en

Direktoriaus pavaduotoja Neringa Baronienė

Direktoriaus pavaduotoja Neringa Baronienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Koordinuoja ir kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių, atliekančių vartojimo ginčų nagrinėjimą ne teisme tvarka, veiklą, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų.
 • Pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja vartotojų ir kitų asmenų prašymų tinkamą nagrinėjimą, derina ir pasirašo struktūrinių padalinių rengiamus raštus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja medžiagos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams rengimą, nagrinėjant vartotojų prašymus ginčų sprendimo ne teismo tvarka, nagrinėjant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylas, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą bei rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityse.
 • Kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos padalinių, priskirtų pagal specialiąją veiklos sritį, atliekamų darbų kokybę, skirtų užduočių ir pavedimų įvykdymą nustatytais terminais.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja teisės aktų projektų rengimą, įstatymų ir kitų teisės aktų analizę bei ataskaitų rengimą specialiojoje veiklos srityje.
 • Koordinuoja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektų vertinimą, teikiant dėl jų išvadas ir pasiūlymus, ar šie teisės aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesams valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei žiniasklaidos priemonėse.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės bei savivaldybės institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei organizacijomis, vartotojų asociacijomis, sprendžiant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktų ar programų įgyvendinimą, siekiant įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse politiką.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais.
 • Dalyvauja rengiant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu koordinuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui laikinai nesant (atostogų, ligos ir kitais atvejais) eina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pareigas, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų įgyvendinimas.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymu susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • Turėti patirties vartotojų teisių apsaugos srityje;
 • Labai gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą ir ne maisto produktų ir turizmo paslaugų rinkos priežiūrą, produktų saugą bei viešąjį administravimą;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Europos Sąjungos bei tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais vartotojų teisių apsaugos politiką, vartojimo ginčų nagrinėjimą ne teisme tvarka bei vartojimo paslaugų saugą ir kokybę;
 • Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Turėti vidinės ir išorinės komunikacijos įgūdžių, atstovavimo įstaigai patirties, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti informaciją, ją apibendrinti ir rengti išvadas;
 • Mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.