en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą lėlę

Uždrausta teikti į rinką pavojingą lėlę

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – lėlę Beautyfull fashion show, No. S116.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – lėlė pagaminta iš plastiko su rožinės spalvos drabužiais. Įpakuota kartoninėje pakuotėje. Pakuotė paženklinta etikete, kurioje nurodyti rekvizitai valstybine kalba: Lėlė Yra smulkių detalių. Kilmės šalis Kinija. Gamintojas POLY TECHNOLOGIES INC. 13738995875 Importuotojas UAB „NERSAMA“ Kaunas Pramonės pr. 16-14 salė Tel. +370 800 25671, el.paštas: nersama@delfi.lt.

 

Produktas yra pavojingas t. y. jo cheminės savybės neatitinka reikalavimų: lėlės atskirose kūno dalyse nustatytas DEHP (Bis(2-ethylhexyl) phthalate (CAS 117-81-7)) kiekis (8.07 % kairėje rankoje, 30,6 % galvoje, 0,14 % dešinėje rankoje) ir DINP(Diisononylphthalate (CAS28553-12-0/68515--48-0)) kiekis (2,15 % kairėje  rankoje) viršija leistinas normas ir neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 51 ir 52 punktų reikalavimų. Žaislas naudojamas pagal paskirtį ar numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgesį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai, kas neatitinka "Žaislų saugos techninio reglamento" III skyriaus 13.1 punkto ir 13.2 reikalavimų, IV skyriaus 24 punkto reikalavimų.

 

Rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno apskrities skyrius 2017-09-19 sprendimu Nr. 1MS-6 uždraudė UAB „Nersama“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.