en

Bagažo praradimas, sugadinimas ar vėlavimas

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (toliau – Reglamentas Nr. 1371/2007) įtvirtinta geležinkelio įmonės (toliau – vežėjas) atsakomybę už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl visiško ar dalinio registruoto bagažo praradimo ar sugadinimo nuo momento, kai bagažą perėmė vežėjas, iki momento, kai keleivis bagažą priėmė, taip pat dėl pavėluoto išdavimo. Tačiau, vežėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės tokiu laipsniu, kokiu nuostoliai ar žala atsirado arba išdavimas vėlavo dėl keleivio kaltės; dėl registruoto bagažo vidinio defekto arba dėl aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jų pasekmėms. Pareigą įrodyti, kad nuostoliai ar žala atsirado arba išdavimas vėlavo dėl vienos iš minėtų priežasčių, turi vežėjas.

 

Vežėjas atleidžiamas nuo bagažo praradimo ar sugadinimo tokiu laipsniu, kokiu nuostoliai ar žala atsiranda dėl ypatingo pavojaus, kurį kelia šios aplinkybės:

  • pakuotės nebuvimas ar netinkamumas;
  • ypatingas bagažo pobūdis;
  • vežimui nepriimtinų daiktų bagažo siuntimas.

 

Tokiu atveju, keleivis turi teisę įrodyti, kad nuostoliai ar žala visiškai arba iš dalies atsirado ne dėl kurio nors iš tų pavojų.

 

Keleivis gali laikyti, kad bagažas yra prarastas, kai jis neišduodamas ar jam neatiduodamas per 14 d. nuo prašymo išduoti bagažą pateikimo. Jei prarastu laikomas bagažas atsiranda per 1 m. nuo prašymo išduoti bagažą pateikimo, vežėjas privalo pranešti teisę į bagažą turinčiam asmeniui, jei žinomas arba gali būti nustatytas jo adresas.

 

Nuostolių kompensavimas

Reglamentas Nr. 1371/2007 numato nuostolių kompensavimą, jei dėl vežėjo kaltės prarandamas visas ar iš dalies registruotas bagažas – jei registruotas bagažas prarastas visas ar iš dalies, vežėjas privalo sumokėti:

  • jei patirtų nuostolių ar žalos suma įrodoma, sumokėti tai sumai lygią sumą, bet ne didesnę kaip 80 apskaitos vienetų vienam trūkstamam bruto masės kg arba 1200 apskaitos vienetų vienam bagažo vienetui;
  • jei patirtų nuostolių ar žalos suma neįrodoma – iš anksto sutartą kompensaciją, lygią 20 apskaitos vienetų vienam trūkstamam bruto masės kg arba 300 apskaitos vienetų vienam bagažo vienetui.

 

Papildomai vežėjas turi padengti bagažo vežimo mokestį ir kitas sumokėtas sumas, susijusias su prarasto bagažo vieneto vežimu, bei jau sumokėtus muito ir akcizo mokesčius.

 

Keleivis turi teisę į žalos padarytos registruotam bagažui atlyginimą. Padarius žalą registruotam bagažui vežėjas privalo, išskyrus visus kitus nuostolių atvejus, sumokėti kompensaciją, lygią bagažo vertės sumažėjimui. Kompensacija neturi viršyti:

  • jei dėl žalos sumažėjo viso bagažo vertė – sumos, kuri būtų mokama visiško praradimo atveju;
  • jei dėl žalos sumažėjo tik bagažo dalies vertė – sumos, kuri būtų mokama tos bagažo dalies praradimo atveju.

 

Keleivis turi teisę į žalos atlyginimą, kuri atsirado, pavėlavus pristatyti registruotą bagažą. Šiuo atveju vežėjas turi sumokėti už kiekvieną 24 val. laikotarpį po to, kai buvo pareikalauta pristatyto bagažo, bet ne daugiau kaip už 14 d.:

  • jei keleivis įrodo, kad dėl to patyrė nuostolių arba žalą, – kompensaciją, lygią nuostolių arba žalos apimčiai, daugiausiai 0,80 apskaitos vieneto už bagažo bruto masės kilogramą arba 14 apskaitos vienetų už pavėluotai pristatyto bagažo vienetą;
  • jei keleivis neįrodo, kad dėl to patyrė nuostolių ar žalos – nuostolių atlyginimą, mokant 0,14 apskaitos vieneto už bagažo bruto masės kilogramą arba 2,80 apskaitos vienetų už pavėluotai pristatyto bagažo vienetą.

 

Viso bagažo praradimo atveju anksčiau numatyta kompensacija nemokama kaip priedas prie kompensacijos, kuri yra numatyta registruoto bagažo praradimo atveju. Dalies bagažo praradimo numatyta kompensacija mokama už neprarastąją bagažo dalį.

 

Žinotina, kad kompensavimo už prarasto bagažo kilogramą ar vienetą metodas nustatomas vežėjo Bendrosiose vežimo sąlygose.