*skip_to_content*
en

ES ir vartotojų teisės

ES šalių bendradarbiavimas vartotojų apsaugos srityje

 

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo („Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje“), įkurtas institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų taikymo stebėseną, tinklas. Reglamentas taikomas tik Europos Sąjungoje (ES) įvykdytiems teisės aktų pažeidimams.

 

ES šalių institucijų bendradarbiavimas

 

Kiekviena ES šalis paskiria valdžios institucijas, atsakingas už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą. Šios institucijos sujungtos į savitarpio pagalbos tinklą (angl. Consumer Protection Cooperation framework – CPC tinklas). Kiekvienoje šalyje bendra ryšių palaikymo tarnyba užtikrina koordinavimą tarp nacionalinių institucijų. Europos Komisija koordinuoja šių institucijų bendradarbiavimą, siekdama užtikrinti, kad vartotojų teisių apsaugos teisės aktai būtų nuosekliai taikomi ir vykdomi visoje bendrojoje rinkoje. CPC tinklas leidžia nacionalinėms institucijoms keistis informacija ir bendradarbiauti su panašiomis institucijomis kitose ES šalyse.

 

Reglamentas apima situacijas, susijusias su vartotojų kolektyviniais interesais. Juo palengvinamas institucijų bendradarbiavimas, siekiant užkirsti kelią vartotojų teisių aktų pažeidimams, kai įmonė ir vartotojas yra skirtingose šalyse.

 

Šis bendradarbiavimas yra susijęs su vartotojų teisės aktais, apimančiais įvairius aspektus, kaip antai nesąžiningą komercinę veikląnesąžiningas sutarčių sąlygaselektroninę prekybąlyginamąją reklamąatostogų paketuspakaitinį naudojimąsi bendra nuosavybenuotolinę prekybą ir keleivių teises.

 

Savitarpio pagalba ir Bendrijos veikla

 

Kiekviena institucija gali kreiptis pagalbos į kitas tinklo nares, siekiant ištirti galimus vartotojų teises ginančių teisės aktų pažeidimus.

 

Tam, kad užkirstų kelią pažeidimams, kurie tuo pat metu vyksta keliose arba visose ES šalyse, institucijos gali:

  • imtis bendrų veiksmų, pavyzdžiui, atlikti patikrinimus, vadinamąsias „žaibo operacijas“, kurios apima konkretaus sektoriaus (lėktuvo bilietų, atsisiunčiamo skaitmeninio turinio ir pan.) interneto svetainių patikrinimą per Europos Komisijos vadovaujamą metinę operaciją;
  • bendradarbiaudamos su Komisija nustatyti bendrą požiūrį į vartotojų apsaugos teisės aktų taikymą konkrečios problemos atveju.

 

CPC reglamento reforma

 

Reforma siekiama geriau įgyvendinti ES vartotojų teisę ypač sparčiai besivystančioje skaitmeninėje sferoje. Naujasis Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (ES) 2017/2394, bus taikomas nuo 2020 m. sausio 17 d.

 

Jis pagerins dabartinę sistemą:

- bus išplėsta reglamento taikymo sritis, kad būtų galima bendradarbiauti naujose srityse. Šios naujos sritys apima trumpalaikius pažeidimus, tokius kaip trumpalaikės klaidinančios reklamos kampanijos. Taip pat įtrauktos teisės aktų sritys, kurios anksčiau nebuvo taikomos, pavyzdžiui, tarpvalstybinis interneto turinio paslaugų perkeliamumas, keleivių teisės, nepagrįstas geografinis blokavimas, finansinės paslaugos;

- bus sustiprinti minimalūs kompetentingų institucijų įgaliojimai bendradarbiaujant tarpvalstybiniame kontekste, ypač greičiau kovojant su bloga internetine praktika. Tai apima įgaliojimus atlikti bandomuosius pirkimus ir atlikti slapto pirkėjo pirkimus, sustabdyti ir blokuoti internetines svetaines, taikyti laikinąsias priemones, taikyti baudas, proporcingas tarpvalstybiniam priskirtos praktikos aspektui;

- bus sustiprinti koordinuoti mechanizmai, skirti plačiai paplitusiems pažeidimams tirti ir spręsti.

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-protection-cooperation-regulation_lt

 

 

Tarnyba yra Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo (angl. International Consumer Protection and Enforcement Network – ICPEN) narė.

 

Nors šiame tinkle nėra nustatytos formalios procedūros tarptautiniam vartotojų ginčų sprendimui, Tarnyba naudojasi turimais tinklo resursais bei tinklo narių kontaktais ir neoficialiai kreipiasi pagalbos į kitos šalies kompetentingas institucijas. ICPEN tinklas taip pat turi savo nariams skirtą prieigą svetainėje www.icpen.org, kurioje galima kreiptis dėl informacijos specialioje forumo skiltyje. ICPEN tinklo nariai įgyvendina įvairias bendras iniciatyvas, prie kurių pagal galimybes prisijungia ir Tarnyba, pavyzdžiui, interneto naršymo kampanija (SWEEP), apgavysčių prevencijos mėnesio kampanija, tinklo prioritetų nustatymas ir strateginių tikslų formulavimas bei pan.

 

Pažymėtina, kad Tarnyba taip pat dalyvauja ICPEN tinklo projekte www.econsumer.gov, pagal kurį vartotojui suteikiama galimybė nurodytoje interneto svetainėje užpildyti prašymo formą dėl pažeistų teisių ir teisėtų interesų tarptautiniu mastu ir taip informuoti atitinkamas tarptautines institucijas bei gauti informaciją dėl galimybių spręsti kilusį ginčą. Šio projekto narėmis yra 36 šalys. Gavusi vartotojo kreipimąsi dėl galimai pažeistų vartotojo teisių šalyje, kuri yra minėto tinklo projekto narė, Tarnyba informuoja vartotoją apie galimybę kreiptis per aukščiau nurodytą tinklo projekto internetinę svetainę.

Įstatymų naujovės