*skip_to_content*
en

Automobilio variklio valiklis „AUTOSERIO CAR ENGINE CLEANER“

Automobilio variklio valiklis „AUTOSERIO CAR ENGINE CLEANER“

Kilmės šalis

Lietuva

Gamintojas

nenurodytas

Platintojas

UAB ,,Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas.

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus.


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą automobilio variklio valiklį „AUTOSERIO CAR ENGINE CLEANER“ (750 ml, brūkšninis kodas 4772013330721).

 

Trumpas produkto aprašymas:

automobilio variklio valiklis tiekiamas rinkai baltos spalvos plastikinėje talpykloje su baltos spalvos užsukamu purkštuku. Automobilio variklio valiklio pakuotės ženklinimo etiketėse informacija pateikta estų, latvių, lietuvių ir rusų kalbomis.

 

Automobilio variklio valiklis „AUTOSERIO CAR ENGINE CLEANER“ (750 ml, brūkšninis kodas 4772013330721) yra pavojingas, t. y. neatitika 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) III antraštinės dalies „Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą“ 1 skyriaus 17 straipsnio 1 dalies e punkto, 19 straipsnio 2 dalies, 20 straipsnio 1 dalies, IV antraštinės dalies „Pakuotė“ 35 straipsnio 2 dalies, I priedo 1 dalies 1.2.1.3 skirsnio, II priedo 3 dalies 3.1.1.1 ir 3.2.1.1 skirsnių reikalavimų, t. y. cheminių medžiagų mišinio, kuris priskiriamas odos ėsdinimo I kategorijai, pakuotė neturi sunkiai vaikų atidaromo uždarymo įtaiso ir liestinės pavojaus žymės, pakuotės ženklinimo etiketėje nenurodytas signalinis žodis „PAVOJINGA“, pateikta pavojaus piktograma per mažo dydžio (piktogramos plotas turi būti ne mažiau kaip 1 cm2). Platintojas UAB „Kesko Senukai Lithuania“, tiekiantis rinkai neatitinkantį teisės aktų reikalavimų automobilio variklių valiklį ,,AUTOSERIO CAR ENGINE CLEANER”, pažeidė Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I antraštinės dalies 4 straipsnio „Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti” 4 ir 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai šio reglamento pakavimo ir ženklinimo reikalavimų neatitinkančias chemines medžiagas ar mišinius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-01-05 sprendimu Nr. 1KL-4 u ž d r a u d ė  UAB „Kesko Senukai Lithuania“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

 

Įstatymų naujovės