*skip_to_content*
en

Bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis

Baltijos šalių vartotojų teises ginančių valstybės institucijų bendradarbiavimo susitarimas buvo pasirašytas 2006 m. gegužės 22 d. tarptautinės konferencijos „Administracinis bendradarbiavimas vartotojų apsaugos srityje. Baltijos šalys“ metu Vilniuje, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (toliau – Bendradarbiavimo reglamentas).

 

Bendradarbiavimo susitarimą pasirašė Lietuvos nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos, Estijos vartotojų apsaugos tarybos ir Latvijos vartotojų teisių apsaugos centro vadovai. Pasirašiusios bendradarbiavimo sutarimą šalys susitarė bendradarbiauti šiomis kryptimis:

•Ginant viešą vartotojų interesą ir nagrinėjant vartotojų skundus dėl jų teisių pažeidimų, kurie iškyla jiems įsigyjant prekes ar paslaugas Europos Sąjungos rinkoje;

•Imantis priemonių dėl nesąžiningai vartotojų atžvilgiu veikiančių subjektų veiklos nutraukimo;

•Keičiantis informacija apie teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, laikymąsi, pakeitimus ar papildymus bei metodinėmis rekomendacijomis ir praktika kovojant su pažeidimais vartojimo srityje (rinkoje);

•Vykdant veiksmų koordinavimą iškilusiems bendradarbiavimo procese klausimams spręsti, įskaitant darbo grupių sudarymą, keitimąsi atstovais, ekspertais, personalo mokymą;

•Organizuojant bendrus susitikimus ir seminarus problemoms, kylančioms didinant vartotojų teisių apsaugos efektyvumą, spręsti.

2017 metais Baltijos šalių vartotojų teisių apsaugos institucijų susitikimo Lietuvoje metu buvo pasirašytas atnaujintas bendradarbiavimo susitarimas, įtraukiant ir bendradarbiavimą ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.

 

2016 m. pasirašytas Memorandumas tarp Lietuvos Respublikos valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Kazachstano Respublikos nacionalinės ūkio ministerijos vartotojų teisių apsaugos komiteto dėl bendradarbiavimo vartotojų teisių apsaugos srityje pagrindinių krypčių. Memorandumą pasirašiusios institucijos numatė plėtoti ir stiprinti bendradarbiavimą vartotojų teisių apsaugos srityje, atsižvelgdamos į galiojančius teisės aktus ir jų tarptautinius įsipareigojimus šiomis pagrindinėmis kryptimis:

1)keičiantis informacija apie nesaugias prekes ir paslaugas, neatitinkančias norminių aktų reikalavimų, išskyrus konfidencialią informaciją;

2)užkertant kelią nesaugių prekių patekimui į Šalių valstybių teritorijas bei sudarant sąlygas ir teikiant visokeriopą pagalbą atliekant saugos bandymus Šalių valstybių laboratorijose;

3)keičiantis patirtimi dėl informacinių sistemų, naudojamų kovojant su pažeidimais vartojimo rinkoje, kūrimo ir įdiegimo;

4)keičiantis patirtimi dirbant su viešojo informavimo priemonėmis sistemingai teikiant informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais;

5)rengiant mokslines-praktines konferencijas ir seminarus sprendžiant problemas, kylančias didinant vartotojų teisių apsaugos nuo tam tikroje srityje būdingų pažeidimų efektyvumą.

Įstatymų naujovės