*skip_to_content*
en

Vaitspiritas „OKKO WHITE SPIRIT“, 500 ml, 2021/VIII, brūkšninis kodas 4779035346457

Vaitspiritas „OKKO WHITE SPIRIT“, 500 ml, 2021/VIII, brūkšninis kodas 4779035346457

Uždrausta į Lietuvos rinką mažmeninei prekybai teikti pavojingą vaitspiritą „OKKO WHITE SPIRIT“, 500 ml, 2021/VIII, brūkšninis kodas 4779035346457.

 

Kilmės šalis

Europos Sąjunga

Gamintojas

Nenurodytas

Platintojas

UAB „Kesko Senukai Lithuania“, Islandijos pl. 32B, Kaunas  

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus

 

Trumpas produkto aprašymas:

produktas tiekiamas rinkai skaidraus plastiko butelio formos talpykloje su raudonos spalvos užsukamu, vaikų sunkiai atidaromu kamšteliu. Pakuotės ženklinimo etiketėje informacija pateikta anglų, lietuvių, rusų, latvių ir estų kalbomis. Ženklinime lietuvių kalba nurodyta: „(LT) Pirminis benzinas (nafta) hidronusierintas sunkusis, EB etiketė Einecs Nr. 265-185-4. Naudojamas skiesti dažams, lakams ir alkidinėms emalėms, o taip pat aliejiniams dervos gaminiams iki reikalingo darbinio klampumo <…>”.

 

Vaitspiritas „OKKO WHITE SPIRIT“, 500 ml, 2021/VIII, brūkšninis kodas 4779035346457, yra pavojingas, t. y. neatitinka Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008. Produkto sudėtyje esanti cheminė medžiaga (Einecs Nr. 265-185-4) atitinka toksiškumo kriterijus (specifinis toksiškumas konkrečiam organui po kartotinio poveikio, STOT RE 1 kategorija) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, ir, atsižvelgiant į cheminės medžiagos pavojingumą bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 7 straipsniu, negali būti tiekiama visuomenei (mažmeninė prekyba). Produkto pakuotės ženklinimas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 III antraštinės dalies I skyriaus 17 straipsnio 1 dalies f ir g punktų, 21 straipsnio 1 dalies ir 22 straipsnio 2 dalies reikalavimų (ženklinimo etiketėje nenurodyta pavojingumo frazė H372 „Kenkia organams (centrinė nervų sistema), jeigu medžiaga veikia ilgai ir kartotinai“ ir pagal pavojingumą priskiriamos atsargumo frazės P260 „Neįkvėpti dulkių / dūmų / rūko / garų“ ir P271 „Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje“).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-12-06 sprendimu Nr. 1VB-96 uždraudė UAB „Kesko Senukai Lithuania“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, pažeidžiant Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 7 straipsnio nuostatas, draudžiančias verstis nuodingųjų medžiagų mažmenine prekyba, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką ir teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų.

Įstatymų naujovės