en

Valtybinės geležinkelio inspekcijos 2012 m. vykdytos vartotojų teisių apsaugos ataskaita

VALSTYBINĖS GELEŽINKELIO INSPEKCIJOS 2012 M. VYKDYTOS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ATASKAITA

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 61 (Žin., 2008, Nr. 13-442) patvirtintu „Informacijos apie vartotojų teisių apsaugą teikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tvarkos aprašu“ Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Geležinkelio inspekcija) Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateikė informaciją apie 2012 metais Geležinkelio inspekcijoje gautus ir išnagrinėtus vartotojų skundus. Toliau bus pateikiama Geležinkelio inspekcijos 2012 m. vykdytos vartotojų teisių apsaugos ataskaita.

Pagal Geležinkelio inspekcijos pateiktus duomenis, 2012 m buvo gauti 5 skundai: 2 dėl leistino keleivių skaičiaus traukinyje viršijimo; 1 dėl geležinkelio riedmenų keliamo triukšmo ir vibracijos; 1 dėl geležinkelio riedmenų statymo prie vartotojo gyvenamojo namo ir 1 dėl kasmetinių pervažos techninių apžiūrų atlikimo. Iš 5 skundų buvo pagrįstas tik 1.

Geležinkelio inspekcijos duomenimis pagal vartotojų pateiktus prašymus buvo atlikti 4 patikrinimai: 1 patikrinimo metu buvo nustatyti pažeidimai (pervažos trūkumai), kuriuos buvo nurodyta pašalinti.

Geležinkelio inspekcija 2012 m. negavo vartotojų skundų dėl produktų, padariusių žalą vartotojų sveikatai ar sukėlusių vartotojų mirtį.