en

Valstybės tarnautojų veiklos ir uždaviniai

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau - Tarnyba) vadovybės pagrindinės 2019 metų užduotys  

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS DIREKTORĖS NERINGOS ULBAITĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Per einamuosius metus pateikti pasiūlymus Teisingumo ministerijos vadovybei dėl vartojimo ginčų ne teisme procedūros tobulinimo, siekiant padidinti verslo ir (ar) vartotojų asociacijų įsitraukimą į taikų vartojimo ginčų sprendimą;

2. Koordinuoti Tarnybos vykdomo projekto „ES elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformos integravimas į nacionalinę Vartotojų teisių apsaugos informacinę sistemą“ ir ES projekto dėl produktų dvejopos kokybės poveikio Lietuvos vartotojams įgyvendinimą;

3. Optimizuoti Tarnybos vidaus procesus, siekiant pagerinti veiklos kokybę ir efektyvumą bei žmogiškųjų išteklių valdymą;

4. Organizuoti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos rekomendacijų dėl pažangių ūkio subjektų veiklos priežiūros priemonių taikymo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje įgyvendinimą;

5. Koordinuoti vartojimo produktų kainų tyrimų atlikimą. 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS NERINGOS BARONIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

 1. Organizuoti Tarnybos rinkos priežiūros sistemos peržiūrą ir įvertinimą, pateikti pasiūlymus dėl minėtos sistemos tobulinimo ir organizuoti jų įgyvendinimą;
 2. Užtikrinti efektyvų Tarnybos ginčų nagrinėjimo ne teisme vykdymą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus;
 3. Organizuoti ir kontroliuoti Tarnybai priskirtų funkcijų sankcijų taikymo srityje (dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei Produktų saugos įstatymo pažeidimų), įgyvendinimą;
 4. Užtikrinti sklandų turizmo rinkos priežiūros srities integravimą į bendrą Tarnybos rinkos priežiūros sistemą, įvertinti šios sistemos trūkumus bei juos pašalinti;
 5. Užtikrinti efektyvią Tarnybos prevencinę veiklą, organizuojant mokymus, seminarus ir kt. Prevencines priemones.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO

TARNYBOS KANCLERIO EDVINO PABRINKIO

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

 

 1. Organizuoti Tarnybos administracinės ūkinės veiklos, finansinių bei materialinių išteklių valdymo ir naudojimo kontrolę, pateikti pasiūlymus dėl efektyvaus bei racionalaus Tarnybos turto ir lėšų naudojimo;
 2. Organizuoti ir užtikrinti tinkamą kokybės vadybos sistemos Tarnyboje funkcionavimą ir palaikymą, pateikti pasiūlymus dėl kokybės vadybos sistemos veikimo tobulinimo;
 3. Organizuoti Tarnyboje vykdomų korupcijos prevencijos priemonių peržiūrą, pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos sistemos Tarnyboje tobulinimo;
 4. Organizuoti Tarnybos Naftos produktų bandymų laboratorijos vykdomų funkcijų bei teikiamų paslaugų kainodaros peržiūrą, pateikti siūlymus dėl Naftos produktų bandymų laboratorijos veiklos tobulinimo.

 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS VARTOJIMO PREKIŲ SKYRIAUS VEDĖJOS RASOS PUPIENIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Organizuoti ginčų, susijusių su vartojimo (ne maisto) prekėmis analizę;

2. Organizuoti susitikimus su ūkio subjektais, verslo asociacijomis ir pan. dėl vartotojų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka rezultatų gerinimo;

3. Užtikrinti, kad įstatymų nustatytais atvejais būtų taikomos sankcijos komercinės veiklos subjektams už Produktų saugos įstatymo pažeidimus;

4. Užtikrinti operatyvų atsakymų į 100 % vartotojų ir kitų asmenų pateiktų pasiteiravimų žodžiu, telefonu bei elektroniniu paštu, pateikimą.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJOS
 TARNYBOS VARTOJIMO PASLAUGŲ SKYRIAUS VEDĖJOS KRISTINOS ČEPONAITĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Pagal kompetenciją didinti vartotojų informuotumą apie turimas teises ir pareigas, įsigyjant  paslaugas, patenkančias į Vartojimo paslaugų skryriaus kuruojamą sritį;

2. Didinti Tarnybos vykdomo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka efektyvumą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus, kurie patenka į Vartojimo paslaugų skryriaus kuruojamą sritį;

3. Organizuoti ir vykdyti interneto tinklalapių, siūlančių įsigyti vartojimo paslaugas, kurios patenka į Vartojimo paslaugų skyriaus veiklos sritį, stebėseną;

4. Siekiant užtikrinti kuo didesnę vartotojų teisių apsaugą, plėsti bendradarbiavimą su verslu, informuojant apie teisės aktų reikalavimus prioritetinėse (probleminėse) srityse, kuruojamose Vartojimo paslaugų skyriaus;

5. Konsultuoti asmenis vartotojų teisių apsaugos klausimais.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS REKREACINIŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS VEDĖJOS ŽIVILĖS KAZAKEVIČIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Didinti Tarnybos vykdomo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka efektyvumą, taikiai sprendžiant vartotojų ir verslo subjektų ginčus, kilusius rekreacinių paslaugų teikimo srityje;

2. Vykdyti interneto tinklalapių, siūlančių įsigyti vartojimo paslaugas, kurios patenka į Rekreacinių paslaugų skyriaus veiklos sritį, stebėseną;

3. Plėsti Tarnybos bendradarbiavimą su valstybės institucijomis ir su verslu, siekiant spręsti iškylančias problemas vartojimo paslaugų srityje;

4. Siekiant užtikrinti kuo didesnę vartotojų teisių apsaugą šviesti vartotojus ir verslininkus, informuojant apie teisės aktų reikalavimus prioritetinėse (probleminėse) srityse, kuruojamose departamento;

5. Konsultuoti asmenis vartotojų teisių apsaugos klausimais.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS NUOTOLINĖS PREKYBOS SKYRIAUS VEDĖJOS AIDOS GASIŪNAITĖS-STAVGINSKIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Konsultuoti vartotojus, verslininkus ir kitus suinteresuotus subjektus žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu nuotolinės prekybos, geografinio blokavimo, reikalavimų, kuriuos turi atitikti interneto svetainės, klausimais;

2. Užtikrinti, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdyta skyriui pavesta vartotojų ir verslininkų švietimo programos dalis, organizuojant informacinius praktinius seminarus verslininkams ir vartotojams bei pačiai skaitant juose pranešimus, rengiant aktualią medžiagą skaidrėms;

3. Užtikrinti sklandų ir tinkamą interneto svetainių, kuriose siūlomos prekės ar paslaugos, patikrinimus dėl informacijos pateikimo nustatančių teisės normų reikalavimų;

4. Užtikrinti, kad įstatymų nustatytais atvejais tinkamai ir laiku būtų inicijuotos ir vykdomos procedūros už Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnyje nurodytus vartotojų teisių pažeidimus.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS RINKOS PRIEŽIŪROS PLANAVIMO IR RIZIKOS VERTINIMO SKYRIAUS VEDĖJO ARVYDO NAINOS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Parengti ir koordinuoti rinkos priežiūros tikslinių programų rinkoje vykdymą;

2. Peržiūrėti ir jeigu reikia atnaujinti Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas tvarkas ir įsakymus reglamentuojančius rinkos priežiūrą;

3. Organizuoti veiklą taip, kad skyriaus specialistai dalyvautu tarpinstituciniuose mokymo renginiuose ir tobulintu kompetenciją. Organizuoti mokymus regionų rinkos priežiūros skyriams (ypač prieš pradedant rinkos priežiūros programas);

4. Keičiantis teisės aktams organizuoti Ne maisto produktų ir vartotojų teisių apsaugos srityse teisės aktais nustatytų reikalavimų teminio sąvado bei specialiųjų kontrolinių klausimynų atnaujinimą;

5. Planuoti rinkos priežiūrą taip, kad kaip įmanomai daugiau resursų skirti nesaugių produktų paieškai;

6. Vykdyti Regioninių rinkos priežiūros skyrių veiklos kontrolę, kad būtu įvykdyti visi metų plane užplanuoti patikrinimai bei kiti rinkos priežiūros veiksmai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS KAUNO REGIONO RINKOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO MANTO STANKEVIČIAUS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2019 m. gaminių ir paslaugų patikrinimo planą;

2. Organizuoti susitikimus (seminarus, konsultacijas) su apskrities vartotojais ir verslininkais;

3. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, atrinkti bandinius saugos tyrimams;

4. Konsultuoti ekonominės veiklos vykdytojus, vartotojus, kitus asmenis žodžiu, elektroniniu paštu ir telefonu, produktų saugos ir atitikties įvertinimo klausimais bei nustatyta tvarka registruoja žodinius ir rašytinius jų prašymus ir skundus dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS KLAIPĖDOS REGIONO RINKOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJOS VIJOLETOS BUDRIUVIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

 1. Užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyriaus 2019 m. sektorinės programos įvykdymą;
 2. Užtikrinti dokumentų kokybišką valdymą (Vartotojų skundų nagrinėjimą, patikrinimų aktų ir kitų dokumentų pildymą, pateikimą laiku DVS Doclogix, VTIS ir IS RIPRIS);
 3. Organizuoti susitikimus (seminarus, konsultacijas) su apskrities vartotojais ir verslininkais;
 4. Analizuoti RAPEX pranešimus, vykdyti tikslines tikrinimo programas, užtikrinti bandinių atrinkimą saugos tyrimams;
 5. Užtikrinti naftos produktų atrinkimą tyrimams pagal MARPOL 73/78 konvencijos VI priedo 14 taisyklių reikalavimus.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
L. E. TARNYBOS TURIZMO RINKOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS VALDEMARO STEMPKAUSKO

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Užtikrinti Tarnybos 2019 metų veiklos plane Turizmo rinkos priežiūros skyriui numatytų veiksmų įgyvendinimą ir rodiklių pasiekimą;

2. Organizuoti ir atlikti Kelionių organizatorių finansų analizę ir ekspertinį rizikos vertinimą;

3. Perskaičiuoti turizmo rinkos teikėjų rinkliavas;

4. Parengti naują HSU viešbučio klasifikavimo anketos excel bylą.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
L. E. TARNYBOS NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS IR REKLAMOS SKYRIAUS VEDĖJOS PAREIGAS INGOS GRINEVIČĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Užtikrinti, kad būtų vykdoma Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolė šių įstatymų nustatytais atvejais taikant sankcijas komercinės veiklos subjektams;

2. Užtikrinti, kad būtų vykdoma Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos pasirinktos srities galimai nesąžiningos komercinės veiklos stebėsena (monitoringas);

3. Užtikrinti, kad būtų vykdoma Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos pasirinktos srities reklamos stebėsena (monitoringas);

4. Peržiūrėti ir atnaujinti Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS TEISĖS SKYRIAUS VEDĖJOS AUDRONĖS KAUŠYLIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Atlikti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų tolerancijos korupcijai tyrimą;

2. Atlikti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos pasirinktose srityse vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą);

3. Teikti teismams ieškinius dėl vartotojų viešojo intereso gynimo;

4. Peržiūrėti ir atnaujinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamentą, atsižvelgiant į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūros pokyčius.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS TARPTAUTINIŲ IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VEDĖJOS DALIOS MALINAUSKIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Organizuoti projekto dėl produktų dvejopos kokybės poveikio Lietuvos vartotojų elgsenai įgyvendinimą pagal pasirašytą susitarimą dėl finansavimo Nr. 811237 tarp Tarnybos ir ES Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto vykdančiosios agentūros;

2. Organizuoti Dvynių projekto „Technikos ir statybų priežiūros agentūros (TCSA) gebėjimų stiprinimas, kuriant rinkos priežiūros sistemą Gruzijoje GE/14/ENI/EC/02/17(GE/29)“, vykdomo bendradarbiaujant su Šiaurės Airijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (NI-CO), įgyvendinimą Tarnyboje;

3. Koordinuoti visuomenės informavimą (pranešimų žiniasklaidai teikimą) vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais;

4. Surinkti ir apibendrinti informaciją, užsienio valstybių praktiką apie privačių alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo įstaigų funkcijas bei veiklą.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS VEDĖJOS AUŠROS ORLIKAITĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Kontroliuoti 2019 metų valstybės biudžeto programų priemonių įgyvendinimui skirtus valstybės biudžeto asignavimus pagal sąmatas;

2. Rengti Tarnybos ketvirtines ir metines biudžeto vykdymo ataskaitas bei tarpines ir metines finansines ataskaitas;

3. 2019 metais dalyvauti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus darbuose;

4. Einamaisiais metais kontroliuoti projekto „Europos Sąjungos elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformos integravimas į nacionalinę Vartotojų teisių informacinę sistemą“ lėšų apskaitą ir jų įsisavinimą suplanuotais etapais.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO
TARNYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDĖJOS RŪTOS PAPRECKIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Dalyvauti projekto “Europos Sąjungos Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformos integravimas į nacionalinę Vartotojų teisių informacinę sistemą” veiklos grupės darbe;

2. Organizuoti Personalo modulio parengimą darbui dokumentų valdymo sistemoje „DocLogix“;

3. Organizuoti skyriaus vidaus teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, IT, darbuotojų saugą ir sveikatą peržiūrą ir atitinkamų pakeitimų projektų pateikimą tiesioginiam vadovui;

4. Vykdyti viešuosius pirkimus pavestus kaip pirkimo organizatoriui, numatytus 2019 metų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plane.

 

TARNYBOS EUROPOS VARTOTOJŲ CENTRO VEDĖJOS RAIMONDOS BALNIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1.Parengti ir pateikti EK EVC Lietuva projekto 2018 m įvykdymo ataskaitą;

2.Parengti ir pateikti EK 2020 m. EVC veiklos projektą;

3.Užtikrinti sklandų EVC darbą kasdieninėje veikloje, vykdant skundų nagrinėjimo ir viešinimo veiklas;

4. Dalyvauti ECC-Net tarptautinėje veikloje, tinkamai atstovaujant Lietuvą.

 

NAFTOS PRODUKTŲ BANDYMŲ LABORATORIJOS VEDĖJOS EGLĖS VAGELYTĖS-MAČIULIENĖS

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

 

1. Laboratorijoje naudoti tarptautiniu lygmeniu pripažintus, galiojančius bandymų metodus, užtikrinant tikslų ir savalaikį bandymų atlikimą;

2. Laboratorijos kokybės vadybos sistemos peržiūra ir jos papildymas pagal naują standarto LST EN ISO 17025 leidimą;

3. Veiklų, reikalingų, kad Naftos produktų bandymų laboratorija atitiktų standarto LST EN ISO 17025 reikalavimus, vykdymas.