*skip_to_content*
en

ES valstybės narės gido profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje

Gidai, atvykstantys iš Europos Sąjungos, Europos Ekonominės erdvės, Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybės narės) (taikoma ir trečiųjų valstybių piliečiams, kuriems Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė) į Lietuvos Respublikos teritoriją laikinai ir kartais teikti gido paslaugų, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – Tarnyba) privalo pateikti tinkamai užpildytą nustatytos formos išankstinę rašytinę deklaraciją (forma lietuvių kalba / anglų kalba). Deklaracija atnaujinama kartą per metus, jeigu gidas per tuos metus ketina teikti paslaugas laikinai ir kartais.   

 

Pirmą kartą teikiant deklaraciją arba jei iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su deklaracija pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas):

1) pilietybės įrodymą;

2) pažymą, patvirtinančią, kad jos turėtojas yra teisėtai įsisteigęs valstybėje narėje užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta užsiimti savo veikla

3) profesinės kvalifikacijos įrodymai (pavyzdžiui, gido pažymėjimas, diplomai, kursų baigimo dokumentai ir kt.);

4) bet kokie dokumentai, įrodantys, kad gidas teikė paslaugas ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų, jeigu profesija arba jos rengimas yra nereglamentuojami įsisteigimo ES valstybėje narėje. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo deklaracijos pateikimo  Tarnybai dienos (pavyzdžiui, sutartys su užsakovais, darbdavio išduota pažyma, verslo liudijimas, mokesčių inspekcijos išduodama pažyma apie individualios veiklos vykdymą ir kt.). 

 

Lietuvos Respublikos valstybinė kalba yra lietuvių kalba, visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius bei techninius dokumentus tvarko valstybine kalba (Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 2, 4 straipsniai), todėl kartu su deklaracija teikiami dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu. 

 

Patikrinusi deklaraciją ir kartu su ja pateiktus dokumentus Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo deklaracijos ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos savo interneto svetainėje paskelbia asmens, kuriam suteikiama teisė laikinai ir kartais teikti gido paslaugas, vardą, pavardę, įsisteigimo valstybės narės pavadinimą, deklaracijoje nurodytą gido paslaugų teikimo laikotarpį. Sąrašas publikuojamas čia.

 

Paslauga nemokama.

 

Asmens duomenų skelbimo tikslas – informuoti apie Europos Sąjungos valstybių narių piliečius, kurie turi teisę laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje.

 

Tinkamai užpildyta ir pasirašyta deklaracija (su priedais) gali būti teikiama:

  • elektroniniu paštu marija.danke@vvtat.lt;
  • tiesiogiai pristatant dokumentus į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g. 25, Vilniuje (308 kab.) (atvykimo laiką derinti iš anksto);
  • paštu – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.

Įstatymų naujovės