*skip_to_content*
en

UAB „NTA 21 Amžius“ tarpininkavimo sutarties sąlygos pripažintos nesąžiningomis

UAB „NTA 21 Amžius“ tarpininkavimo sutarties sąlygos pripažintos nesąžiningomis

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) pripažino nesąžiningomis tam tikras UAB „NTA 21 Amžius“ tarpininkavimo sutarties sąlygas. Bendrovė privalo netaikyti šių sąlygų sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis.

 

VVTAT, įvertinusi UAB „NTA 21 Amžius“ 2021 m. lapkričio 21 d. tarpininkavimo sutarties Nr. (duomenys neskelbiami) sąlygas, nustatė, kad šios sąlygos yra nesąžiningos:

 

  • Sutarties 4.2.4 sąlyga, jog: „<...> Visais atvejais, Klientui perleidus Turtą šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo sandorio rūšies (pirkimo-pardavimo sutartis, mainų sutartis, dovanojimo sutartis ir kt.), bei nepriklausomai nuo to, kas surado Pirkėją, laikoma, jog Sutartis yra įvykdyta Tarpininko ir Klientas įsipareigoja sumokėti Sutarties 5.1 punkte nurodytą mokestį“.
    • Sutarties 4.2.4 sąlyga atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 5 punkto sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

 

  • Sutarties 6.3 sąlyga, kad „Kiekviena šalis turi teisę nutraukti Sutartį, apie tai raštu pranešusi kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų, tačiau šios Sutarties nutraukimas ar Sutarties pasibaigimas neatleidžia Kliento nuo pareigos sumokėti Sutarties 5.1 punkte nurodytą mokestį už paslaugas, jei Sutarties galiojimo metu ar per 12 mėnesių po Sutarties nutraukimo/ pasibaigimo atsiranda bent viena iš Sutartyje nurodytų mokesčio apmokėjimo sąlygų“.
    • Sutarties 6.3 sąlyga atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies bendrąjį vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus.

 

  • Sutarties 7.1 sąlyga, kad „Visi ginčai sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti taikiai, ginčas perduodamas spręsti teismui, pagal Tarpininko buveinės vietą“.
    • Sutarties 7.1 sąlyga atitinka Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 18 punkto vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. panaikina arba suvaržo vartotojo teisę pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais.

 

UAB „NTA 21 Amžius“ 2022-10-24 raštu pateikė rašytinį įsipareigojimą, kuriuo įsipareigojo netaikyti sutarties 6.3 sąlygos ta apimtimi, kuria tarpininkui suteikiama teisė nutraukti sutartį, apie tai raštu pranešus kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 14 dienų, bei sutarties 7.1 sąlygos. VVTAT 2022-11-08 priėmė nutarimą Nr. 10E-895, kuriuo pripažino sutarties 4.2.4 punkto sąlygą ir sutarties 6.3 punkto sąlygą ta apimtimi, jog „<...> tačiau šios Sutarties nutraukimas ar Sutarties pasibaigimas neatleidžia Kliento nuo pareigos sumokėti Sutarties 5.1 punkte nurodytą mokestį už paslaugas, jei Sutarties galiojimo metu ar per 12 mėnesių po Sutarties nutraukimo/pasibaigimo atsiranda bent viena iš Sutartyje nurodytų mokesčio apmokėjimo sąlygų“, nesąžiningomis ir įpareigojo UAB „NTA 21 Amžius“ netaikyti šių sąlygų sudarant naujas vartojimo sutartis ir vykdant sudarytas vartojimo sutartis. Už tolesnį šių sąlygų taikymą bendrovei gali būti skiriamos baudos.

Įstatymų naujovės