en

Trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje

Trečiųjų šalių (t. y. bet kurios valstybės, išskyrus Europos Sąjungą, kitas Europos ekonominės erdvės valstybes arba Šveicarijos Konfederaciją) piliečiai, įgiję gido profesinę kvalifikaciją trečiojoje šalyje, turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau - VVTAT), kad jiems būtų pripažinta gido kvalifikacija įgyta trečiojoje šalyje.

 

VVTAT pripažinus pareiškėjo profesinę kvalifikaciją asmuo gali dirbti Lietuvos Respublikoje pagal gido profesiją, kurios kvalifikaciją jis laikomas turinčiu trečiojoje šalyje, tokiomis pat sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo užpildo ir pateikia VVTAT paraišką dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo, norint dirbti pagal gido profesiją Lietuvos Respublikoje (toliau – Paraiška), bei notaro ar atitinkamos institucijos patvirtintas dokumentų kopijas. Kartu su Paraiška VVTAT pateikiami šie dokumentai (arba jų kopijos):

1. asmens pilietybę patvirtinantis dokumentas;

2. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu tokie yra);

3. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra);

4. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra);

5. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);

6. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);

7. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota Studijų kokybės vertinimo centro

8. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;

9. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

 

Kartu su paraiška pateikiami ir dokumentų, nurodytų šio 2–6 bei 8-9 punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

 

Pasirašyta ir skenuota Paraiška su pridedamais dokumentais teikiama: 

  • elektroniniu paštu: ieva.lankeliene@vvtat.lt.
  • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 303 kab.;
  • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.

 

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija:

Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus patarėja Birutė Kindurienė

el. p. Birute.Kinduriene@eimin.lt

tel. Nr. 8 706 63246

 

Pareiškėjo pateiktus dokumentus dėl gido kvalifikacijos pripažinimo vertina Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisija (toliau – Komisija).

 

Per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos Komisija raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis patvirtina paraiškos gavimą ir, esant reikalui, pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui praneša apie trūkstamus dokumentus.

 

VVTAT gavusi Komisijos išvadą gali priimti tokius sprendimus:

  1. pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;
  2. nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos;
  3. skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį.

 

Galutinis motyvuotas sprendimas dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo priimamas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

 

Gido kvalifikacijos pripažinimo paslauga yra nemokama.

 

Pripažinus pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, pareiškėjui išduodamas gido pažymėjimas. Už gido pažymėjimo išdavimą nustatyta valstybės rinkliava 18 eurų.

 

 Apmokėjimo rekvizitai:

ĮMOKOS KODAS

5813

ĮMOKOS PAVADINIMAS

Valstybinė rinkliava

GAVĖJAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

GAVĖJO SĄSKAITA

LT24 7300 0101 1239 4300

BANKAS

Swedbank

BANKO KODAS

73000

SUMA

18 Eur

Valstybės rinkliavos įmoka gali būti mokama ir į kitas Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Sąrašas pateikiamas čia.   

 

Sprendimas dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas, kompensacinės priemonės skyrimas ar paraiškos atmetimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nuostatomis ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-54 „Dėl trečiųjų šalių piliečių gidų profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".