*skip_to_content*
en

UAB „Autofortas motors“ 2021-11-04 pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos pripažintos nesąžiningomis

UAB „Autofortas motors“ 2021-11-04 pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos pripažintos nesąžiningomis

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pripažino nesąžiningomis tam tikras 2021-11-04 pirkimo–pardavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) sąlygas. UAB „Autofortas motors“ įsipareigojo netaikyti šių sąlygų sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis.

 

VVTAT, išnagrinėjusi UAB „Autofortas motors“ 2021-11-04 pirkimo–pardavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) sąlygas, įtvirtinančias pardavėjo atsakomybę ir vartotojo teisę reikalauti atlyginti patirtus nuostolius ir sumokėti delspinigius nustatė, kad:

 

  • sutarties 3.2 punktas, kuriame įtvirtinta, jog „Šalys susitaria, kad delspinigiai už vėlavimą Sutartyje nustatytu terminu pristatyti Automobilį nebus skaičiuojami tuo atveju, jeigu Automobilio pristatymas vėluoja iki 42 kalendorinių dienų dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių (pvz.: dėl gamyklos gedimi/ ir/ar vėlavimų, dėl vežėjų kaltės, vėlavimų ir/ar bet kokių kitų aplinkybių, kurių atsiradimas nepriklauso nuo Pardavėjo valios)“,

 

  • sutarties 5.1 punktas, kuriame numatyta, kad „Pardavėjui vėluojant pristatyti Automobilį daugiau kaip 42 (keturiasdešimt dvi) dienas, nuo 43 (keturiasdešimt trečios) dienos Pirkėjas įgyja teisę reikalauti Pardavėjo sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo Prekės kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną, delspinigius skaičiuojant nuo 43 dienos“,

 

  • ir sutarties 5.5 punktas, kuriame įtvirtinta, kad „Jeigu Pardavėjas atsisako Pirkėjui parduoti Automobilį Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais ne dėl Pirkėjo kaltės ir/ar nepagrįstai nutraukia Sutartį, tai Pardavėjas įsipareigoja gautą Sutartyje nurodyto dydžio avansinę sumą grąžinti Pirkėjui ir sumokėti Pirkėjui 0,02 proc. dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo Pirkėjo sumokėtos avansinės įmokos sumos už kiekvieną dieną nuo Sutarties pasirašymo dienos iki Sutarties nutraukimo dienos ir/ar atsisakymo parduoti Automobilį. Šalys susitaria, kad Pardavėjo atsakomybė už Sutarties neįvykdymą/nutraukimą yra apribojama šiame Sutarties punkte numatytomis netesybomis ir Pirkėjas daugiau neturi teisės reikalauti Pardavėjo atlyginti jokių kitų Pirkėjo patirtų išlaidų, nuostolių, žalos ir/ar bet kokių kitų sumų atlyginimo“.

 

Šios sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 2 punkto sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus.

 

Atsižvelgdama į tai, VVTAT kreipėsi į UAB „Autofortas motors“, siūlydama pateikti rašytinį įsipareigojimą, sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis, netaikyti šių nesąžiningomis pripažintų sutarties 3.2, 5.1 ir 5.5 punktų sąlygų. UAB „Autofortas motors“ 2022-11-14 pateikė rašytinį įsipareigojimą, kuriuo įsipareigojo netaikyti šių sutarties sąlygų. Už rašytinio įsipareigojimo nesilaikymą (tolesnį šių sąlygų taikymą) bendrovei gali būti skiriamos baudos.

Įstatymų naujovės