en

Kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikiama ataskaita ir įplaukų lentelė

I. Ataskaitos teikimas

 

Ataskaitą, nustatytą Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo (toliau – Turizmo Įstatymas) 7 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktuose, teikia kelionių organizatoriaus veiklą vykdantys ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys), turintys kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą. Kelionių organizatoriai, kurie:

 

1) vykdo išvykstamojo turizmo veiklą, ataskaitą kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos;

 

2) nevykdo išvykstamojo turizmo veiklos, ataskaitą kelionių organizatorių veiklos priežiūrai teikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paskutinės kalendorinių metų dienos.

 

Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitos AT01 ir AT02 formos (toliau - Ataskaita), patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-18.

 

Kelionių organizatoriaus, turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo, kelionių pardavimo agento ataskaitų AT01 ir AT02 formų pildymo ir teikimo taisyklės

 

Ataskaitos AT01 forma (juridinio asmens) už 2019 m. IV ketvirtį

 

Ataskaitos AT02 forma (fizinio asmens) už 2019 m. IV ketvirtį

 

Ataskaita už 2019 m. IV ketvirtį turi būti pateikta iki 2020 m. sausio 29 d. imtinai. Ataskaita už 2019 m. IV ketvirtį yra ataskaita už visus 2019 metus, t. y. 2019 metinė ataskaita.

 

Užpildyta Ataskaita Tarnybai teikiama elektroninio pašto adresu prieziura@vvtat.lt dviem privalomais formatais:

1. užpildyta Ataskaitos forma MS Excel formatu;

2. skaitmeninė (atspausdintos ir pasirašytos Ataskaitos) kopija PDF, JPEG, JPG, BMP, PNG formatu, gavus patvirtinimą iš Turizmo rinkos priežiūros skyriaus atsakingo specialisto, kad Ataskaita užpildyta tinkamai. Šiuo formatu teikiama visa Ataskaitos forma, nepaisant to, kad priklausomai nuo veiklos pobūdžio Ataskaitos teikėjas nepildo kai kurių Ataskaitos lapų.

 

Atkreipiame dėmesį, kad, jei kelionių organizatorius vykdo ir kelionių pardavimo agento veiklą, tai privaloma deklaruoti ataskaitoje (1.18 p.) ir užpildyti ataskaitos 9 lapą.

 

Už Ataskaitos nepateikimą iki nustatyto termino pabaigos Turizmo įstatyme numatytas kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas 10 darbo dienų. Nepateikus ataskaitos per šį terminą, panaikinamas kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas. Tarnybai panaikinus kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą Turizmo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, asmenims, dėl kurių teikiama Nepriekaištingos reputacijos deklaracija, penkerius metus apribojamos teisės dalyvauti kelionių organizatoriaus veikloje (Turizmo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 5 punktas).

 

 

 

 

 

II. Įplaukų lentelės teikimas

 

Kelionių organizatorius, kuris vykdo išvykstamojo turizmo veiklą, užpildytą Įplaukų lentelę teikia, kai:

1) teikiamas naujas prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas;

2) pasibaigus atitinkamam mėnesiui, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės mėnesio dienos, jei vykdo išvykstamojo turizmo veiklą užsakomaisiais skrydžiais.

 

Įplaukų lentelės WORD ir PDF forma.

 

_________________________________