en

Europos vartotojų centras

Skyriaus vedėja Raimonda Balnienė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Efektyviai planuoja ir organizuoja Europos vartotojų centro veiklą taip, kad būtų užtikrintas Europos vartotojų centro veiklos tikslų įgyvendinimas;
 • Organizuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos ar tarptautinių paramos projektų, tarptautinių bendradarbiavimo susitarimų, kuriuose dalyvauja Europos vartotojų centras, įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
 • Atstovauja Europos vartotojų centrui teisme, valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;
 • Atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų projektų analizę, rengia ir teikia išvadas, ar šie teisės aktai atitinka Europos Sąjungos politiką vartotojų teisių apsaugos srityje;
 • Seka ir analizuoja svarstomus Europos Sąjungos reglamentų, direktyvų projektus ir jų pakeitimus;
 • Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie vartotojų teisių apsaugos politiką bei jos įgyvendinimo praktiką Europos Sąjungos valstybės narėse ir kitose užsienio valstybėse kaupimą, analizę bei sisteminimą;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą;
 • Dalyvauja Europos vartotojų centrų tinklo posėdžiuose, kituose susitikimuose bei renginiuose, kuriuos organizuoja Europos Komisija;
 • Rengia Europos vartotojų centro paraiškas dėl finansavimo ir teikia priemonių vykdymo ataskaitas Europos Komisijai Sutartyje dėl finansavimo nustatyta tvarka ir terminais;
 • Rengia Europos vartotojų centro strateginį veiklos planą ir nustatyta tvarka teikia ataskaitas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai Tikslinių asignavimų sutartyje;
 • Pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitomis už vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą atsakingomis institucijomis bei organizacijomis;
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą bei teisinio darbo patirties;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių gynimo, Produktų saugos, Reklamos ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Europos Sąjungos vartotojų apsaugos strategiją bei Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, nuostatas;
 • Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos istorija, Europos Sąjungos institucijų veikla, Europos Sąjungos politika ir Europos Sąjungos teise;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader programomis;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip C1 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Miglė Akulevičienė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Efektyviai planuoja ir organizuoja savo darbinę veiklą taip, kad būtų užtikrintas Europos vartotojų centro veiklos tikslų įgyvendinimas;
 • Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų, priskiriamų Europos vartotojų centro kompetencijai, rengimą, derinimą su kitomis suinteresuotomis institucijomis;
 • Organizuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos ar užsienio valstybių bendrų projektų, kuriuose dalyvauja Europos vartotojų centras, įgyvendinimą;
 • Atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų projektų ekspertizę, rengia ir teikia išvadas, ar šie teisės aktai atitinka Europos Sąjungos politiką vartotojų teisių gynimo srityje;
 • Tiria vartotojų skundus ir pareiškimus dėl įsigytos netinkamos kokybės prekės ar paslaugos;
 • Persiunčia bylas kitiems Europos Sąjungos vartotojų centrams.
 • Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie vartotojų apsaugos politiką bei jos įgyvendinimo praktiką Europos Sąjungos valstybės narėse ir kitose užsienio valstybėse kaupimą, analizavimą bei sisteminimą;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja vartotojų, gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų švietime;
 • Keičiasi visa informacija su kitais Europos Sąjungos vartotojų centrais siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų apsaugą visoje Europoje;
 • Informuoja vartotojus apie Europos Sąjungos įstatyminę bazę.
 • Dalyvauja bendruose projektuose, siekiant išsamiai išanalizuoti problemas, su kuriomis susiduria, vartotojai visoje Europoje;
 • Dalyvauja seminaruose, mokymo programose bei konferencijose.
 • Vadovaujantis Finansavimo susitarimu tarp Europos Komisijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, pateikia Europos vartotojų centro veiklos ataskaitas;
 • Rengti sutartis ir kitus būtinus Europos vartotojų centrui dokumentus;
 • Pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitomis už vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą atsakingomis institucijomis bei organizacijomis;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Europos vartotojų centro funkcijų vykdymas;
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti teisės mokslų studijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių gynimo, Produktų saugos, Reklamos ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Europos Sąjungos vartotojų apsaugos strategiją bei Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, nuostatas;
 • Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos istorija, Europos Sąjungos institucijų veikla, Europos Sąjungos politika ir Europos Sąjungos teise;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader programomis;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Rasa Tiaškevičienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Efektyviai planuoja ir organizuoja savo darbinę veiklą taip, kad būtų užtikrintas Europos vartotojų centro veiklos tikslų įgyvendinimas.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja Vyriausybės institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus. Atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų projektų analizę, rengia ir teikia išvadas, ar šie teisės aktai atitinka Europos Sąjungos politiką vartotojų teisių gynimo srityje.
 • Tiria vartotojų skundus ir pareiškimus dėl įsigytos netinkamos kokybės prekės ar paslaugos.
 • Persiunčia bylas kitiems Europos vartotojų centrams pagal jų kompetenciją.
 • Suteikia vartotojams išsamią informaciją apie neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijas.
 • Dalyvauja seminaruose, mokymo programose, konferencijose bei kituose renginiuose, susijusiuose su vartotojų teisių apsauga.
 • Rengia ir skelbia pranešimus spaudai, straipsnius, teikia teisingą, išsamią ir etišką informaciją visoms žiniasklaidos priemonėms apie vartotojų teisių ir jų teisėtų interesų gynimą, siekiant formuoti teigiamą Europos vartotojų centro įvaizdį ir stiprinti vartotojų pasitikėjimą institucija.
 • Rengia vartotojams skirtus informacinio pobūdžio leidinius, organizuoja jų leidybą, platinimą ir vertintina šių leidinių teikiamą naudą vartotojams, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų įgyvendinimą.
 • Vykdo spaudos ir elektroninės žiniasklaidos stebėseną, siekiant nustatyti vartotojų problemas ir tikslinių vartotojų grupių informavimo poreikį, prireikus parengia žiniasklaidoje pateiktos medžiagos patikslinimą.
 • Rengia ir įgyvendina projektus viešųjų ryšių srityje, siekiant supažindinti visuomenę su Europos vartotojų centro tikslais, funkcijomis, veiklos principais, pasiektais rezultatais bei pristato Europos vartotojų centro poziciją vartotojams aktualiais klausimais.
 • Rengia spaudos konferencijas, organizuoja Europos vartotojų centro darbuotojų pasisakymus radijo ir televizijos laidose, spaudoje.
 • Europos vartotojų centro vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupių veikloje, bendrauja ir bendradarbiauja su vartotojų teises ginančiomis valstybės, savivaldybių institucijomis, kitomis įstaigomis, organizacijomis, vartotojų bei verslo asociacijomis rengiant ir įgyvendinant viešųjų ryšių projektus, siekiant suteikti vartotojams išsamią informaciją apie jų teises įvairiose vartojimo srityse.
 • Rengia sutartis ir kitus būtinus Europos vartotojų centro dokumentus.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Europos vartotojų centro funkcijų vykdymas.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti teisės mokslų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių gynimo, Produktų saugos, Reklamos ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Europos Sąjungos vartotojų apsaugos strategiją bei Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, nuostatas.
 • Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos istorija, Europos Sąjungos institucijų veikla, Europos Sąjungos politika ir Europos Sąjungos teise.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader programomis.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.

 

Vyriausiasis specialistas Aušvydas Čebatorius

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Efektyviai planuoja ir organizuoja savo darbinę veiklą taip, kad būtų užtikrintas Europos vartotojų centro veiklos tikslų įgyvendinimas.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja Vyriausybės institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus. Atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų bei jų projektų analizę, rengia ir teikia išvadas, ar šie teisės aktai atitinka Europos Sąjungos politiką vartotojų teisių gynimo srityje.
 • Tiria vartotojų skundus ir pareiškimus dėl įsigytos netinkamos kokybės prekės ar paslaugos.
 • Persiunčia bylas kitiems Europos Sąjungos centrams pagal jų kompetenciją.
 • Dalyvauja projektuose, siekiant išsamiai išanalizuoti problemas, su kuriomis susiduria, vartotojai visoje Europoje.
 • Renka informaciją apie neteisminių ginčų institucijas Lietuvoje ir Europoje, bei dalyvauja seminaruose ir mokymuose, susijusiuose su neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijomis ir jų plėtote.
 • Suteikia vartotojams išsamią informaciją apie neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijas.
 • Dalyvauja seminaruose, mokymo programose, konferencijose bei kituose renginiuose, susijusiuose su vartotojų teisių apsauga.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja vartotojų, gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų švietime.
 • Rengti sutartis ir kitus būtinus Europos vartotojų centrui dokumentus.
 • Atlieka viešuosius pirkimus ir tvarko jų dokumentaciją.
 • Pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitomis už vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą atsakingomis institucijomis bei organizacijomis.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Europos vartotojų centro funkcijų vykdymas.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti teisės mokslų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių gynimo, Produktų saugos, Reklamos ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Europos Sąjungos vartotojų apsaugos strategiją bei Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, nuostatas.
 • Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos istorija, Europos Sąjungos institucijų veikla, Europos Sąjungos politika ir Europos Sąjungos teise.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader programomis.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.

 

Europos vartotojų centro uždaviniai:

 

 • Teikti pagalbą Europos vartotojų centrų tinklo valstybių vartotojams, jiems įsigijus netinkamos kokybės prekes ar paslaugas kitoje Europos vartotojų centro tinklo valstybėje.
 • Tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą vartotojų apsaugos srityje.
 • Informuoti vartotojus apie jų teises ir pareigas, teisių apsaugos priemones ir būdus bei vartotojų teisių apsaugos institucijas.

 

Europos vartotojų centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 

 • Nagrinėja Lietuvos vartotojų skundus dėl netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų kitose Europos vartotojų centrų tinklo šalyse (kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse bei Norvegijoje ir Islandijoje); taip pat kitų Europos vartotojų centrų tinklo šalių (kitų Europos Sąjungos valstybių narių bei Norvegijos ir Islandijos) vartotojų skundus dėl netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų Lietuvoje. Centras taip pat teikia informaciją vartotojams apie jų teises Europos vartotojų centrų tinklo šalyse (Europos Sąjungos valstybėse narėse bei Norvegijoje ir Islandijoje).
 • Tarpininkauja sprendžiant ginčus tarp vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų, esant skundui dėl netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų kitose Europos vartotojų centrų tinklo valstybėse.
 • Nedelsiant persiunčia vartotojų skundus pagal kompetenciją kitiems Europos vartotojų centrams ir (arba) kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.
 • Įgyvendina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strategijos uždavinius, susijusius su vartotojų teisių apsauga.
 • Renka, kaupia, analizuoja ir platina informaciją vartotojams apie jų teises ir pareigas, teisių apsaugos priemones ir būdus, vartotojų teisių apsaugos institucija ir jų veiklą, ginčų sprendimo ne teisme tvarką Europos vartotojų centrų tinklo valstybėse, taip pat informaciją apie naujausius teisės aktus, susijusius su vartotojų teisių apsauga, jų pasikeitimus ir kitus vartotojams aktualius klausimus.
 • Teikia vartotojams aktualią, išsamią ir teisingą informaciją per žiniasklaidos priemones.
 • Renka, kaupia, analizuoja bei platina informaciją apie Europos vartotojų centrų veiklos praktiką, Centro veiklą.
 • Periodiškai atlieka nuomonių tyrimus vartotojams aktualiais klausimais.
 • Užtikrina informacijos pasikeitimą su kitų valstybių Europos vartotojų centrais bei prisideda tobulinant Europos vartotojų centrų veiklą ir ryšius tarp Europos vartotojų centrų tinklo narių.
 • Bendradarbiauja su Europos vartotojų centrais ir kitais kompetentingais subjektais vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Dalyvauja bendruose projektuose su Europos vartotojų centrais bei kitais kompetentingais subjektais vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Dalyvauja organizuojant, organizuoja ir veda susitikimus, konferencijas ir seminarus aktualiais vartotojų teisių apsaugos klausimais.
 • Sudaro komisijas, darbo grupes klausimams, susijusiems su vartotojų teisių apsauga, spręsti ir juose dalyvauja.
 • Vykdo kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus.