*skip_to_content*
en

Dovanų politika

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės.

 

Neteisėtas atlygis – į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą atnešti, atsiųsti (paštu, per kurjerį, elektroniniu ar kitais būdais) ar kitu būdu palikti pinigai, taip pat daiktai, kurie nelaikytini dovanomis, gautomis pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigomis, taip pat nelaikytini reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba paslaugomis, kai naudojamasi tarnybiniais tikslais. 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, tačiau tokiu atveju apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojama Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus sudarytą komisija (toliau – Komisija). Jei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, norima įteikti dovaną ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti. Atsižvelgiant į tai, visos dovanos, kurios įteikiamos ar jas siūloma įteikti ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, laikytinos neteisėtu atlygiu.

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, gavus dovaną pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (t. y. dovaną pagal tarptautinį protokolą, tradicijas arba jei tai reprezentacijai skirta dovana) apie tokį dovanojimo faktą informuojama Komisija, kuri, įvertinusi dovaną priima vieną iš šių sprendimų:

 

1. Jeigu įvertinus dovaną nustatoma, kad jos vertė neviršija 150 eurų:

  • Dovana laikoma ją gavusio asmens nuosavybe;
  • Dovana lieka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje ir, jeigu yra galimybė, naudojama darbo reikmėms;
  • Gauta dovana atiduodama labdarai.

 

2. Jeigu nustatoma, kad dovanos vertė didesnė nei 150 eurų, tokia dovana tampa Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuosavybe.

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba visas gautas dovanas įtraukia į neteisėto atlygio registrą.

 

 

NETEISĖTO ATLYGIO REGISTRAS

Eil. Nr.

Gavimo data, laikas

Davėjas

Gavėjas

Koks atlygis ir aplinkybės: kada, kokiu būdu ir forma siūlytas, teiktas, paliktas atlygis, jo požymiai ir t. t.

Atlikti veiksmai: faktą registravęs už korupcijos prevenciją įstaigoje atsakingas asmuo, kokių veiksmų imtasi, parengto dokumento data, numeris, nuotrauka ir t. t.

Pastabos

1.

           

 

 

DOVANOS, GAUTOS PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTOS DOVANOS

Eil. Nr.

Gavimo data

Dovana (pateikiamas dovanos aprašymas)

Dovanojimo aplinkybės (vieta, laikas, dovanojimo priežastis ir pan.)

Dovanotojas

Dovanos gavėjas

Nustatyta dovanos vertė

Dovanos statusas (Vadovaujantis teisės aktais, dovanos kurių vertė yra daugiau nei 150 EUR, lieka Tarnybos nuosavybė, dovanos, kurių vertė mažesnė nei 150 EUR grąžinamos dovanos gavėjui)

Pastabos

1.

               

 

 

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašas

 

Veiksmų Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Įstatymų naujovės