*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę „Bearby“, No. YP8316

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę „Bearby“, No. YP8316

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę „Bearby“, No. YP8316.

 

Trumpas produkto aprašymas: lėlė  pakuotėje, ant žaislo etiketės nurodytos nuorodos: netinka vaikas iki 3 metų. Nenurodytas gamintojas. Paženklintas CE žymeniu. Kilmės šalis Kinija.

 

Lėlė „Bearby“, No. YP8316, yra pavojinga, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Bandymais nustatyta, kad žaislo cheminės savybės neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 51 punkto reikalavimo, kadangi žaisle nustatytas di-2-etilheksilftalato kiekis (35 %) žymiai viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose: žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šių ftalatų kiekiai yra didesni kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai, kyla cheminis pavojus, rimta rizika apsinuodyti.  

 

Lėlė „Bearby“, No. YP8316, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis (apsinuodyjimo) pavojus.  

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-09-28 sprendimu Nr. 1OS-131 uždraudė UAB „Markadas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės