en

Direktorė Neringa Ulbaitė

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Sprendžia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai priskirtus, klausimus, planuoja ir organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbą;
 • Atstovauja Valstybinei vartotų teisių apsaugos tarnybai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
 • Pagal kompetenciją užtikrina, kad Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
 • Kasmet teikia Teisingumo ministerijai Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos ataskaitą. Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą;
 • Spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, priima įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus ir kitus vidaus administravimo dokumentus;
 • Užtikrina vienodą ir kompetentingą fizinių ir juridinių asmenų konsultavimą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos klausimais;
 • Teikia teisingumo ministrui pasiūlymus dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos administracijos struktūros;
 • Užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus kontrolės sukūrimą, veikimą ir tobulinimą;
 • Tvirtina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatyta tvarka priima j pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
 • Užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi;
 • Atlieka kitas teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacini laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų teisės studijų magistro išsilavinimą,
 • Turėti ne trumpesne kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 • Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos nutarimus, tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą, ne maisto produktų rinkos priežiūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo teisinius santykius, asmens duomenų teisių apsaugą, biudžetinių įstaigų veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisyklėmis;
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu (pagal „Europass“);
 • Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.