en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą autokonservantą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą autokonservantą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – autokonservantą „MOVILIS“, 750 ml, brūkšninis kodas 4770286383079.

 

Trumpas produkto aprašymas: autokonservantas „MOVILIS“, brūkšninis kodas 477028683079, tiekiamas rinkai pilkos spalvos cilindro formos plastikinėje pakuotėje su geltonos spalvos užsukamu dangteliu. Pakuotė paženklinta ženklinimo etikete lietuvių kalba, kurioje nurodyta: „MOVILIS AUTOKONSERVANTAS. Automobilių slenksčių durelių, atramų, kėbulo apačios, ratų posparnių padengimui antikorozine plėvele <…>.“ Ženklinimo etiketėje nurodytas tiekėjas – AB „ALYTAUS CHEMIJA“, Sakų g. 3, LT-62201 Alytus | +370 315 52583 | info@alchemija.lt | www.alchemija.lt. Pateiktas prekės brūkšninis kodas, pavojaus piktogramos (simboliai: liepsna ir šauktukas), signalinis žodis ATSARGIAI, kiekis – 750 ml, nurodyta pagaminimo data – 09 2018, tinkamumo naudoti termino data – 09 202.1

 

Nustatyta, kad šis produktas – autokonservantas „MOVILIS“, 750 ml, brūkšninis kodas 4770286383079 – yra pavojingas, t. y. neatitinka 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – CLP reglamentas) III antraštinės dalies Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą I skyriaus 17 straipsnio 1 dalies c), d), e) f) ir g) punktų, 18 straipsnio 3 dalies b) punkto, 19 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 2 dalies reikalavimų, t. y. cheminių medžiagų mišinio pakuotės ženklinimo etiketėje nenurodytos pagal klasifikaciją priskiriamos pavojaus piktogramos, signalinis žodis, pavojingumo ir atsargumo frazės, nenurodyta cheminė tapatybė sudėtyje esančios cheminės medžiagos, susijusios su odos jautrinimu. Produkto pakuotė neturi sunkiai vaikų atidaromo uždarymo įtaiso, tuo pažeidžiant CLP reglamento IV antraštinės dalies Pakuotė 35 straipsnio 1 dalies a) punkto, 35 straipsnio 2 dalies ir II priedo 3 dalies 3.1.1.1 ir 3.1.1.2 skirsnių reikalavimus, jog pakuotės, kuriose yra plaučių pakenkimo pavojų prarijus keliančių ir specifiškai toksiškų konkrečiam organui (kartotinis poveikis) plačiajai visuomenei tiekimų cheminių medžiagų arba mišinių, turi turėti sunkiai vaikų atidaromą uždarymo įtaisą. Platintojas AB „Alytaus chemija“, pateikęs rinkai neatitinkantį teisės aktų reikalavimų autokonservantą „MOVILIS“, pažeidė CLP reglamento I antraštinės dalies 4 straipsnio Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti 4 bei 10 dalyse pateiktas nuostatas, neteikti rinkai šio reglamento pakavimo ir ženklinimo reikalavimų neatitinkančių cheminių medžiagų mišinių ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus – tiekti rinkai tik saugius ir teisės aktų nustatyta tvarka paženklintus gaminius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-12-19 sprendimu Nr. 1VB-121 užrdaudė  UAB „Alytaus chemija“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.