English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Apie tarnybą Spausdinimo versija
„Vartotojai pagal apibrėžimą – tai mes visi“, – savo 1962 m. kovo 15 d. deklaracijoje, pristatytoje JAV Kongresui, nurodė Dž. Kenedis. - „Jie yra didžiausia ekonominė grupė, veikianti ir veikiama beveik kiekvieno sprendimo tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Nepaisant to, jie yra vienintelė grupė… į kurių nuomonę dažnai neatsižvelgiama“.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1267 buvo įsteigta Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos.
Nuo 2007 m. kovo 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymui, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos pavadinimas buvo pakeistas į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. 
 
Vartotojų teises ginančių valstybės institucijų veiklą Lietuvoje koordinuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vienu savo veiklos prioritetų laiko siekį sukurti Lietuvoje aukštus Europos Sąjungos (ES) standartus atitinkančią vartotojų teisių apsaugos sistemą. Svarbiausi vartotojų teisių apsaugos tikslai, prioritetinės kryptys ir uždaviniai  nustatyti Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 m. strategijoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane.
Vartotojų teisių apsauga - vienas iš ES politikos prioritetų, siekiant užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą, ir ekonominius interesus, teisę į informaciją, taip pat skatinti burtis į asociacijas savo interesams ginti. Laisvas prekių ir paslaugų judėjimas - pamatinė ES vidaus rinkos laisvė - neįsivaizduojamas be vartotojų pasitikėjimo, kad prekės ir paslaugos, kuriomis jie naudojasi, yra saugios ir geros kokybės.
 
Numatytiems vartotojų teisių apsaugos tikslams įgyvendinti reikia bendrų aktyvių visų kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų ir verslo asociacijų pastangų, bendradarbiavimo ir administracinių gebėjimų stiprinimo. Spartėjant ES vidaus rinkos integracijai, gausėjant prekių ir paslaugų, Lietuvos vartotojai vis dažniau gali rinktis, tačiau susiduria ir su didesniais produktų keliamais pavojais, nesąžininga prekyba. Taigi, labai svarbu stiprinti ir toliau aktyviai plėtoti vartotojų teisių apsaugos politiką - įtraukti ją į kitas veiklos sritis.
Valstybės institucijų ir verslo subjektų bendradarbiavimas diegiant geros verslo praktikos kodeksus, skatinant sąžiningą verslo praktiką - viena iš priemonių vartotojų pasitikėjimui teikiamų prekių ir paslaugų sauga ir kokybe stiprinti - turėtų tapti sudėtine vartotojų teisių apsaugos politikos dalimi.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba dirba remdamasi ES reikalavimais ir, vykdydama jai priskirtas funkcijas, siekia bei sieks, kad kiekvienas vartotojas, kur jis begyventų - kaime ar mieste - žinotų, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir jos koordinavimo srityje esančios valstybės institucijos padės išspręsti jam, kaip vartotojui, iškilusias problemas.

Tarnybos misija
Užtikrinti aukšto lygio vartotojų teisių apsaugą, tobulinant vartotojų teisių apsaugos sistemą, suderintą su ES teise ir standartais.

Strateginis tikslas
Įgyvendinti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką, skirtą užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą.

Tarnybos veikla
 • koordinuoja institucijų veiklą vartotojų teisių apsaugos srityse;
 • gina vartotojų viešąjį interesą;
 • atlieka vartotojų skundų neteisminį nagrinėjimą;
 • atlieka vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę;
 • nagrinėja vartotojų skundus dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo;
 • koordinuoja ir vykdo vartotojų ekonominių interesų gynimą, prižiūri vartojimo prekių bei paslaugų rinką;
 • Mokėjimų įstatymo nustatyta tvarka atlieka vartotojų ginčų su kredito įstaigomis neteisminį nagrinėjimą;
 • kontroliuoja kaip laikomasi Reklamos įstatymo nustatytų reklamos naudojimo draudimų;
 • pagal kompetenciją taiko įstatymų numatytas poveikio priemones Vartotojų teisių gynimo įstatymo, Produktų saugos įstatymo ir
 • Reklamos įstatymo pažeidėjams;
 • organizuoja ir vykdo vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų, ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje;
 • teikia vartotojams informaciją apie nesaugius produktus, pasirodžiusius ar galinčius pasirodyti rinkoje;
 • organizuoja keitimąsi informacija su Europos Sąjungos institucijomis ir valstybėmis Europos Sąjungos narėmis;
 • atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose vartotojų teisių gynimo srityje.
Europos vartotojų diena
Kovo 15 d. - Pasaulinė vartotojų teisių diena. Europos Sąjungoje (ES) šį diena vadinama Europos vartotojų diena. Pirmą kartą Pasaulinė vartotojų teisių diena buvo švenčiama 1983 m. kovo 15 ir nuo to laiko tai yra svarbus pilietinės iniciatyvos skatinimo įvykis. Visame pasaulyje vartotojų gynimo organizacijos šią dieną organizuoja renginius, kurių tikslas yra šviesti ir informuoti vartotojus apie jų teises ir jų gynimo būdus; siekia atkreipti žiniasklaidos dėmesį į vartotojų teisių pažeidimus; skatina visuomenę aktyviai įsitraukti į vartotojus ginančių organizacijų veiklą.
Europos vartotojų diena yra kasmetinė solidarumo šventė tarptautinio vartotojų judėjimo kontekste. Tačiau žymiai svarbiau yra tai, kad ši diena yra skirta supažindinti su pagrindinėmis vartotojų teisėmis bei reikalauti, kad jos būtų gerbiamos bei ginamos.
 
Vartotojų teisių apsaugos taryba
 
Vartotojų teisių apsaugos taryba (toliau - Taryba) yra kolegiali patariamoji visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, kurią sudaro už vartotojų teisių apsaugą atsakingų valstybės institucijų, vartojimo ginčus nagrinėjančių institucijų ir vartotojų asociacijų atstovai bei Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas (Tarybos sudėtis). Taryba teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimo ir tobulinimo, analizuoja vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių institucijų informaciją apie jų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos bei teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priėmimo ir keitimo. Tarybai vadovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas.

 

 
© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.