en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą valiklį

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą valiklį

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą produktą – Apipelijusių paviršių valiklis DSC Mould OFF (0,5 l, pagaminimo data 17/04/18, prekės brūkšninis kodas 4771548292849).

 

Trumpas produkto aprašymas: Apipelijusių paviršių valiklis DSC Mould OFF supakuotas juodos spalvos plastikinėje pakuotėje su geltonos ir raudonos spalvų purškimo įtaisu. Valiklio pakuotės ženklinimo etiketėse informacija pateikta penkiomis kalbomis: lietuvių, latvių, anglų, estų ir rusų. Ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nurodyta: ,,DSC Apipelijusių paviršių valiklis. Paskirtis: preparatas skirtas pelėsiui, kerpėms ir samanoms nuvalyti nuo betoninių, tinkuotų, medinių, plastikinių ir dažytų paviršių (vonios kambarys, angokraščiai, medžio apdaila, plastikinės detalės) pastatų viduje bei išorėje <...>“. Valiklio pakuotės ženklinimo etiketėje nurodytas signalinis žodis „ATSARGIAI“, pateikta pavojaus piktograma: GHS07 (simbolis: šauktukas), pateiktos pavojingumo ir atsargumo frazės, nurodytas gamintojas – JSC „Danushis chemicals“, Tiekėjų g. 27G, LT-97187 Kretinga, produkto nominalus kiekis – 0,5 l, pagaminimo data – 17/04/18.

 

Nustatyta, kad šis produktas – Apipelijusių paviršių valiklis DSC Mould OFF (0,5 l, pagaminimo data 17/04/18, prekės brūkšninis kodas 4771548292849) yra pavojingas, t. y. valiklio ženklinimas neatitinka 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 648/2004) 11 straipsnio 3 dalies ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau – CLP reglamentas) III antraštinės dalies Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą 17 straipsnio 1 dalies c), d), e), f) ir g) punktų, 18 straipsnio 3 dalies b) punkto, 19 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 2 ir 4 dalių reikalavimų – valiklio, klasifikuojamo kaip sukeliantis odos ėsdinimą (1B kategorija), pakuotė nepaženklinta pagal priskirtą pavojingumo kategoriją, laikantis pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimų: nenurodytas atitinkantis klasifikavimą signalinis žodis „PAVOJINGA“, nenurodyta pavojaus piktograma (simbolis: korozija), nepateikta pavojingumo frazė H314 „Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis“, nenurodytos atsargumo frazės P280 „Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos priemones“ ir P405 „Laikyti užrakintą“, nenurodyta kenksmingos cheminės medžiagos, kuri prisideda prie mišinio klasifikavimo susijusio su odos ėsdinimu ir smarkiu akių pažeidimu, cheminė tapatybė. Gamintojas UAB „Danushis Chemicals“ pažeidė Reglamento (EB) Nr. 648/2004 3 straipsnio 3 dalyje ir CLP reglamento I antraštinės dalies 4 straipsnio 4 ir 10 dalyse pateiktas nuostatas, neteikti į rinką šių reglamentų reikalavimų neatitinkančių gaminių. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-04-02 sprendimu Nr. 1VB-24 uždraudė UAB „Danushis Chemicals“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.