en

"Baltasis sąrašas"

         Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 “Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2012, Nr. 89-4657, Nr. 137-7020) 1.1 punktu patvirtinto Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo 7.9 ir 7.12 punktus, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija) 2012 m. liepos mėn. per verslo asociacijas ir tiesiogiai ūkio subjektams parengė ir išplatino Produktų saugos rizikos valdymo anketą (toliau – Anketą), siekdama ūkio subjektams sudaryti galimybes deklaruoti savo veiklos, susijusios su teikiamų į rinką produktų saugos valdymu, būklę.

         Inspekcija atliko ūkio subjektų Anketose pateiktos informacijos analizę pagal vertinimo kriterijus:
        1. Pagal patikrinimo rezultatus:
        1. 1. Nebuvo nelaimingų atsitikimų dėl ūkio subjekto platinamų ne maisto produktų;
        1. 2. Nenustatyta, kad 4-ių metų laikotarpiu ūkio subjektas būtų į rinką pateikęs pavojingus produktus;
        1. 3. Ūkio subjektui nebuvo taikytos administracinės sankcijos.
        2. Pagal vadybos lygį:
        2. 1. Valdomi produktų platinimo procesai: 
        2. 1. 1. Įdiegta Kokybės vadybos sistema (toliau – KVS) pagal ISO 9001, ISO 14000 ir kita;
        2. 1. 2. Taikoma produktų saugos / kokybės kontrolės procedūra pirkimui ir pardavimui;
        2. 2. Darbuotojai pagal kompetenciją apmokyti produktų saugos klausimais.
        2. 3. Palaiko ryšius (konsultuojasi) su Valstybine ne maisto produktų inspekcija. 


        Pagal išvardintus vertinimo kriterijus buvo atrinkti 5 ūkio subjektai, kurių rizikingumo lygis žemiausias ir priežiūra mažiausiai intensyvi ir kuriems buvo pasiūlyta pasirašyti Ūkio subjekto, siekiančio būti įrašytu į Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos „Baltąjį sąrašą“, deklaraciją (toliau – Deklaracija) bei ją pateikti Inspekcijai.
       Inspekcijos viršininko 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1R-119 (pakeitimas 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymas  Nr 1R-125, pakeitimas 2015 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 1R-61) buvo patvirtintas “Baltasis sąrašas“. Inspekcija įsipareigoja ūkio subjektams taikyti išskirtines priežiūros sąlygas, mažinančias jiems tenkančią administracinę naštą, – netikrinti šių ūkio subjektų 2 metus, išskyrus išimtinius atvejus (pavojingų produktų pateikimas į rinką, žala visuomenei ar žmogaus sveikatai bei aplinkai nelaimingo atsitikimo metu dėl ūkio subjekto platinamo pavojingo produkto). Tokiu atveju ūkio subjektas netenka „Baltojo sąrašo“ privilegijų ir automatiškai iš jo pašalinamas, o Inspekcija imasi visų priemonių, kad užkirstų kelią realiai keliamai grėsmei.

 

         2016 m. sujungtus Inspekciją ir Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau - Tarnyba) 2016 vasario 11 d. buvo piimtas Tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1-55, kuriuo tęsiama „Baltojo sąrašo“ programa.

 

      Ūkio subjektai, dar nepateikę Produktų saugos rizikos valdymo anketos ir norintys patekti į „Baltąjį sąrašą“, gali pateikti užpildytą Anketą  Tarnybai. Atlikus pateiktos informacijos analizę pagal vertinimo kriterijus, būtų sprendžiama, ar ūkio subjektas gali pildyti Deklaraciją, kad būtų įtrauktas į „Baltąjį sąrašą“.

 

       ,,Baltasis sąrašas", patvirtintas Tarnybos direktoriaus 2018 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1-86 ,,Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ,,Baltojo sąrašo ne maisto produktų srityje" patvirtinimo":

        1. L. R. Tamulio firma ,,Meditalika“.

        2. UAB ,,Mediola“.

        3. UAB ,,Kaefer“.

        4. UAB ,,Baltic Ground Services“.