informacinė sistema (duomenų bazė), per kurią atitinkamoms institucijoms galėtų būti paskirstomi vartotojų kreipimaisi ir kurioje kiekvienas proceso dalyvis galėtų stebėti ginčų nagrinėjimo eigą. Įgyvendinant šios darbo grupės siūlymus ir rekomendacijas bei atitinkamas Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581; 2007, Nr. 12-488) nuostatas, įpareigojančias Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – VVTAT) kurti ir tvarkyti vartotojų teisių apsaugos duomenų bazę, projekto „Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimas“ (toliau – Projektas) apimtyje kuriama „vieno langelio“ principu veikianti Vartotojų teisių informacinė sistema (toliau – VTIS). Ši sistema turės sudaryti galimybes paslaugų gavėjams:

·         parengti ir pateikti kreipimusis ir (ar) prašymus (skundus) bet kuriai vartotojų teisių apsaugą įgyvendinančiai institucijai per vieną el. paslaugų portalą;

·         gauti atsakymus ar sprendimus dėl pateiktų kreipimųsi ir prašymų (skundų);

·         stebėti pateiktų prašymų (skundų) nagrinėjimo būseną, nepriklausomai nuo to, kurioje institucijoje prašymas (skundas) nagrinėjimas.

 Taip pat VTIS turės užtikrinti į informacinę ir prevencinę vartotojų teisių apsaugos srities veiklą orientuotų el. paslaugų teikimą:

·         paraiškų pateikimo dalyvauti VVTAT prevencinėje programoje el. paslaugos, kuri leis verslo subjektams el. būdu teikti paraiškas dėl dalyvavimo VVTAT prevencinėje programoje, o vėliau gauti su tuo susijusią aktualią informaciją;

·         vartotojų teisių apsaugos el. erdvėje prevencinės paslaugos, kuri leis el. erdvėje perkamų prekių ir paslaugų bei vartojimo kredito paslaugų gavėjams gauti aktualią informaciją apie vartotojo teises ir dažniausiai užduodamus klausimus tam tikroje vartojimo srityje, informuoti VVTAT apie įtartinas el. verslo interneto svetaines bei tiesiai iš darbo lauko pateikti kreipimąsi/ prašymą (skundą) vartotojų teisių apsaugą įgyvendinančioms institucijoms.

Projekto tikslassukurti „vieno langelio“ principu veikiančią VTIS ir pažangias, vartotojų poreikius ir informacinės visuomenės plėtros tendencijas atitinkančias vartotojų teisių apsaugos  srities el. paslaugas.

Projekto uždaviniai:

·         nustatyti ir apibrėžti reikalavimus kuriamai VTIS:

     o   parengti informacinės sistemos specifikaciją, detaliai aprašančią VTIS kompiuterizuojamus procesus, funkcijas bei    veikimo ir realizavimo apribojimus;

     o   parengti elektroninio kreipimosi/ prašymo (skundo) formato specifikaciją, atitinkančią Europos Komisijos (toliau – EK) rekomendacijos dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos taikymo nuostatas;

·         sudaryti sąlygas efektyviam VTIS funkcionavimui ir kuriamų el. paslaugų teikimui:

     o   parengti vartotojų teisių apsaugą įgyvendinančių institucijų veiklos taikant „vieno langelio“ principą modelį, apimantį kreipimųsi ir prašymų (skundų) paskirstymo, nagrinėjimo stebėsenos, išimčių valdymo ir atgalinio ryšio mechanizmą;o   parengti vartotojų teisių apsaugos sistemos funkcionavimo „vieno langelio“ principu gaires, nustatančias šioms institucijoms bendrą vartotojų kreipimųsi ir prašymų (skundų) valdymo tvarką;

     o   parengti prevencinių elektroninių paslaugų teikimo veiklos modelį, detaliai aprašantį paslaugos teikimo sąlygas ir reikalavimus bei dalyvavimo VVTAT prevencinėje programoje principus;

     o   parengti semantinės paieškos modelį, užtikrinantį paprastą ir greitą reikiamos informacijos radimą, išnagrinėtų kreipimųsi ar prašymų (skundų) tarpusavio sąryšius;

·         sukurti ir įdiegti programines ir technines priemones kuriamoms el. paslaugoms teikti:

     o   parengti VTIS projektinę dokumentaciją;

     o   sukurti VTIS programinę įrangą;

     o   įsigyti VTIS sukūrimui reikalingą techninę ir licencinę programinę įrangą;

     o   ištestuoti ir įdiegti VTIS;

     o   įteisinti VTIS ir parengti jos naudotojus;

·         sukurti sąsajas su kitomis informacinėmis sistemomis.

 

Projekto įgyvendinimo schema

Siekiant sukurti VTIS, butina įgyvendinti žemiau esančioje schemoje pavaizduotą principinį sprendimą.

 

1 paveikslas. Principinė sprendimo schema  

1 lentelė. Sprendimo sudėtinių dalių aprašymas

Sprendimo sudėtinė dalis

Aprašymas
VVTAT

VVTAT, kaip kuriamos VTIS valdytoja:

·         konsultuos paslaugų gavėjus telefonu;

·         gaus paslaugų gavėjų ne elektroniniu būdu (raštu ar spausdintu formatu) pateiktus kreipimusis ir prašymus (skundus), vykdys jų įvedimą į sistemą tolimesniam apdorojimui bei teiks atsakymus į kreipimusis ir prašymus (skundus) (toliau – sprendimai);

·         tvirtins paslaugų gavėjų – verslo subjektų teikiamas paraiškas dalyvauti VVTAT prevencinėje programoje padedant užtikrinti vartotojų apsaugą (toliau – paraiškos);

·         vykdys VTIS priežiūrą, monitoringą, atliks duomenų analizę bei rengs ataskaitas.

VTIS

Projekto metu bus sukurta IS.Pagrindinės šios sistemos posistemės:

·         e. paslaugų posistemė (portalas), kuri užtikrins galimybę:

 •  
  • paslaugų gavėjams internetu parengti ir pateikti kreipimąsi ar prašymą (skundą) „vieno langelio“ principu bei sekti su kreipimusi ar prašymu (skundu) susijusią informaciją;
  • paslaugų gavėjams pateikti kreipimąsi „vieno langelio“ principu, naudojantis mobiliaisiais įrenginiais, per tam pritaikytą portalo versiją, skirtą mobiliesiems įrenginiams;
  • paslaugų gavėjams sekti su kreipimusi ar prašymu (skundu) susijusią informaciją, naudojantis mobiliaisiais įrenginiais, per tam pritaikytą portalo versiją, skirtą mobiliesiems įrenginiams;
  • paslaugų gavėjams – verslo subjektams parengti ir pateikti paraiškas bei gauti su jomis susijusią informaciją;
  • su vartotojų teisių apsauga susijusioms institucijoms, naudojantis portalo funkcionalumu, gauti vartotojų kreipimusis ar prašymus (skundus) ir teikti atsakymus, prašymo (skundo) nagrinėjimo būsenas ar sprendimus;
  • paslaugų gavėjams vykdyti semantinę paiešką VTIS, siekiant išsiaiškinti, ar VTIS kreipimųsi registre nėra ankščiau teiktų panašių kreipimųsi, susijusių su planuojamu paslaugų gavėjo teikti kreipimusi, bei peržiūrėti su rastais panašiais VTIS registruotais kreipimaisis susijusią informaciją.

·         duomenų mainų posistemė, kuri realizuoja visą vieno langelio mechanizmo logiką, veiklos taisykles ir procesus, užtikrina duomenų mainus tarp sistemos ir kitų subjektų naudojamų sistemų, duomenų bazių, registrų ar kitų duomenų šaltinių;

·         statistinės informacijos posistemė, skirta sukauptų duomenų analizei, ataskaitų formavimui, kreipimųsi ir prašymų (skundų) nagrinėjimo monitoringui;

·         duomenų bazė, skirta kreipimųsi ir prašymų (skundų) duomenų saugojimui.

Paslaugų gavėjai (verslo subjektai ir gyventojai)

Paslaugų gavėjai.Kreipimaisi:

·         elektroniniai – kreipimasis, parengiamas ir pateikiamas naudojantis e.paslaugų posistemės (portalo) pagalba ar pateikiamas naudojantis mobiliaisiais įrenginiais per tam pritaikytą portalo versiją;

·         telefoniniai – kreipimasis, pateikiamas telefonu.Prašymai (skundai):

·         elektroniniai – prašymas (skundas) parengiamas, pasirašomas e.parašu ir pateikiamas, naudojantis e.paslaugų posistemės (portalo) pagalba;

·         neelektroniniai – prašymas (skundas) teikiamas rašytinis ar spausdintu formatu tiesiogiai VVTAT.Informavimas:

·         informuos apie įtartinas su vartotojų teisių apsauga sietinas internetines svetaines.Paieška:

·         vykdys semantinę paiešką VTIS kreipimųsi registre bei gaus nuorodas su tinkama elektronine paslauga.

Paslaugų gavėjai – verslo subjektaiPardavėjai, paslaugų teikėjai ar kiti subjektai, susiję su vartotojais, teikiantys paraiškas.Paraiškos parengiamos, pasirašomos e.parašu ir pateikiamos, naudojantis e.paslaugų posistemės (portalo) pagalba.
Su vartotojų teisių apsauga susijusios institucijos (įskaitant VVTAT)

Partneriai ir kitos institucijos gauna paslaugų gavėjų kreipimusis ir prašymus (skundus), juos apdoroja, teikia aktualią informaciją, susijusią su kreipimosi ar prašymo (skundo) apdorojimu:

·         kreipimaisi – teikia atsakymus į kreipimusis;

·         prašymai (skundai):  

 • teikia tarpines prašymo (skundo) apdorojimo būsenas;
 • teikia sprendimą dėl prašymo (skundo).

Partneriai:

·         Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

·         Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

·         Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.Kitos institucijos:

·         Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos;

·         Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba;

·         Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija;

·         Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos;

·         Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

·         Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos;

·         Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos;

·         Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos;·         Saugios laivybos administracija;

·         Civilinės aviacijos administracija;

·         Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos;

·         Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

·         Studijų kokybės vertinimo centras;

·         Lietuvos metrologijos inspekcija;

·         Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;

·         Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba;

·         Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

·         Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

·         VšĮ „Europos vartotojų centras“.

SavivaldybėsNumatomi duomenų mainai su savivaldybėmis vartotojų teisių apsaugos apimtyse.
ECC-NetSkundų gavimo iš ECC-Net Lietuvoje atstovų, informacija apie skundo nagrinėjimo eigą perduodama ES piliečiui, pateikusiam skundą. ES piliečiai galės kreiptis ir tiesiai į VTIS.
BVASStruktūrizuotų duomenų apie kreipimusis ir skundus teikimas EK.
VAIISIS

Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema. Numatomos naudoti VAIISIS paslaugos:

·         asmens tapatybės nustatymo elektroninėje erdvėje paslauga;

·         elektroninių paslaugų katalogas.

VĮ Registrų centras

VĮ Registrų centras, kurios IT infrastruktūrą rekomenduojama naudoti įgyvendinant Projektą. Naudojamos šios VĮ Registrų centro teikiamos paslaugos:

·         RCSC pasirašymo paslauga (elektroninio dokumento formavimo ir pasirašymo paslauga);

·         laiko žymų formavimas.

Kitos duomenis gaunančios institucijos

Numatomas duomenų teikimas:

·         licencijas/ leidimus išduodančioms institucijoms (PD, PAGD, AM ir kt.);

·         kontroliuojančioms institucijoms (VDAI, VMI, VTPSI, ir kt.);

·         kitoms institucijoms (Statistikos departamentui ir kt.).

Teismų praktikaPerspektyvoje numatomas duomenų susiejimas su teismų praktikos duomenimis.
  
© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.