English
 
 
 
 
 
 

 

 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Bendradarbiavimas Lietuvoje Spausdinimo versija

PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETU

2012 m. liepos 18 d Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
 
„Vykdydama savo misiją - užtikrinti aukšto lygio vartotojų teisių apsaugą, tobulinant vartotojų teisių apsaugos sistemą, suderintą su Europos Sąjungos teise ir standartais, Tarnyba nuolat plečia ir stiprina ryšius su akademine bendruomene, - sakė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas. Jau kelerius metus Tarnyba konstruktyviai bendradarbiauja su savo partneriais - Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutu bei šio universiteto Gamtos fakultetu, Tarptautine teisės ir verslo aukštąja mokykla. Šiandien pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su dar viena aukštojo mokslo įstaiga – Kazimiero Simonaičio universitetu, kurios įgyvendinimas padės identifikuoti aktualiausias vartotojų problemas, siūlyti ir praktiškai taikyti efektyvesnius jų sprendimo būdus“
.Pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį šalys sutarė kviesti viena kitos atstovus kaip ekspertus ir konsultantus vykdant mokslinius ir taikomuosius tyrimus, nacionalinius ir tarptautinius projektus, dalyvauti renginiuose ir mokymuose, bendradarbiauti rengiant ir publikuojant mokslinius darbus, tobulinant darbuotojų kvalifikaciją.
 Bendradarbiavimo sutartyje numatyta, kad Kazimiero Simonaičio universiteto studentams bus sudaromos galimybės atlikti Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje mokomąją ir baigiamąją praktiką. Labiausiai patyrę Tarnybos darbuotojai bus kviečiami recenzuoti vartotojų teisių apsaugos srityje besispecializuojančių studentų darbus.
 Šalių bendradarbiavimas kuriant pažangias abipusio mokslinio ir praktinio bendradarbiavimo formas padės perkelti praktinę patirtį į studijų procesą, plėtoti tęstinį mokymąsi ir kvalifikacijos kėlimą vartotojų teisių apsaugos srityje.
 

BENDRADARBIAUS GINDAMI TURIZMO PASLAUGŲ VARTOTOJŲ TEISES

Siekiant užtikrinti efektyvesnę vartotojų teisių apsaugą, turizmo paslaugų rinkos priežiūrą, vykdant vartotojų, paslaugų teikėjų švietimą ir informavimą vartotojų teisių gynimo srityje Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas ir Lietuvos turizmo rūmų prezidentė Evalda Šiškauskienė 2011 m. spalio 20 d. pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.
 Jį pasirašiusios šalys susitarė stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant užkirsti vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų ir jų projektų, susijusių su vartotojų teisių apsauga bei šių teisės aktų įgyvendinimo tobulinimo, skatinti verslo atstovus plačiau taikyti socialiai atsakingo verslo praktiką ir savireguliacijos principus.
 Bendradarbiavimo susitarime numatyta glaudžiau bendradarbiauti vartotojų ir verslo bendruomenės švietimo srityje, teikti pasiūlymus dėl ginčų tarp ūkio subjektų ir vartotojų taikaus sprendimo būdų tobulinimo, kartu organizuoti seminarus, konferencijas bei mokymus turizmo paslaugų teikimo ir kitais aktualiais vartotojų teisių apsaugos klausimais, rengti bei įgyvendinti įvairius projektus ir iniciatyvas.

PASIRAŠYTAS BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS

2011 m. balandžio 29 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius Algirdas Kunčinas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.
Jį pasirašiusios šalys sutarė efektyviau panaudoti organizacinius ir žmogiškuosius išteklius rengiant ir tobulinant vartotojų teisių ir asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant išvengti vartotojų teisių ir asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų.
„Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gauna vartotojų skundų dėl jų teisių pažeidimų, kurių nagrinėjimas priklauso abiejų susitarimą pasirašiusių institucijų kompetencijai, - sakė Tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas. Pavyzdžiui, vartotojai skundžiasi savo pašto dėžutėse gaunantys jiems adresuotus komercinius pasiūlymus ar prekių pavyzdžius, kurių jie neprašė, arba telefonu ar elektroniniu paštu siunčiamą nepageidaujamą reklamą. Tokiais atvejais, įgyvendinant bendradarbiavimo susitarimo nuostatas, problemas dėl galimų vartotojų teisių ir asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų bus galima išspręsti operatyviau“.
Pasirašiusios bendradarbiavimo susitarimą šalys sutarė bendrai organizuoti seminarus, konferencijas bei mokymus, skirtus vartotojų, asmens duomenų subjektų ir verslininkų švietimui, rengti ir leisti informacinius bei mokomuosius leidinius, bendradarbiauti rengiant vartotojų apklausas ir nuomonių tyrimus bei įgyvendinant kitus projektus vartotojų teisių ir asmens duomenų teisinės apsaugos srityje.
 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tarptautine teisės ir verslo aukštąja mokykla

2010 m. balandžio 27 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas ir Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos direktoriaus pavaduotoja studijoms dr. Gitana Jurgelaitienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

„Vykdydama savo misiją užtikrinti aukšto lygio vartotojų teisių apsaugą, tobulinant vartotojų teisių apsaugos sistemą, suderintą su Europos Sąjungos teise ir standartais, Tarnyba siekia glaudesnių ryšių su akademine bendruomene, - sakė Tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas. Prieš kelerius metus pasirašėme bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetu, Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutu bei šio universiteto Gamtos fakultetu. Tikiuosi, kad šiandien pasirašytos bendradarbiavimo sutarties su Tarptautine teisės ir verslo aukštąja mokykla įgyvendinimas padės ugdyti jaunuosius vartotojus, kurie baigę mokslą ir pradėję dirbti įvairiose verslo struktūrose ar valstybės institucijose ne tik patys žinos vartotojus ginančių teisės aktų reikalavimus, bet ir nuosekliai juos taikys praktinėje veikloje“.

Besidomintiems vartotojų teisių apsauga TTVAM studentams Tarnyboje bus suteiktos galimybės atlikti mokomąją praktiką, susipažinti su vartotojų skunduose keliamomis problemomis ir jų sprendimo būdais, Tarnybos specialistai konsultuos šia tema diplominius darbus rašančius studentus.


Pasirašiusios bendradarbiavimo susitarimą šalys numatė keistis žiniomis, patirtimi ir informacija, rengti ir vykdyti nacionalinius ir tarptautinius projektus ugdant savo teises žinančią ir mokančią jas apginti visuomenę, kartu atlikti mokslo taikomuosius tyrimus, bendradarbiauti rengiant seminarus, konferencijas, kursus ir kitus renginius. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos specialistai kaip ekspertai dalyvaus Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos organizuojamuose mokymuose ir konsultacijose vartotojų teisių apsaugos klausimais.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Lietuvos gydytojų sąjunga bendradarbiaus gindamos vartotojų interesus

2009 m. kovo 24 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) direktorius Feliksas Petrauskas ir Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) prezidentas prof. Liutauras Labanauskas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo siekiama efektyviau organizuoti vartotojų teisių apsaugą sveikatos apsaugos srityje. Abi šalis pasirašyti sutartį paskatino Europos Sąjungos skatinimas steigti valstybės įstaigų bei visuomeninių organizacijų, bendradarbiaujančių vartotojų teisių apsaugos srityje, tinklą. Taip pat vartotojų organizacijos raginamos aktyviai įsijungti į gyventojų sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

VVTAT direktorius Feliksas Petrauskas įsitikinęs, kad gydytojui, pagal profesiją, būtina suprasti ir atjausti žmogų, o ginant vartotojų teises – žinoti įstatymus, todėl abiejų institucijų bendradarbiavimas turėtų teikti abipusę naudą.
 
„Mums gydytojų pagalba svarbi nustatant maisto produktų tinkamumą vartoti, taip pat svarbūs profesionalūs medikų patarimai dėl įvairių maisto papildų patikimumo, kurių pasiūla šiandien rinkoje yra labai didelė. Be to, kartu su gydytojais tikimės plėtoti gyventojų švietimą skatinant sveiką mitybą“, – sakė F. Petrauskas.
Pasak LGS prezidento prof. Liutauro Labanausko, pasirašyti sutartį paskatino padažnėję kaltinimai gydytojams medicininių priemonių reklama, neteisingu informacijos skleidimu arba iš viso – neskleidimu bei kitais panašiais dalykais.
 
„Siekiame, kad mūsų sąjungos nariai būtų ginami visose srityse, taip pat ir šiais atvejais, todėl suprantame, kad juos apsaugoti galime tik pasirašę sutartis su atitinkamomis institucijomis bei kartu su jomis sukūrę reglamentus“, – pabrėžė LGS vadovas. Jo teigimu, šiuo metu susidariusi paradoksali situacija: gydytojas privalo informuoti pacientą apie medicinines priemones, tačiau iki šiol nėra teisės aktų, apibrėžiančių, ką tiksliai gydytojas turi pranešti. Todėl būtina siekti efektyvesnio bei konstruktyvesnio valstybės ir visuomeninių organizacijų bendradarbiavimo vartotojų teisių apsaugos srityje.
 
VVTAT ir LGS susitarė dalyvauti darbo grupių svarstant teisės aktus, teikiant pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ar jų projektų tobulinimo veikloje, gerinti bendradarbiavimo metodus VVTAT ir LGS aktualiose srityse, teikti pastabas ir pasiūlymus rengiant Geros verslo praktikos kodeksą, kuris padėtų pašalinti iš rinkos nesąžiningą verslą.
 
Šalys taip pat susitarė keistis informacija apie vartotojų keliamas problemas, jų skundus, organizuoti seminarus, mokymus vartotojų teisių apsaugos, produktų saugos, sveikos mitybos klausimais.

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Lietuvos savivaldybių asociacija bendradarbiaus gindamos vartotojų teises

2009 m. sausio 21 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kurio tikslas – siekti efektyvesnės vartotojų teisių apsaugos šalies regionuose, informuoti vartotojus apie jų teises reglamentuojančius įstatymus, vartotojų teisę įsigyti kokybiškas prekes ir paslaugas.

„Savivaldos įstatymo 6 straipsnis, reglamentuojantis savarankiškąsias savivaldybių funkcijas nustato, kad savivaldos institucijos turi rūpintis ir vartotojų teisių užtikrinimu, - pažymėjo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas, todėl pasirašę šį bendradarbiavimo susitarimą galėsime efektyviau ginti vartotojų teises šalies regionuose“.

Bendradarbiavimo susitarimu siekiama sumažinti vartotojų teisių pažeidimus, teikti pasiūlymus dėl vartotojų teises reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, prireikus inicijuoti darbo grupių sudarymą dėl teisės aktų svarstymo ar kitų su vartotojų teisių apsauga susijusių klausimų sprendimo ir dalyvauti jų veikloje, informuoti apie rengiamus ir vykdomus vietinius, tarptautinius projektus ir programas vartotojų teisių apsaugos srityje. Šalys taip pat susitarė teikti pastabas ir pasiūlymus rengiant geros verslo praktikos kodeksus, kurie padėtų pašalinti iš rinkos nesąžiningą verslą ir teikti pasiūlymus dėl ginčų tarp ūkio subjektų ir vartotojų taikaus sprendimo būdų tobulinimo.

Pasirašius susitarimą Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas kalbėjo, kad abiejų susitarimo šalių tikslas yra vienas - ginti vartotojus ir pačiomis pigiausiomis sąlygomis suteikti vartotojams pačios aukščiausios kokybės paslaugas, pavyzdžiui tokiose srityse kaip geriamojo vandens ir šilumos tiekimas. Interesai yra bendri, todėl ir bendradarbiavimas šiose srityse gali duoti žymiai geresnį rezultatą negu dirbant atskirai.

Bendradarbiavimo susitarime numatyta keistis informacija apie gaunamus vartotojų skundus (prašymus) ir juose keliamas problemas, informuoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą apie Lietuvos savivaldybių asociacijos svarstomus klausimus, ypač susijusius su komunalinių paslaugų teikimu ir vartotojų teisių apsauga, organizuoti šalies regionuose vartotojams ir verslininkams seminarus, konferencijas bei mokymus vartotojų teisių apsaugos klausimais ir juose dalyvauti.

 

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos bankų asociacija

2008 m. spalio 15 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas ir Lietuvos bankų asociacijos prezidentas Stasys Kropas pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl vartotojams prieinamos informacijos sklaidos, techninėmis priemonėmis teikiamų finansinių paslaugų saugumo kultūros  ugdymo, efektyvesnio organizacinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo rengiant ir tobulinant finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

„Jau artimiausiu metu Lietuvos bankų asociacija deleguos savo atstovus į darbo grupę, rengiančią teisės akto projektą dėl Vartojimo kredito direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę, - pažymėjo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas. Šalys taip pat bendradarbiaus teikiant vartotojams rekomendacijas dėl jų teisės savo nuožiūra pasirinkti finansinių paslaugų teikėjus, informuojant apie taikomus paslaugų įkainius ir kitas sąlygas“.

Susitarimo šalys nustatė ilgalaikius bendradarbiavimo prioritetus. Vienas jų – vartotojų švietimas, informacijos apie bankų teikiamas paslaugas sklaida bei mokymai kaip saugiai naudotis finansinėmis paslaugomis internetu, ypatingą dėmesį skiriant mažesnę naudojimosi šiuolaikinėmis technologijomis patirtį turinčių vartotojų švietimui regionuose. Kredito įstaigos bus skatinamos teikti vartotojams kokybiškesnes ir saugesnes finansines paslaugas, diegiant naujas technologijas atsižvelgti į neįgaliųjų poreikius savarankiškai naudotis finansinėmis paslaugomis, savo veikloje plačiau taikyti atsakingo verslo praktiką ir savireguliacijos principus.

Bendradarbiavimo susitarime taip pat numatyta derinti ir koordinuoti šalių veiksmus atstovaujant, teikiant pasiūlymus ir viešai reiškiant nuomonę vartotojų teisių apsaugos klausimais Europos Sąjungos valstybių institucijose bei tarptautinėse organizacijose.

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultetas bendradarbiaus ugdydami jaunuosius vartotojus

2008 m. spalio 1 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas ir Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanas doc. dr. Bronislovas Šalkus pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl jaunųjų vartotojų švietimo, siekiant geriau informuoti apie jų, kaip vartotojų, teises ir pareigas bei jų įgyvendinimo būdus, veiksmingiau skleisti jiems skirtą informaciją ir didinti informacijos prieinamumą.

„Pasirašę šią bendradarbiavimo sutartį, įgyvendinsime Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos 2007–2010 metų strategijoje numatytus uždavinius siekti užtikrinti efektyvesnę vartotojų teisių apsaugą, ugdyti jaunuosius vartotojus bendrojo lavinimo įstaigose, skatinsime aplinką tausojantį vartojimą“, – sakė F. Petrauskas.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultetas susitarė ir dėl tikslinių vartotojų grupių švietimo priemonių plano, kuriame numatyta, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai skaitys pranešimus apie vartojimo kultūros ugdymą ir neformaliojo ugdymo sistemas Gamtos mokslų fakulteto Technologijų edukologijos bakalauro ir magistro studijų studentams ir mokytojams, dėstantiems technologinio ugdymo pamokas.

Įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose švietimo įstaigose, padedant Vilniaus pedagoginiam universitetui, studentams ir mokytojams bus rengiami interaktyvios vartotojų švietimo priemonės DOLCETA (www.dolceta.eu) pristatymai, bus platinama šio informacinio projekto medžiaga seminarų, konferencijų bei kitų renginių metu.

Bendradarbiavimo sutartimi taip pat numatyta kartu rengti ir įgyvendinti įvairius projektus, tyrimus vartotojų teisių apsaugos klausimais, keistis informacija apie tarptautinius projektus , įgyvendinamas programas ir jų rezultatus.

 

Stiprėja bendradarbiavimas su žiniasklaida

2007 metų rugsėjo 5 d. bendradarbiavimo susitarimą pasirašė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

„Žiniasklaida yra viena iš efektyviausių priemonių informuojant vartotojus apie jų teises ir būdus joms apginti, todėl labai svarbu stiprinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, jos skyrių regionuose bendradarbiavimą su žurnalistais, siekiant patrauklia ir suprantama forma skleisti vartotojams aktualią informaciją, vykdyti jų švietimą“ - kalbėjo po susitarimo pasirašymo Tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja bylas ir skiria baudas už Reklamos, Alkoholio kontrolės bei Tabako kontrolės įstatymuose nustatytų reklamos draudimų reikalavimų pažeidimus visuomenės informavimo priemonėse, todėl bendradarbiavimo susitarime Tarnyba įsipareigojo informuoti Sąjungą apie nustatytus tokio pobūdžio pažeidimus bei gautus vartotojų skundus.

Lietuvos žurnalistų sąjunga įsipareigojo atlikti šalies ir regionų žiniasklaidos turinio stebėseną ir savo kompetencijos ribose teikti pasiūlymus Tarnybai. Esant poreikiui, susitarimo Šalys teiks pastabas ir pasiūlymus valstybės institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms dėl vartotojų teisių apsaugos visuomenės informavimo priemonėse.

Bendradarbiavimo susitarime taip pat numatyta organizuoti seminarus, kuriuose žurnalistams bus pristatoma vartotojų teisių apsaugos sistema, naujausi teisės aktai, aktualijos apie vartotojų teisių pažeidimus, vartotojų nuomonės apklausų duomenys, o Tarnybos darbuotojai tobulins bendravimo su žiniasklaida įgūdžius.

 

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba stiprina bendradarbiavimą su akademine visuomene

2006 m. gegužės 11 d. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio Universiteto Teisės fakultetu. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pirmininkas Feliksas Petrauskas ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas prof.dr.Juozas Žilys. Pasak Tarybos pirmininko Felikso Petrausko pagrindinis dvišalio bendradarbiavimo tikslas – siekti abiem pusėms priimtinų uždavinių ir tikslų formuojant aktyvią vartotojišką visuomenę, užtikrinant aukštą vartotojų teisių apsaugos lygį.

„Šiandien vis dar kalbama apie tai, kad valdininkai, dirbdami savo tiesioginį darbą, per mažai bendrauja su akademine bendruomene. Mūsų institucijos darbų specifika yra labai plati – teisės aktų ekspertizė, analizė, pasiūlymų juos tobulinti teikimas tiek Vyriausybei, tiek Seimui. Tikiuosi, kad bendradarbiavimo sutartis paskatins ieškoti dar efektyvesnių bendravimo formų su akademine visuomene, – teigia Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pirmininkas Feliksas Petrauskas. Teisės fakultetas ir Taryba pagal sutartį įsipareigoja bendradarbiauti rengiant teisės aktų projektus, ruošiant bei įgyvendinant įvairius projektus, sociologinius tyrimus vartotojų teisių apsaugos klausimais; rengiant bei leidžiant informacinius ar mokomuosius leidinius bei kitą metodinę medžiagą aktualiais vartotojų teisių apsaugos klausimais. Taryba taip pat įsipareigoja sudaryti galimybes Mykolo Romerio universiteto darbuotojams ir studentams naudotis Taryboje esama informacija, o Fakultetas – suteiks galimybes Tarybos darbuotojams naudotis Mykolo Romerio universiteto bibliotekoje esama teisės literatūra.

2006 m. gegužės 15 d. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos institutu. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos pirmininkas Feliksas Petrauskas ir Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto direktorė doc. Giedrė Kvieskienė. Bendradarbiavimo sutartį pasirašiusios šalys įsipareigojo kviesti viena kitos atstovus į konferencijas, seminarus diskusijas, kitus renginius, sudaryti sąlygas naudotis vartotojų ugdymo, švietimo, teisės literatūra, bendradarbiauti rengiant ir leidžiant informacinius ar mokomuosius leidinius bei kitą metodinę medžiagą aktualiais vartotojų teisių apsaugos klausimais. VPU Socialinės komunikacijos instituto direktorė doc. Giedrė Kvieskienė palankiai įvertino Tarybos iniciatyvą bendradarbiauti organizuojant studentų mokomąją praktiką ar stažuotes Taryboje bei jos regioniniuose apskričių skyriuose. G. Kvieskienė pažymėjo, kad institute, sudarant magistrantūros baigiamųjų darbų bei doktorantūros mokslinių tyrimų temas, bus atsižvelgiama į Tarybos poreikius bei pateiktus pasiūlymus.

 

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos prekybos įmonių asociacija

2007 m. kovo 27 d. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Lietuvos prekybos įmonių asociacija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo.

Šiuo susitarimu siekiama užtikrinti efektyvesnę vartotojų teisių apsaugą, vartojimo prekių ir paslaugų rinkos priežiūrą, vykdyti vartotojų, gamintojų, platintojų, paslaugų teikėjų švietimą ir informavimą vartotojų teisių gynimo srityje, ugdyti vartojimo kultūrą.

Bendradarbiavimo nuostatuose numatyta stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant išvengti vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų; teikti pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir jų projektų tobulinimo; inicijuoti darbo grupių sudarymą teisės aktams apsvarstyti ar spręsti su vartotojų teisių apsauga susijusius klausimus; teikti pastabas ir pasiūlymus rengiant Geros verslo praktikos kodeksą.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Lietuvos prekybos įmonių asociacija įsipareigojo organizuoti seminarus, konferencijas bei mokymus vartotojų švietimo ir kitais aktualiais vartotojų teisių gynimo klausimais, juose dalyvauti, taip pat kviesti šalių atstovus į kitus susitariančių šalių organizuojamus renginius; keistis informacija apie nesaugius produktus bei prekes patenkančias į ES rinką; bendradarbiauti rengiant ir leidžiant informacinius, mokomuosius leidinius ir kitą metodinę medžiagą aktualiais vartotojų teisių apsaugos bei verslo bendruomenės švietimo klausimais. Taip pat sutarta keistis informacija apie gaunamus vartotojų skundus (prašymus) ir juose keliamas problemas dėl įsigyjamų prekių kokybės bei pateikiamos informacijos apie parduodamas prekes.

 

Vartotojų teises gins bendradarbiavimo susitarimo partneriai

2005 m. vasario 4 d. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba bendradarbiavimo susitarimą pasirašė su dar viena visuomenine organizacija – Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų federacija. 2005 m. įsiregistravusi ir įgijusi juridinio asmens statusą federacija vienija septynių didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus ir Ukmergės daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijas.

Susitarimo Šalys įsipareigojo bendradarbiauti teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų ar jų projektų vartotojų teisių apsaugos srityje tobulinimo, skatinti plačiau taikyti ginčų tarp ūkio subjektų ir vartotojų taikaus sprendimo būdus. Taryba ir Federacija susitarė plėsti vartotojų švietimą, konsultavimą ir informavimą šalies regionuose, rengti seminarus už vartotojų teisių apsaugą atsakingiems savivaldybių specialistams bei verslininkams. Numatoma sukurti tinklus, kurie padės mažinti socialinę įtampą bei atskirtį, kylančią dėl teisinės ir kitos informacijos neturėjimo bei vartotojų teisių nežinojimo. Šalys vykdys bendrus vartotojų nuomonės tyrimus, teiks pastabas ir pasiūlymus verslininkų asociacijoms rengiant geros verslo praktikos kodeksus. Apie savo veiklą šalys vartotojus informuos interneto tinklalapiuose, ataskaitose ir žiniasklaidoje.

 

Bendradarbiavimo kryptis - plėsti vartotojų švietimą regionuose

Siekdama užtikrinti efektyvesnę vartotojų teisių apsaugą, vartotojų, verslininkų ir paslaugų teikėjų švietimą ir informavimą, ugdyti vartojimo kultūrą ir skatindama į šią veiklą plačiau įsijungti pačius vartotojus, Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba 2005 m. sausio 28 d. bendradarbiavimo susitarimą pasirašė su visuomenine vartotojų organizacija - Vartotojų teisių gynimo centru.

Susitarime numatyta plėtoti vartotojų švietimą ir informacijos teikimą šalies regionuose, atlikti bendrus vartotojų nuomonės tyrimus apie prekių ir paslaugų asortimentą bei kokybę, teikti pasiūlymus dėl ginčų tarp vartotojų ir ūkio subjektų taikaus sprendimo būdų tobulinimo. Šalys susitarė bendradarbiauti rengiant seminarus bei mokymus vartotojų švietimo klausimais, rengti ir leisti informacinius leidinius vartotojams bei verslininkams, platinti informaciją apie pasirodžiusius ar galinčius pasirodyti rinkoje nesaugius produktus, dalyvauti bendruose projektuose. Apie savo veiklą susitarimo šalys visuomenę informuos žiniasklaidoje ir savo interneto tinklalapiuose.

 

Pasirašytas trišalis bendradarbiavimo susitarimas

2004 m. gruodžio 17 d. trišalį bendradarbiavimo susitarimą pasirašė Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba, Lietuvos darbo birža ir nevyriausybinė organizacija – Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga. Susitarimą pasirašiusios šalys sutarė atlikti bendrus vartotojų nuomonės ir poreikių informacijai tyrimus, sudaryti bendrus problemų žemėlapius, plėtoti informacijos ir konsultacijų teikimą bendruomenėse, ypač socialinės atskirties paliestiems žmonėms. Tokį bendradarbiavimą skatina bei remia ir Europos Sąjunga, nes vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai daro žalą visų Bendrijos narių ekonominiams bei socialiniams interesams.

 

Vartotojų teisių gynėjai bendradarbiauja su verslininkais

Taikant Europos Sąjungos patirtį skatinti valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų bendradarbiavimą vartotojų teisių apsaugos srityje 2004 m. lapkričio 10 d. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Šalys susitarė gerinti vartotojų ir verslo bendruomenės švietimą, teikti siūlymus dėl verslininkų ir vartotojų ginčų taikaus sprendimo būdų tobulinimo, bendradarbiauti rengiant geros valios kodeksą, padėsiantį kontroliuoti nesąžiningo verslo praktiką.

Susitarime numatyta rengti vartotojų nuomonės dėl prekių ir paslaugų kokybės tyrimus, rengti seminarus ir konferencijas vartotojams ir verslininkams, leisti mokomuosius ir informacinius leidinius vartotojų teisių apsaugos ir verslo bendruomenės švietimo klausimais. Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija bendradarbiaus rengiant vartotojų teisių gynimą reglamentuojančių teisės aktų projektus, vartotojams ir verslininkams aktualią informaciją skelbs susitarusių šalių interneto tinklalapiuose.

 

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

 

 

 

 

Naujas būdas lengvai ir be teismo spręsti ginčus dėl ES valstybėse narėse internetu įsigytų prekių ar paslaugų: http://ec.europa.eu/odr  

Pažiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip tai veikia!

    

 

     

         

 
     
Kalendorius
 
Sausis Vasaris Kovas
Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Spalis Lapkritis Gruodis
Ankstesni metai    2017      
  

 


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, (8 5) 262 6760, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.