en

Uždrausta į rinką teikti pavojingą produktą – klijus „Rezinovyj“

Uždrausta į rinką teikti pavojingą produktą – klijus „Rezinovyj“

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingą produktą – klijus „Rezinovyj“, 40 g, pagaminimo data 04 2020, prekės brūkšninis kodas 5906197589081

 

Trumpas produkto aprašymas: tiekiami rinkai klijai supakuoti spalvotoje (geltonos ir žalios spalvų) plastikinėje tūbelėje su užrašais rusų kalba. Pakuotės ženklinime pateiktos pavojaus piktogramos (simboliai: liepsna, šauktukas, aplinka). Pakuotės ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nurodyta: „Klijai Rezinovyj. Vandeniui atsparūs iš natūralaus kaučiuko. Tinka klijuoti visus gaminius iš gumos, audinius, kartoną, popierių.“  

 

Klijai „Rezinovyj“, 40 g, pagaminimo data 04 2020, prekės brūkšninis kodas 5906197589081 yra  pavojingi, t. y. neatitinka REACH reglamento XVII priedo 48 punkte įrašytai medžiagai toluenui (CAS Nr. 108-88-3, EB Nr. 203-625-9) nustatytų apribojimų: toluenas negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei jo koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė (laboratoriniais tyrimais nustatyta tolueno koncentracija yra 1,425 % masės) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – CLP reglamentas) III antraštinės dalies Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą I skyriaus 17 straipsnio 1 dalies c, d, e, f ir g punktų, 18 straipsnio 3 dalies b punkto, 19 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 2 ir 4 dalių, 2 skyriaus 31 straipsnio 4 dalies, I priedo 1 dalies 1.2.1.3 skirsnio reikalavimų, jog cheminių medžiagų mišinių (klijų), klasifikuojamų kaip pavojingi, ženklinime turi būti nurodytos pagal klasifikaciją priskiriamos pavojaus piktogramos (pavojaus piktogramų plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 cm2), signalinis žodis, turi būti pateikta cheminė tapatybė sudėtyje esančios cheminės medžiagos, kuri prisideda prie mišinio klasifikavimo, susijusio su toksiniu poveikiu reprodukcijai ir specifiniu toksiškumu konkrečiam organui (STOT), pateiktos cheminių medžiagų mišiniui taikomos pavojingumo frazės ir atitinkamos atsargumo frazės. Nustatyta neatitiktis pagal REACH reglamento VIII antraštinės dalies Tam tikrų cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai 67 straipsnio 1 dalies ir CLP reglamento I antraštinės dalies 4 straipsnio Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti 4 bei 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai arba naudoti, šių reglamentų neatitinkančias chemines medžiagas ar mišinius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-09-30 sprendimu Nr. 1VB - 85 uždraudė UAB „Despina“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką, susigrąžinti klijus iš vartotojų ir sunaikinti pavojingus gaminius, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, ir teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnės veiksmų eigos.