en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – „Balionai“ (balon, 5 psc, size 30 cm, No:2506, b/k 250688825066).

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – Balionai“ (5 vnt., geltoni, su išpieštu ančiuko veiduku ant kiekvieno baliono) įpakuoti į kartono – plastiko pakuotę. Kartoninės pakuotės priekinėje dalyje gamintojo nurodyta: „Balon“, „5 PCS / Size:30 cm“; platintojas užklijavo kainos etiketę: „€ 1.00“. Kartoninės pakuotės nugarinėje dalyje gamintojas nurodė brūkšninį kodą 2506888825066, identifikacijos kodą NO:2506, kilmės šalį MADE IN CHINA, CE ženklą ir amžiaus grupės įspėjamąjį ženklą (netinka vaikams iki 3 metų). Gamintojas keliomis užsienio kalbomis taip pat nurodė įspėjimus apie saugų balionų naudojimą, galimą riziką. Ant balionų pakuotės nėra žaislų ženklinimui būtinosios informacijos lietuvių kalba.

 

Žaislas – „Balionai“ (balon, 5 psc, size 30 cm, No:2506, b/k 250688825066) yra pavojingas; t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo 52 a) punkto reikalavimo, kadangi balionuose bandymais nustatytas diizononilftalato (DINP, CAS Nr. 28553–12–0 ir 68515–48–0; EB Nr. 249–079–5 ir 271–090–9) kiekis (0,25 %) 2,5 karto viršija leistiną normą (0,1 %), todėl kyla cheminis pavojus apsinuodyti – žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato kiekis yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai ir Žaislų saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 reikalavimų: 13.1 punkto reikalavimo – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-25 sprendimu Nr. 1LG-9 uždraudė UAB „Minimarket“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.