en

Bagažas ir jam taikomi reikalavimai

Pagal 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (toliau – Reglamentas Nr. 1371/2007) keleivis gali pasiimti daiktus, kuriuos galima lengvai prižiūrėti (rankinį bagažą), ir taip pat gyvus gyvūnus. Be to, pagal geležinkelio įmonės nustatytas Bendrųjų vežimo sąlygų specialias nuostatas keleivis gali pasiimti griozdiškus daiktus. Daiktų ir gyvūnų, kurie galėtų trukdyti keleiviams, kelti jiems nepatogumus arba padaryti žalos, negalima pasiimti kaip rankinio bagažo. Rankinį bagažą turi prižiūrėti pats keleivis. Vežėjas neatsako už rankinio bagažo praradimą ar jam padarytą žalą, jei už jo priežiūrą yra atsakingas pats keleivis ir praradimo ar žalos priežastis nėra vežėjo kaltė. Tačiau, vežėjas, keleivių mirties ar kūno sužalojimo atveju, atsako taip pat už nuostolius ar žalą, kuri atsirado dėl daiktų, kuriuos keleivis dėvėjo arba vežėsi kaip rankinį bagažą, praradimą. Pastaruoju atveju, vežėjas privalo sumokėti kompensaciją, kuri negali viršyti 1400 apskaitos vienetų (žr. Lietuvos banko nustatytą kursą). Keleiviai gali vežti ir registruotą bagažą. Užregistravus bagažą turi būti išduotas bagažo registravimo kvitas.

 

Kiekviena geležinkelio įmonė savo Bendrosiose vežimo sąlygose (taisyklėse) nustato bagažo svorio ir dydžio apribojimus.

 

Daugiau apie AB „Lietuvos geležinkeliai“ nustatytas bagažo vežimo sąlygas galima rasti https://www.litrail.lt/keleiviams.