English
 
 
 
 
 
 

 

 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Atlygintinos medicininės paslaugos Spausdinimo versija

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 1998, Nr. 52-1425)  3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra“, o 6 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, kad „Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija pacientui turi būti pateikta atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus“.

Be to, Civilinio kodekso 6.719 straipsnis nustato, kad prieš sudarant paslaugų sutartį, paslaugų teikėjas privalo suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį.. Jeigu teikiamos paslaugos yra viešos arba jų teikimas yra paslaugų teikėjo verslas, su šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija turi būti sudarytos sąlygos viešai susipažinti paslaugų teikėjo buveinėje ar kitoje kiekvienam galimam klientui laisvai prieinamoje vietoje.

 

Reikalavimai skundo pateikimui

 

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnis nustato, kad pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą, laikydamasis šiame įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos“.

 

Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.

 

Jei ginčo nepavyksta išspręsti taikiai dėl netinkamai (nekokybiškai) suteiktų gydytojo paslaugų galima kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos preižiūrai veiklos tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Šios institucijos kontaktai: Jeruzalės g. 21, 08420 Vilnius, tel. (85) 261 5577, faks.  (85) 212 7310, el. paštas vaspvt@vaspvt.gov.lt

 

Šiai institucijai nustačius, kad buvo suteiktos nekokybiškos paslaugos ir buvo padaryta žala sveikatai, vadovaujantis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu dėl žalos atlyginimo galima kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pažymėtina, kad prieš kreipdamasis į šią komisiją, pacientas privalo pirmiausia raštu kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sekretoriatas: tel. (8 5) 260 4717.. Daugiau informacijos raite Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.sam.lt/index.php?2341064484

 

Valstybinės akreditavimo priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. vykdytos vartotojų teisių apsaugos ataskaitos analizė 

 

Valstybinės akreditavimo priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2012 m. vykdytos vartotojų teisių apsaugos ataskaitos analizė 

 

Valstybinės akreditavimo priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2013 m. vykdytos vartotojų teisių apsaugos ataskaitos analizė 

Valstybinės akreditavimo priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. vykdytos vartotojų teisių apsaugos ataskaitos analizė

 

 

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

 

 

 

 

Naujas būdas lengvai ir be teismo spręsti ginčus dėl ES valstybėse narėse internetu įsigytų prekių ar paslaugų: http://ec.europa.eu/odr  

Pažiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip tai veikia!

    

 

     

         

 
     
Kalendorius
 
Sausis Vasaris Kovas
Balandis Gegužė Birželis
Liepa Rugpjūtis Rugsėjis
Spalis Lapkritis Gruodis
Ankstesni metai    2017      
  

 


 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.