en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą dažų ir lako sluoksnio valiklį

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą dažų ir lako sluoksnio valiklį

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą dažų ir lako sluoksnio valiklį „TIGRE“, 750 ml.

 

Produkto aprašymas: dažų ir lako sluoksnio valiklis „TIGRE“, 750 ml, tiekiamas rinkai cilindro formos pakuotėje su užsukamu dangteliu. Pakuotė paženklinta ženklinimo etikete lietuvių kalba, kurioje nurodyta: „Paskirtis: Profesionalus senų sluoksnių valiklis skirtas valyti senus dažų, lako, šelako sluoksnius. Galima naudoti valyti nuo medinių ir metalinių paviršių. Produktas pagamintas pagal seną receptą, sudėtyje neturi kaustinės sodos, o turi švarų metileno chloridą. Todėl produktas yra skirtas išskirtinai profesionalams.  <…>.“ Pateikti naudojimo ypatumai, nurodytos pavojingumo ir atsargumo frazės, nurodyta sudėtis: „METHANOL, 1,2-dichlorpropane, 2-BUTOXYETHANOL“, kilmės šalis – Italija, nurodytas tiekėjas – UAB „GRITIJA“, LT-46391 Veiverių g. 150, Kaunas, tel. 8370392618, www.decormix-shop.lt.

 

Nustatyta, kad šis produktas yra pavojingas, t. y. valiklio ženklinimas neatitinka 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) III antraštinės dalies Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą I skyriaus 17 straipsnio 1 dalies f ir g punktų, 21 straipsnio 1 dalies ir 22 straipsnio 2 dalies reikalavimų, t. y. pavojingo mišinio pakuotės ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nepateikta pagal mišinio klasifikaciją priskiriama pavojingumo frazė „Gali sukelti vėžį“ (kodas H350), nenurodytos atsargumo frazės „Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją“ (kodas P308 + P313) ir „Laikyti užrakintą“ (kodas P405). Dažų ir lako sluoksnio valiklio „TIGRE“ sudėtyje įrašyta medžiaga 1,2 – dichlorpropanas (CAS Nr. 78-87-5, EINECS Nr. 201-152-2), kuri pagal REACH reglamento XVII priedo 28 įrašo 1 dalyje nustatytus apribojimus, negali būti tiekiama rinkai arba naudojama mišiniuose ir tiekiama visuomenei, jeigu atskiros cheminės medžiagos koncentracija mišinyje yra lygi arba didesnė nei Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 3 dalyje nurodyta atitinkama bendroji ribinė koncentracija. Platintojas UAB „Gritija“, tiekiantis rinkai ir internetinėje parduotuvėje www.decormix-shop.lt parduodantis neatitinkantį teisės aktų reikalavimų dažų ir lako sluoksnio valiklį „TIGRE“, pažeidė REACH reglamento VIII antraštinės dalies Tam tikrų cheminių medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai 67 straipsnio 1 dalies ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I antraštinės dalies Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti 4 ir 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai šių reglamentų neatitinkančias chemines medžiagas ir mišinius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-06-22 sprendimu Nr. 1VB-48 uždraudė UAB „Gritija“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.