*skip_to_content*
en

Įtempiamos lubos (matinės, satininės, lakuotos, pralaidžios šviesai, ART)

Įtempiamos lubos (matinės, satininės, lakuotos, pralaidžios šviesai, ART)

Kilmės šalis

nenurodyta

Gamintojas

nenurodytas

Platintojas

UAB „LANVITA“, į. k. 302715369, Algimanto Petro Kavoliuko g. 9-113, Vilnius;

Pavojaus pobūdis

Nepateikti atitiktį patvirtinantys dokumentai, nepaženklinta CE ženklu, nepateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos.


Laikinai į Lietuvos rinką uždrausta teikti įtempiamas lubas (matines, satinines, lakuotas, pralaidžias šviesai, ART).

 

Trumpas produkto aprašymas:

įtempiamos lubos – labai plona ir tvirta polivinilchlorido plėvelė arba austinė  medžiaga, kuri ištempiama ant kambario perimetru sumontuoto rėmo, pritvirtinto prie sienų ar lubų. Rėmas suformuojamas iš profilių, kurie gali būti plastikiniai, aliuminio arba kompozitinių medžiagų pluošto. Įtempiamos lubos komplektuojamos pagal užsakymus.

 

UAB „LANVITA“ internetiniame tinklapyje https://www.lubustudija.lt/itempiamos-lubos/teksturos/ tiekiamų rinkai įtempiamų lubų (matinės, satininės, lakuotos, pralaidžios šviesai, ART) atitiktis nepatvirtinta, nepateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos ir neatlikti privalomi atitikties ir saugos įvertinimo veiksmai, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-15 „ Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas).  Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti šiuo Įsakymu patvirtintame Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir turintys darniąsias technines specifikacijas, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą, kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB  (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011), nustatyta tvarka. Platintojas teikia į rinką įtempiamąsias lubas  neprisilaikant Reglamento  (ES) Nr. 305/2011 14 straipsnio „Platintojų prievolės“ 2 punkto nuostatų „Prieš tiekdami rinkai statybos produktą, platintojai užtikrina, kad produktas, kai to reikia, būtų paženklintas CE ženklu ir prie jo būtų pridėti pagal šį reglamentą privalomi dokumentai, taip pat instrukcijos ir saugos informacija kalba, kurią nustato atitinkama valstybė narė ir kurią naudotojai gali lengvai suprasti. Platintojai taip pat užtikrina, kad gamintojas ir importuotojas būtų įvykdę atitinkamai 11 straipsnio 4 ir 5 dalyse ir 13 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus“.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-03-24 sprendimu Nr. 1K-115 UAB „LANVITA“ l a i k i n a i  u ž d r a u d ė  tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti įtempiamas lubas (matinės, satininės, lakuotos, pralaidžios šviesai, ART), kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produkto saugos ekspertizė, ir  kol produktui nebus pateikta Reglamento reikalavimus atitinkanti eksploatacinių savybių deklaracija.