en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – lėktuvą „Speed Planes 2“, No. FC3697D, brūkšninis kodas 0004440614005.

 

Trumpas produkto aprašymas: Elektrinis žaislas. Žaislas – lėktuvas, pagamintas iš kieto plastiko, įdėjus 3x1.5V „AA“ tipo baterijas važiuoja, skleidžia garsus ir šviesą. Žaislas supakuotas į kartono pakuotę, ant kurios nurodytas art. No. FC3697D, CE ženklas, vaiko amžiaus grupės ženklas, užrašai „ Speed Planes 2“, „WARNING. CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years“, MADE IN CHINA.

 

Žaislas – lėktuvas „Speed Planes 2“, No. FC3697D, brūkšninis kodas 0004440614005, yra pavojingas; t. y. bandymų metu atskirose žaislo vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino koncentracijos (pirmoje vietoje – 790000±76000 mg/kg, antrojevietoje – 690000+66000 mg/kg, trečioje vietoje - 890000+86000 mg/kg, ketvirtoje vietoje -600000±58000 mg/kg) ir kadmio koncentracijos (pirmoje vietoje - 162=1=16 mg/kg, antroje vietoje –169=1=16 mg/kg, trečioje vietoje – 182=1=18 mg/kg, ketvirtoje vietoje –131± 13 mg/kg) viršija ribines vertes, numatytas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/65/ES dėl tam tikru teisės pavojingu medžiagą naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimuose ir 2008-10-08 įsakymu Nr. 4-459 Ūkio ministro patvirtintos „Tam tikrų pavojingu medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ (Nr. 4-120, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-11) II skyriaus 8 punkte. Šių Taisyklių taikymo tikslais leistina didžiausia koncentracijos vertė, nurodyta kaip homogeninės medžiagos masės procentinė dalis, švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB), polibromintų difenileteriu (PBDE), bis (2-etilheksil)ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP) ir diizobutilftalato (DIBP) atžvilgiu gali būti ne didesnė kaip 0,1 %, kadmio - ne didesnė kaip 0,01 %. Žaislas naudojamas pagal paskirtį ar numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgesį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-02-28 sprendimu Nr. 1LG-4 uždraudė UAB „Auksinis kelias“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.