en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – meškiuką

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą – meškiuką

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – meškiuką „Bear Feeling Happy“ prekės kodas 95030070, art. NO. 838.

 

Trumpas produkto aprašymas: elektrinis žaislas – meškiukas „Bear Feeling Happy“, prekės kodas 95030070, art. NO. 838 pagamintas iš spalvoto plastiko, įpakuotas kartono–plastiko dėžėje, gamyklinė pakuotė paženklinta CE ženklu, amžiaus grupės nuoroda, nurodyti gamintojo rekvizitai: POLY TECHNOLOGIES, INC 13738995876, importuotojo rekvizitai: UAB „Nersama“ Kaunas, Pramonės pr. 16-14 salė, tel. +370 600 25671, el. paštas: nersamazaisliukai@gmail.com. Prie žaislo pakuotės pritvirtintas lipdukas su informacija lietuvių kalba dėl baterijų keitimo.

 

Žaislas  meškiukas „Bear Feeling Happy“ prekės kodas 95030070, art. NO. 838, yra pavojingas; t. y. bandymo metu nustatyta, kad žaislo meškiuko mechaninės ir cheminės savybės „Bear Feeling Happy“ prekės kodas 95030070, art. NO. 838 neatitinka standarto LST EN 62115:2005+A2:2011+AC:2011+A11:2012+AC:2013+ A12:2015 „Elektriniai žaislai. Sauga“ 14.7 p. – žaislų, skirtų vaikams iki 3 metų, akumuliatoriai negali būti pašalinami be įrankio, bei atskirose žaislo vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino (keturiose vietose) ir kadmio (keturiose vietose) koncentracijos viršija ribines vertes, numatytas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 4-459 patvirtintų „Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ 8 p. (Nr. 4-120, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-11) apribojimų švinui ir kadmiui (gali būti Pb 0,1 % = 1000 mg/kg, Cd 0,01 % = 100 mg/kg). 1000 mg/kg, Cd 0,01 % = 100 mg/kg). Žaislas naudojamas pagal paskirtį ar numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgesį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną. Žaislų, skirtų jaunesniems kaip 3 metų vaikams, baterijos turi būti nepasiekiamos be įrankio, nebent baterijų skyriaus dangtis gali būti atidarytas tiktai vienu metu atlikus mažiausiai du nepriklausomus judesius (baterijos lengvai pasiekiamos, baterijų skyriuje trūksta varžto arba tinkamos uždarymo sistemos). Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-01 sprendimu Nr. 1VB-12 uždraudė UAB „Nersama“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.