en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą vakarėlio kaukę

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą vakarėlio kaukę

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą vakarėlio kaukę – gyvūną (gaidys), brūkšninis kodas 6935750050118.

 

Trumpas produkto aprašymas: vakarėlio kaukė – gyvūnas (gaidys), brūkšninis kodas 6935750050118 – pagaminta iš minkšto oranžinės spalvos plastiko su juodos spalvos tekstiliniu galvos apdangalu, vaizduojanti gaidžio galvą.

 

Gaminys yra pavojingas t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH reglamentas). Vadovaujantis REACH reglamento XVII  priedo 30 įrašo 1 dalies reikalavimais, medžiagos, kurios yra 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau – CLP reglamento) VI priedo 3 dalyje, klasifikuojamos kaip 1B kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos ir kurios išvardytos REACH reglamento 6 priedėlyje, negali būti tiekiamos rinkai arba naudojamos, kaip medžiagos, kaip kitų medžiagų sudedamosios dalys arba mišiniuose, ir būti tiekiamos visuomenei, jeigu atskiros cheminės medžiagos koncentracija medžiagoje atitinka CLP reglamento 1 priedo lentelėje 3.7.2 nustatytus reikalavimus, t. y. nustatyta bandymais, kad  di-2-etilheksilftalato koncentracija (28,3 %) viršija leistinas normas (0,3 %).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-05-18 sprendimu Nr.1VB-39  uždraudė UAB „S. Jurkus ir partneriai“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.