en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislą

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – mašiną „Peppa Pig Car“ NO. 555-9, prekės brūkšninis kodas 6900000055595.

 

Trumpas produkto aprašymas: Elektrinis žaislas. Žaislas – mašina „Peppa Pig Car“ NO. 555-9, prekės brūkšninis kodas 6900000055595, mašina su gyvūnu, pagamintas iš spalvingo kieto plastiko, įdėjus 3x1.5V "AA" tipo elementus važiuoja, skleidžia garsus ir šviesą. Žaislas supakuotas į kartono pakuotę, ant kurios nurodytas art. NO. 555-9, CE ženklas, užrašai "Peppa Pig Car", "WARNING. CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years", MADE IN CHINA

 

Žaislas – mašina „Peppa Pig Car“ NO. 555-9, prekės brūkšninis kodas 6900000055595, yra pavojingas; t. y. žaislo atskirose vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino koncentracijos (pirmoje vietoje – 850000±82000 mg/kg, antroje vietoje – 800000±77000 mg/kg, trečioje vietoje – 890000±86000 mg/kg, ketvirtoje vietoje – 630000±61000 mg/kg) ir kadmio koncentracijos (pirmoje vietoje – 2590±250 mg/kg, antroje vietoje – 1680±160 mg/kg) viršija ribines vertes, numatytas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/65/ES dėl tam tikru teisės pavojingu medžiagą naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimuose ir 2008-10-08 įsakymu Nr. 4-459 ūkio ministro patvirtintą „Tam tikrų pavojingu medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ II skyriaus 8 punkte. Šių Taisyklių taikymo tikslais leistina didžiausia koncentracijos vertė, nurodyta kaip homogeninės medžiagos masės procentinė dalis, švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB), polibromintų difenileteriu (PBDE), bis (2-etilheksil)ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP) ir diizobutilftalato (DIBP) atžvilgiu gali būti ne didesnė kaip 0,1 %, kadmio - ne didesnė kaip 0,01 %. Žaislas neatitinka EN 62115:2005+A2:201 l+AC:2011+A1 l:2012+AC: 2013+A12:2015 „Elektriniai žaislai. Sauga“ 14.7 punkto reikalavimų - žaislų, skirtų jaunesniems kaip 3 metų vaikams, baterijos turi būti nepasiekiamos be įrankio, nebent baterijų skyriaus dangtis gali būti atidarytas tiktai vienų metų atlikus mažiausiai du nepriklausomus judesius (baterijos lengvai pasiekiamos, baterijų skyriuje trūksta varžto arba tinkamos uždarymo sistemos Žaislas naudojamas pagal paskirtį ar numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgesį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-02-28 sprendimu Nr. 1LG-5 uždraudė UAB „Auksinis kelias“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.