en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą minkštą žaislą su baterijomis „Furbis“.

 

Trumpas produkto aprašymas: minkštas žaislas „Furbis“ su stilizuotu veiduku, kūnas alyvinės spalvos pūkuotas, veikia įdėjus baterijas,  įpakuotas plastiko maišelyje. Prie žaislo pritvirtintoje etiketėje nurodytas CE ženklas ir amžiaus grupės apribojimo ženklas. Ant maišelio užklijuotose ženklinimo etiketėse nurodyta: „Gamintojas Ningbo Easydo Int. & Trading Co. Ltd No. 88, South Qianhe road Ningbo kilmės šalis Kinija. Importuotojas UAB „Inavi & Co“ Senoji g. 11, Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen. Vilniaus rajono sav. Dėmesio! Netinka vaikams iki 3 metų“. Taip pat kitoje etiketėje nurodyta informacija valstybine kalba dėl baterijų keitimo: „Žaislas veikia 3 baterijų (AA tipo) pagalba. Baterijos nepridedamos. Baterijos dedamos pagal polius. Baterijų skyrelis turi būti apsaugotas dangteliu. Nenaudoti kartu senų ir naujų, o taip pat skirtingų tipų baterijų. Nepalikti žaisle senų baterijų. Baterijos išimamos ir tada, kai žaislas nenaudojamas ilgą laiką“. 

 

Žaislas – minkštas žaislas su baterijomis „Furbis“ yra pavojingas,  t. y. žaislo cheminės savybės neatitinka  nustatytų reikalavimų: DEHP (Bis(2-ethylhexyl)phthalate (CAS 117-81-7)) kiekis (4.0 ± 0.6 %, 3.3 ± 0.5 %, 5.8 ± 0.9 %, 2.0 ± 0.3 %) ir DIBP (diizobutilftalate (EC 201-553-2, CAS 84-69-5)) kiekis (0.79 ± 0.03 %, 0.69 ± 0.02 %, 0.79 ± 0.03 %, 0.63 ± 0.02) viršija leistinas normas ir neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 51 punkto reikalavimų.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-10-22 sprendimu Nr. MS-17  uždraudė UAB „Inavi & Co“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.