English
 
 
 
 
 
 

 

 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Teisės aktai Spausdinimo versija
 

 

TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA, IR ĮTVIRTINANČIŲ ATITINKAMŲ PRIEŽIŪROS SRIČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS

 

 

I. Teisės aktai, reguliuojantys Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą, susijusią su ūkio subjektų priežiūra

 

 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

 2. Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 2004, Nr. 72-2489);

 3. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393);

 4. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 2007, Nr. 12-488);

 5. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-198; 2004, Nr. 107-3964);

 6. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576);

 7. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626; 2011, Nr. 87-4186);

 8. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3260);

 9. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259);

 10. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893);

 11. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2004, Nr. 25-757);

 12. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas (Žin., 2008-01-15 Nr.6-212; 2013, Nr. Nr.128-6519);

 13. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr.64-1937; 2013, Nr. 57-2854);

 14. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 85-4138);

 15. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2010, Nr. 31-1421);

 16. Informacijos apie vartotojų teisių apsaugą teikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 61 „Dėl informacijos apie vartotojų teisių apsaugą teikimo valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 13-442);

 17. Keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 790 „Dėl keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.90-3860);

 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 182 „Dėl Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“ (Žin., 2011, Nr. 22-1055)

 19. Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos pavadinimo pakeitimo ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-04-11 nutarimu Nr. 359 „Dėl Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos pavadinimo pakeitimo ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 44-1680);

 20. Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 439 „Dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1307; 2004, Nr. 177-6547);

 21. Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimu nr. 623 „Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2945);

 22. Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 17-636);

 23. Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 101-5024);

 24. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 20-957);

 25. Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 15-598);

 26. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 1R-68 „Dėl Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2008, 17-589);

 27. Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014-07-28, Nr. 10565);

 28. Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 120-6155);

 29. Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 25-1242);

 30. Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-120 „Dėl Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 47-2275);

 31. Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 23-1092);

 32. Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 35-1743);

 33. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 127-6488);

 34. Turistų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-34/1-122 „Dėl Turistų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-975);

 35. Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius bei paslaugas taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-175 ,,Dėl Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius ir paslaugas“ (Žin., 2009, Nr. 143-6325);

 36. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1377 „Dėl 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) nr. 2006/2004, nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 133-6793);

 37. Informacijos apie elgesio kodeksų patvirtinimą ir už elgesio kodeksą atsakingo subjekto paskyrimą teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008-02-01 įsakymu Nr. 1-23 „Dėl Informacijos apie elgesio kodeksų patvirtinimą ir už elgesio kodeksą atsakingo subjekto paskyrimą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 18-659);

 38. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1-73 „Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2013, Nr. 86-4334);

 39. Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1-24 „Dėl Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 27-1314);

 40. Turizmo paslaugų teikimo sutarčių standartinės sąlygos, patvirtintos Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-122 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 18-V „Dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinių sąlygų“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6273);

 41. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1-8 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento pakeitimo“ (2014-01-15 TAR, Dok. Nr. 206);

 42. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-614 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 157-7467);

 43. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1-77 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“;

 44. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2007 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 1-33 patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus tvarkos taisyklės.

   

  II. Teisės aktai, įtvirtinantys atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus

   

  2.1. Energetikos ir vartojimo paslaugų bei prekių paslaugos

  2.1.1. Atliekų tvarkymas

  2.1.1.1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016);

  2.1.1.2. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-254 „Dėl Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 40-1964);

  2.1.1.3. Minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 125-6295);

  2.1.1.4. Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 85-4260).

  2.1.2. Centralizuotai tiekiamos suskystintos naftos dujos

  2.1.2.1. Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-187 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 101-5024);

  2.1.2.2. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 16-711).

  2.1.3. Daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės valdymas ir priežiūra

  2.1.3.1. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440);

  2.1.3.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401);

  2.1.3.3. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123; 2010, Nr. 31-1421);

  2.1.3.4. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3504).

  2.1.4. Elektros energijos tiekimas

  2.1.4.1. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-198; 2004, Nr. 107-3964);

  2.1.4.2. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 20-957);

  2.1.4.3. Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 120-6155);

  2.1.4.4. Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-120 „Dėl Standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 47-2275);

  2.1.4.5. Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 23-1092);

  2.1.4.6. Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 73-3005).

  2.1.5. Gamtinių dujų tiekimas

  2.1.5.1. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626; 2011, Nr. 87-4186);

  2.1.5.2. Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 15-598);

  2.1.5.3. Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 25-1242);

  2.1.5.4. Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 35-1743).

  2.1.6. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

  2.1.6.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327);

  2.1.6.2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3260);

  2.1.6.3. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615);

  2.1.6.4. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 17-637);

  2.1.6.5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 104-3975);

  2.1.6.6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 19-742);

  2.1.6.7. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 15-532);

  2.1.6.8. Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594 „Dėl informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 3-134);

  2.1.6.9. Konkursų viešiesiems vandens tiekėjams parinkti organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl konkursų viešiesiems vandens tiekėjams parinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 18-663);

  2.1.6.10. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (2003, Nr. 79-3606);

  2.1.6.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ (Žin., 1998, Nr. 3-56);

  2.1.6.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1069 „Dėl viešojo vandens tiekimo regionų nustatymo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4467);

  2.1.6.13. Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 876 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 62-2263; 2008, Nr. 10-344);

  2.1.6.14. Vandens vartojimo normos RSN 26-90, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76;

  2.1.6.15. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172 „Dėl vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių“ (Žin., 1996, Nr. 125-2923);

  2.1.6.16. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 „Dėl viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 16-593);

  2.1.6.17. Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 15-533);

  2.1.6.18. Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 „Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 17-636);

  2.1.6.19. Žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai pavojingų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros elementų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-635 „Dėl žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai pavojingų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros elementų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 8-336);

  2.1.6.20. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 26 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 143-5455);

  2.1.6.21. Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-95 „Dėl Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 5-259).

  2.1.7. Ne maisto prekių ir paslaugų reguliavimas

  2.1.7.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

  2.1.7.2. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488);

  2.1.7.3. Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 65-2380);

  2.1.7.4. Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-287 „Dėl Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 79-3118);

  2.1.7.5. Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-134 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 76-2630);

  2.1.7.6. Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2014-07-28, Nr. 10565);

  2.1.7.7. Informacijos teikimo vartotojams gairės ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. T-121 „Dėl Informacijos teikimo vartotojams gairių ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu, patvirtinimo“(Žin., 2013, Nr. 109-5420).  

  2.1.7.8. Pavyzdinė informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą forma ir pavyzdinė nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo forma, patvirtintinos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154

 45. 2.1.8. Ne maisto produktų sauga

 46. 2.1.8.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

  2.1.8.2. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2004, Nr. 25-757);

  2.1.8.3. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488);

  2.1.8.4. Keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 790 „Dėl keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.90-3860);

  2.1.8.5. Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 439 „Dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1307; 2004, Nr. 177-6547);

  2.1.8.6. Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius bei paslaugas taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-175 ,,Dėl Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius ir paslaugas“ (Žin., 2009, Nr. 143-6325).

  2.1.9. Šilumos ir karšto vandens tiekimas

  2.1.9.1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259);

  2.1.9.2. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir energetikos ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. D1-595/1-201 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 84-4442);

  2.1.9.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 182 „Dėl Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“ (Žin., 2011, Nr. 22-1055);

  2.1.9.4. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 143-6311);

  2.1.9.5. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 „Dėl Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 112-3270);

  2.1.9.6. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 127-6488);

  2.1.9.7. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ (Žin., 2009, Nr. 93-4011);

  2.1.9.8. Atskirų energijos rūšių sąnaudų normatyvai būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti bei jų taikymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 „Dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvus būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti“ (Žin., 2003, Nr. 124-5667);

  2.1.9.9. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodikos“ (Žin., 2003, Nr. 80-3679);

  2.1.9.10. Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ (Žin., 2009, Nr. 93-4012);

  2.1.9.11. Komisijos rekomenduojamas Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodas Nr. 5, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-41 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo vartotojams metodo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 92-3456);

  2.1.9.12. Komisijos rekomenduojamas Šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodas Nr. 9, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarimu Nr. O3-97 „Dėl Šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo Nr. 9 patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 92-3682);

  2.1.9.13. Komisijos rekomenduojamas šilumos paskirstymo renovuotoje trivamzdėje sistemoje metodas Nr. 8, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. O3-45 „Dėl Šilumos paskirstymo renovuotoje trivamzdėje sistemoje metodo Nr. 8 patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 71-2828);

  2.1.9.14. Komisijos rekomenduojamas šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-86 „Dėl Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo“ (Inf. pr., 2006, Nr. 1-14; Žin., 2011 Nr. 120-5701);

  2.1.9.15. Komisijos rekomenduojami šilumos paskirstymo vartotojams metodai: balansinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 ir metrologinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 2, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-122 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 167-6172);

  2.1.9.16. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“ (Žin., 2003, Nr. 117-5390);

  2.1.9.17. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133 „Dėl Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 92-4901);

  2.1.9.18. Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrintas metodas Nr. 10, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-103 „Dėl Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrinto metodo Nr. 10 patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 73-3737)

  2.1.9.19. Rekomenduojami šilumos paskirstymo metodai Nr. 3 ir Nr. 4, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-19 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 60-2158);

  2.1.9.20. Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų atstovus, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26 „Dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjus bei šių sistemų prižiūrėtojus, metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 28-1133);

  2.1.9.21. Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 168-6214);

  2.1.9.22. Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1-24 „Dėl Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 27-1314).

   

  2.2. Maisto produktų, turizmo ir rekreacinės paslaugos

  2.2.1. Atlygintinų medicininių paslaugų reguliavimas

  2.2.1.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

  2.2.1.2. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas (Žin., 2006, Nr. 78-3056; 2010, Nr.10-709);

  2.2.1.3. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 102-2313; 2004, Nr. 68-2365);

  2.2.1.4. Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 35-855; 2004, Nr. 4-36);

  2.2.1.5. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-35);

  2.2.1.6. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin. 1996, Nr. 102-2317; 2009, Nr. 145-6425);

  2.2.1.7. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512);

  2.2.1.8. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995);

  2.2.1.9. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099);

  2.2.1.10. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225).

  2.2.2. Geležinkelių transportas

  2.2.2.1. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL 2007 l 315 p. 14);

  2.2.2.2. Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 2004, Nr. 72-2489);

  2.2.2.3. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas (Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034).

  2.2.3. Kelių transportas

  2.2.3.1. 1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių (OL l 74, 20.3.1992, p. 1);

  2.2.3.2. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 l 300, p. 88-105);

  2.2.3.3. 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 55/1, 2011 m. vasario 28 d.);

  2.2.3.4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

  2.2.3.5. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772);

  2.2.3.6. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas (Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034);

  2.2.3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1377 „Dėl 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) nr. 2006/2004, nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 2012, Nr. 133-6793);

  2.2.3.8. Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998-12-31 įsakymu nr. 505 (Žin., 1999, Nr. 3-82; 2004, Nr. 9-249).

  2.2.4. Laisvalaikio ir apgyvendinimo paslaugos

  2.2.4.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

  2.2.4.2. Apgyvendinimo rūšių aprašas, patvirtintas Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-141 „Dėl Apgyvendinimo rūšių aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 142-6697);

  2.2.4.3. Kempingų klasifikavimo reikalavimai, patvirtinti Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2003-03-26 įsakymu Nr. 21-V „Dėl Kempingų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 31 -1295);

  2.2.4.4. Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-25 nutarimu nr. 623 „Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 75-2945);

  2.2.4.5. Viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimai, patvirtinti Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl Viešbučių ir motelių klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo“(Žin., 2013, Nr. 23-1163).

  2.2.5. Oro transportas

  2.2.5.1. 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 889/2002 iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju (OL 2002 l 140, p. 0002 – 0005);

  2.2.5.2. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004 nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL 2004 l 046, p. 0001 – 0008);

  2.2.5.3. 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą bendrijoje, bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (OL 2005 l 344, p. 0015 – 0022);

  2.2.5.4. 2006 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru (OL 2006 l 204, p. 0001 – 0009);

  2.2.5.5. 2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 820/2008, kuriuo nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (OL 2008 l 221, p. 8);

  2.2.5.6. 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo bendrijoje bendrųjų taisyklių (OL 2008 l 293, p. 0003 – 0020);

  2.2.5.7. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918);

  2.2.5.8. Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-12-21 įsakymu nr. 3-494 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3-147 „Dėl Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2006, Nr. 45-1640).

  2.2.6. Produktų sauga

  2.2.6.1. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463);

  2.2.6.2. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL L 404, 2006 m. gruodžio 30 d.);

  2.2.6.3. 2010 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 105/2010, iš dalies keičiantis reglamento (EB) Nr. 1881/2006, nustatančio didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas, nuostatas, susijusias su ochratoksinu A (OL 2010 l 35, p. 7);

  2.2.6.4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

  2.2.6.5. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893);

  2.2.6.6. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2004, Nr. 25-757);

  2.2.6.7. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488);

  2.2.6.8. Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius bei paslaugas taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1-175 ,,Dėl Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius ir paslaugas“ (Žin., 2009, Nr. 143-6325);

  2.2.6.9. Keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 790 „Dėl keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr.90-3860);

  2.2.6.10. Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 439 „Dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 35-1307; 2004, Nr. 177-6547);

  2.2.6.11. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1-8 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento pakeitimo“ (2014-01-15 TAR, Dok. Nr. 206).

  2.2.7. Turizmo paslaugos

  2.2.7.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

  2.2.7.2. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 85-4138);

  2.2.7.3. Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 756 „Dėl Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 58-2593; 2011, Nr. 151-7107);

  2.2.7.4. Turistų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-34/1-122 „Dėl Turistų prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-975);

  2.2.7.5. Turizmo paslaugų teikimo sutarčių standartinės sąlygos, patvirtintos Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-122 „Dėl Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 18-V „Dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinių sąlygų“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6273).

  2.2.8. Vandens transportas

  2.2.8.1. 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL L 334/1, 2010 gruodžio 17 d.);

  2.2.8.2. Vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393);

  2.2.8.3. Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas (Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034);

  2.2.8.4. Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999-12-31 įsakymu Nr. 456 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo jūra taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, nr. 12-313);

  2.2.8.5. Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1995-05-26 įsakymu Nr.272 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vidaus vandenų transportu Lietuvos Respublikoje taisyklių“ (Žin., 1995, nr. 47-1155; 2005, nr. 57-1964).

   

  2.3. Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos priežiūra

  2.3.1. Nesąžiningos komercinės veiklos kontrolė

  2.3.1.1. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas (Žin., 2008-01-15 Nr.6-212; 2013, Nr. Nr.128-6519);

  2.3.1.2. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos teisingumo ministro 2008-02-05 įsakymu Nr. 1R-68 „Dėl Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2008, 17-589).

  2.3.2. Reklamos priežiūra

  2.3.2.1. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL L 404, 2006 m. gruodžio 30 d.);

  2.3.2.2. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (OL L 342/59, 2009 m. gruodžio 22 d.);

  2.3.2.3. 2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo (OL L 136/1, 2012 m. gegužės 25 d.);

  2.3.2.4. 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167/1, 2012 birželio 27 d.);

  2.3.2.5. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (Žin., 2000, Nr.64-1937; 2013, Nr. 57-2854);

  2.3.2.6. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1-73 Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo (Žin. 2013, Nr. 86-4334).

   

  2.4. Vartojimo sutarčių vertinimas nesąžiningų sąlygų požiūriu

  2.4.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

  2.4.2. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488);

  2.4.3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-614 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 157-7467).

 ___________________________
 

 

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

 

 

 

 

Naujas būdas lengvai ir be teismo spręsti ginčus dėl ES valstybėse narėse internetu įsigytų prekių ar paslaugų: http://ec.europa.eu/odr  

Pažiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip tai veikia!

    

 

     

         

 
     
Kalendorius
 
Sausis Vasaris Kovas
Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Spalis Lapkritis Gruodis
Ankstesni metai    2017      
  

 


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.