en

Asmenų konsultavimas ir informavimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos klausimais

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

(VP) Asmenų konsultavimas ir informavimas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) kompetencijos klausimais

2.

Administracinės paslaugos aprašymas

Tarnyba konsultuoja asmenis ir teikia informaciją Tarnybos kompetencijos klausimais, susijusiais su vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos priežiūra, turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūra ir kitais teisės aktuose Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais.

 

Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Tarnybą) ir raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Tarnybą, atsiuntus prašymą paštu arba pateikus elektroniniais ryšiais). Žodiniai prašymai telefonu arba asmeniui atvykus į Tarnybą gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas kopijos, kai dokumentą galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytos tvarkos.

 

Tarnyba į asmenų prašymus atsako valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas asmens prašymas, arba tokiu būdu, kuris nurodytas prašyme. Į Tarnybos Europos vartotojų centrui anglų kalba pateiktus prašymus atsakoma anglų kalba. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.  

3.

Administracinės paslaugos gavėjas

Visi Lietuvos piliečiai bei užsieniečiai, turintys teisę gyventi Lietuvoje, užsieniečiai, neturintys teisės gyventi Lietuvoje, verslo subjektai, viešojo sektoriaus subjektai.

4.

Administracinės paslaugos teikimo būdas (tipas)

Paslauga teikiama elektroninėmis ir neelektroninėmis priemonėmis.

5.

Informacija apie tai, ar administracinė paslauga teikiama atlygintinai

Ne.

6.

Administracinės paslaugos rezultatas

Suteikta konsultacija ir/arba informacija, susijusi su vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos priežiūra, turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūra ir kitais teisės aktuose Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais.

7.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66

 

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6

 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1–191 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Tarnyboje taisyklės

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7fec1300999711e9ae2e9d61b1f977b3

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1–176 „Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Ūkio subjektų konsultavimo Tarnyboje tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6a658e08b6711e9ae2e9d61b1f977b3

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1–128 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ patvirtintas Tarnybos darbo reglamentas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/a75aec6060e211e99676cb74c51fe1f4

8.

Administracinės paslaugos iniciavimo forma

Prašymo teikti konsultaciją forma laisva. Prašymas turi būti parašytas valstybine kalba (paštu siunčiami dokumentai priimami lietuvių ir anglų kalbomis), parašytas įskaitomai, asmens pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė arba ūkio subjekto duomenys, gyvenamoji arba buveinės vieta ir duomenys ryšiui palaikyti.

 

Asmuo, prašantis pateikti Tarnybos turimą informaciją ar dokumentus, pateikia nustatytos formos prašymą, kurį galima rasti Tarnybos interneto svetainėje adresu http://vvtat.lt/paslaugos/prasymai/prasymas-gauti-informacija/347 arba laisvos formos prašymą, kuriame būtų pateikta aukščiau nurodytoje formoje nustatyta informacija.

9.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją raštu, pateikia rašytinį prašymą, nurodant jam rūpimo klausimo aplinkybes.

 

Jeigu dėl informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, kartu su prašymu turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

 

Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją žodžiu, pateikia klausimą ir informaciją, detalizuojančią jam rūpimo klausimo aplinkybes.

10.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Nėra.

11.

Duomenys apie veiksmus susijusius su administracine paslauga

Nėra.

12.

Nuoroda į administracinės paslaugos teikėjo interneto svetainę

http://vvtat.lt/

13.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinės paslaugos vadovai:

Vartojimo prekių skyriaus vedėja Rasa Pupienienė, tel. (8 5) 212 16 16, el. p. rasa.pupieniene@vvtat.lt;

 

Vartojimo paslaugų skyriaus vedėja Kristina Čeponaitė, tel. (8 5) 250 38 70, el. p. kristina.ceponaite@vvtat.lt.

 

Administracinė paslauga yra galutinė.

14.

Raktažodžiai

Vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktai, rinkos priežiūra, turizmo paslaugų teikėjai, konsultacijos, konsultavimas, informavimas.

15.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vartojimo prekių skyrius (vedėja Rasa Pupienienė, tel. (8 5) 212 16 16, el. p. rasa.pupieniene@vvtat.lt);

 

Vartojimo paslaugų skyrius (vedėja Kristina Čeponaitė, tel. (8 5) 250 38 70, el. p. kristina.ceponaite@vvtat.lt).

 

Tarnyba, tel. (8 5) 262 67 60, el. p. tarnyba@vvtat.lt

 

Kontaktų sąrašas: http://vvtat.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/593

16.

Atlygintinai teikiamos administracinės paslaugos duomenys

-   

17

Duomenys apie neelektroninėmis priemonėmis (įstaigoje, paštu) teikiamą administracinę paslaugą

Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją žodžiu, pateikia klausimą ir informaciją, detalizuojančią jam rūpimo klausimo aplinkybes. Į asmenų prašymus žodžiu atsakoma tą pačią darbo dieną, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

 

Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją raštu, pateikia rašytinį prašymą, nurodant jam rūpimo klausimo aplinkybes. Informacija ar konsultacija raštu asmeniui pateikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Tarnyboje. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Tarnyboje, Tarnybos direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Per 2 darbo dienas nuo Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimo pratęsti prašymo nagrinėjimo terminą priėmimo dienos, Tarnyba išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

 

Jeigu asmens prašymui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti prašymą atsiuntęs asmuo, ir Tarnyba tokių duomenų pati gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ji kreipiasi į asmenį raštu, prašydama pateikti papildomą informaciją, ir praneša, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, iki bus pateikta papildoma informacija. Kai per Tarnybos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, papildoma informacija negaunama, prašymas nenagrinėjamas, per 3 darbo dienas nuo Tarnybos nustatyto termino suėjimo dienos dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Tarnyba pasilieka prašymo ir gautų dokumentų kopijas.

18.

Duomenys apie elektroninėmis priemonėmis teikiamą administracinę paslaugą

Asmenų prašymai, pateikti elektroniniu būdu, bet nepasirašyti elektroniniu parašu, prilyginami elektroniniams pasiteiravimams, į kuriuos atsakoma elektroniniu paštu. Asmenų prašymai, pateikti elektroniniu būdu ir pasirašyti elektroniniu parašu, prilyginami prašymui raštu. Elektroniniu būdu pateiktas asmens prašymas sudaromas taip, kad prašymą gavusi Tarnyba galėtų:

·         atpažinti elektroninio dokumento formatą;

·         atverti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis Tarnybos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;

·         atpažinti prašymo turinį;

·         identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

 

Asmuo, prašymą teikiantis Tarnybai elektroniniais ryšiais, turi jį išsiųsti oficialiu Tarnybos elektroninio pašto adresu tarnyba@vvtat.lt, pateikti per Vartotojų teisių informacinę sistemą https://vtis.lt/portal/#/ (VTIS), ar per Elektroninio ginčų sprendimo sistemą http://ec.europa.eu/odr/ (EGS).

 

Į asmenų elektroninius pasiteiravimus, kurie nereikalauja detalios situacijos analizės, papildomo tyrimo ar papildomai surinkti duomenis, atsakoma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo elektroninio pasiteiravimo gavimo.

 

 

REKOMENDUOJAMA BŪTINŲ VEIKSMŲ, KONSULTUOJANT AR TEIKIANT INFORMACIJĄ ASMENIMS RAŠTU ELEKTRONINĖMIS IR NEELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS, SEKOS SCHEMA

 

REKOMENDUOJAMA BŪTINŲ VEIKSMŲ, KONSULTUOJANT AR TEIKIANT INFORMACIJĄ ASMENIMS ŽODŽIU ELEKTRONINĖMIS IR NEELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS, SEKOS SCHEMA