en

Finansų ir strateginio planavimo skyrius

Finansų ir strateginio planavimo skyrius

 

Skyriaus vedėja Aušra Orlikaitė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą vykdant skyriui priskirtas funkcijas ir sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, paskirsto ir vykdo pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą laiku;
 • Sudaro strateginį veiklos planą pagal maksimalius asignavimų limitus ir programų priemonių išlaidų sąmatas pagal susistemintą, apibendrintą ir pateiktą Tarnybos padalinių informaciją;
 • Organizuoja Tarnybos veiklos ataskaitų rengimą;
 • Rengia Tarnybos ketvirtines ir metines biudžeto vykdymo ataskaitas bei tarpines ir metines finansines ataskaitas;
 • Teikia metinę finansinę atskaitomybę Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
 • Vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
 • Organizuoja lėšų, turto ir įsipareigojimų inventorizavimą;
 • Pagal savo kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų ir asmenų paklausimus, teikia apskaitos dokumentus ir registrus auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
 • Dalyvauja komisijų, darbo grupių, susijusių su skyriaus veikla, veikloje;
 • Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Tarnybos tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, finansų valdymo, finansų kontrolės ir valstybės biudžeto programų sąmatų vykdymo klausimais;
 • Teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei skyriaus veiklos tobulinimo;
 • Organizuoja skyriaus darbuotojų mokymą, jų kvalifikacijos kėlimą;
 • Vykdo kitus Tarnybos direktoriaus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • Turėti ne mažesnį kaip 5 metų buhalterinio darbo patirtį;
 • Gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto vykdymą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
 • Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Patarėja Lilija Širvienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  • Užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų panaudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę, siekdamas, kad būtų racionaliai ir taupiai naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai;
  • Rengia ataskaitas Seimo auditui, Statistikos departamentui, biudžeto vykdymo formas, finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priedus pagal VSAFAS reikalavimus ir atsako už pateikiamų ataskaitų duomenų tikslumą.
  • Vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;
  • Skaičiuoja Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, darbo užmokestį, atostoginius, kompensacijas už nepanaudotas atostogas, laikino nedarbingumo išmokas už pirmas dvi ligos dienas, mokamas iš Tarnybos lėšų, užtikrina tinkamą atsiskaitymą su Tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis;
  • Nustatytais terminais apskaičiuoja ir atsiskaito su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, teikia nustatytos formos ir nurodytais terminais ataskaitas ir deklaracijas.
  • Kas ketvirtį sudaro ir teikia duomenis apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį;
 • Surenka iš atsakingų skyriaus darbuotojų informaciją apie Tarnybos asignavimų poreikį ir teikia asignavimų prognozes Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS), sudaro, tikrina ir registruoja Tarnybos mokėjimo paraiškas finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVAIS) ir VBAMS, atlieka mokėjimo pavedimus banke;
 • Apskaito Tarnybos pajamas pagal išrašytas pirkėjams sąskaitas faktūras, baudas, išrašo kompensavimo sąskaitas už nustatytus nesaugius bandinius, analizuoja pirkėjų susidariusias skolas, kontroliuoja jų apmokėjimą;
 • Dalyvauja rengiant ir teikiant ataskaitą Teisingumo ministerijai apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos strategijos įgyvendinimą;
 • Dalyvauja komisijų, darbo grupių, susijusių su skyriaus veikla, veikloje;
 • Konsultuoja tiesioginių funkcijų vykdymo klausimais;
 • Nesant skyriaus vedėjo, užtikrina tinkamą jo funkcijų vykdymą;
 • Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, jiems nesant;
 • Vykdo kitus su Finansų ir strateginio planavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos arba ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnį kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį;
 • Gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžeto vykdymą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
 • Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Patarėja Aurelija Biliuvienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai tenkančios dalies (toliau - Strateginis veiklos planas) projektus;
 • Organizuoja ir koordinuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos metinio veiklos plano projekto rengimą, susistemina ir apibendrina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos padalinių informaciją, pateiktą šio plano sudarymui;
 • Vykdo strateginio veiklos plano, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos metinio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, koordinuoja ir organizuoja ataskaitų rengimą ir jų teikimą Teisingumo ministerijai, atsižvelgiant į nustatytus terminus;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja rengiant kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planavimo dokumentų projektus, vykdo veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną, rengia įgyvendinimo ataskaitas;
 • Pagal kompetenciją rengia dokumentus bei vykdo veiklas, užtikrinančias Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kokybės vadybos sistemos tinkamą funkcionavimą ir vystymą;
 • Dalyvauja atliekant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos padalinių veiklos efektyvumo analizę, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl galimų veiklos efektyvumo didinimo krypčių;
 • Dalyvauja vertinant ir analizuojant biudžeto lėšų poreikį Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos reikmėms; pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja, palaiko ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis;
 • Dalyvauja komisijų, darbo grupių, susijusių su skyriaus veikla, veikloje;
 • Konsultuoja tiesioginių funkcijų vykdymo klausimais;
 • Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, jiems nesant;
 • Vykdo kitus su Finansų ir strateginio planavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį strateginio planavimo srityje;
 • Gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reguliuojančius strateginio planavimo projektų rengimą bei valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimą, tikslinimą, naudojimą.
 • Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Vyriausioji specialistė Viktorija Nikitina (suteiktos vaiko priežiūros atostogos)

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Registruoja ūkines operacijas pagal pirminius apskaitos dokumentus, gautus iš tiekėjų už paslaugas ir atliktus darbus, buhalterinės apskaitos registruose ir užtikrina tinkamą dokumentų įforminimą;
 • Vykdo išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaitą;
 • Kas ketvirtį Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjui teikia duomenis apie kreditinį ir debetinį įsiskolinimą biudžeto vykdymo ataskaitai sudaryti;
 • Rengia tarpusavio skolų, gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo aktus;
 • Sudaro įsipareigojimų inventorizacijos aprašus pagal buhalterinės apskaitos duomenis, buhalterines sąskaitas, dalyvauja Tarnybos metinėje inventorizacijoje;
 • Užtikrina, kad gautus asignavimus iš valstybės biudžeto vartotojų asociacijos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti subjektai naudotų griežtai laikantis pasirašytų sutarčių ar patvirtintų išlaidų sąmatų;
 • Pagal patvirtintus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo leistinus limitus, sudaro faktinę mėnesinę telefoninių pokalbių suvestinę ir pateikia sumas, kurias reikia išskaičiuoti iš darbuotojų darbo užmokesčio;
 • Teikia informaciją apie Tarnybos naudojamas visas su valstybės nekilnojamojo turto – statinių, patalpų ar jų dalių susijusias patiriamas sąnaudas į Valstybės turto informacinės paieškos sistemą (VTIPS);
 • Pagal patvirtintą dokumentacijos planą vykdo priklausančių buhalterinių dokumentų tvarkymą, saugojimą, pagal reikalavimus įformina bylas ir jas perduoda į archyvą;
 • Dalyvauja komisijų, darbo grupių, susijusių su skyriaus veikla, veikloje;
 • Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, jiems nesant;
 • Vykdo kitus su Finansų ir strateginio planavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • Ne mažesnį kaip vienerių metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą, buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, viešojo sektoriaus finansinę atskaitomybę, tarp jų ir nurodytas sritis reglamentuojančius viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti dokumentų rengimo principus.     

 

Vyriausioji specialistė Danuta Lukoic

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Registruoja ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimo, perdavimo, nurašymo ir kitas ūkines operacijas pagal pirminius apskaitos dokumentus buhalterinės apskaitos registruose ir užtikrina tinkamą dokumentų įforminimą;
 • Apskaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir amortizaciją;
 • Rengia metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto nematerialaus, ilgalaikio materialaus ir atsargų balansinės vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį priedus pagal VSAFAS reikalavimus ir atsako už pateikiamų finansinių ataskaitų duomenų tikslumą;
 • Sudaro turto inventorizacijos aprašus pagal buhalterinės apskaitos duomenis, buhalterines sąskaitas, dalyvauja Tarnybos metinėje inventorizacijoje;
 • Tikrina gaunamų išlaidų avanso apyskaitų užpildymo teisingumą, veda atsiskaitymo su atskaitingais asmenimis apskaitą;
 • Pildo statistines ataskaitas ir teikia Lietuvos Statistikos depratamentui;
 • Pagal patvirtintą dokumentacijos planą vykdo priklausančių buhalterinių dokumentų tvarkymą, saugojimą, pagal reikalavimus įformina bylas ir jas perduoda į archyvą;
 • Dalyvauja komisijų, darbo grupių, susijusių su skyriaus veikla, veikloje;
 • Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, jiems nesant;
 • Vykdo kitus su Finansų ir strateginio planavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą;
 • Ne mažesnį kaip vienerių metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą, buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, viešojo sektoriaus finansinę atskaitomybę, tarp jų ir nurodytas sritis reglamentuojančius viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti dokumentų rengimo principus.

 

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus uždaviniai:

 • Organizuoti savalaikį ir teisingą finansinių-ūkinių operacijų fiksavimą, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai skirtų valstybės biudžeto, nebiudžetinių lėšų, turto, įsipareigojimų bei įteisintos kitos veiklos apskaitą;
 • Organizuoti ir tvarkyti buhalterinę, finansinę ir statistinę atskaitomybę Finansų ministerijos ir kitų institucijų nustatyta tvarka;
 • Rengti su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos departamentais ir kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūriniais padaliniais, apibendrinti ir teikti Teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų, reikalingų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymui bei kitiems tikslams;
 • Rengti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išlaidų sąmatą, koordinuoti kitų pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas skirtų lėšų sąmatų rengimą;
 • Užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planų, investicijų projektų bei šių planų ir projektų vykdymo ataskaitų rengimą;
 • Vykdyti finansinės – ūkinės veiklos analizę.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • Kontroliuoja patvirtintų išlaidų sąmatų vykdymą ir apskaito išlaidas pagal išlaidų sąmatų straipsnius;
 • Rūpinasi, kad biudžetinių išlaidų sąmatoje numatytos lėšos būtų laiku gaunamos;
 • Apskaito visas pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes bei pagrindines priemones ir laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija, naudojantis kompiuterizuota Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (toliau – FVAIS);
 • Vykdo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos biudžeto vykdymo ataskaitas, metines veiklos ataskaitas, tarpines ir metines finansines atskaitomybes kurias patvirtinus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui, teikia Teisingumo ministerijai;
 • Ruošia ir teikia nustatytos formos ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir kitoms valstybės institucijoms;
 • Vykdo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo apskaitą, kontroliuoja, kad būtų teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, laiku mokami tarnybiniai atlyginimai, teisingai suskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiai į biudžetą ir Socialiniam draudimo skyriui rengia ir išduoda atitinkamas pažymas besikreipiantiems piliečiams;
 • Kasmet rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojams patvirtintos formos pažymas apie Lietuvos Respublikos gyventojui išmokėtas išmokas, nemokamai išduotą turtą, suteiktas paslaugas bei išskaičiuotus mokesčius ir užtikrina pateiktų duomenų teisingumą;
 • Tvarko atskaitingų asmenų apskaitą, kontroliuoja, kad būtų laiku atsiskaitoma už išduotas lėšas;
 • Vykdo bankinius atsiskaitymus, spausdina mokestinius pavedimus, seka biudžeto lėšų likučius atsiskaitomosiose sąskaitose;
 • Teikia Finansų ministerijos Iždo departamentui paraiškas dėl biudžetinių lėšų gavimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išlaidoms padengti, naudojantis kompiuterizuota Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS);
 • Tvarko biudžetinių įstaigų pajamų lėšas pagal patvirtintas programų sąmatas;
 • Organizuoja ir koordinuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, piniginių lėšų, darbų, atsiskaitymų bei kito turto apskaitą ir metinę inventorizaciją, ruošia jų dokumentaciją ir įtraukia inventorizacijos rezultatus į apskaitą;
 • Tvarko ir teikia pasiūlymus dėl FVAIS tobulinimo bei pritaikymo prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos poreikių sistemos priežiūrą vykdantiems asmenims;
 • Kontroliuoja, kad būtų teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kreditoriams, įtraukti nurašymo ir likvidavimo aktų duomenis į apskaitą;
 • Kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai, finansiniai ištekliai;
 • Sudaro einamųjų metų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos programų sąmatas pagal patvirtintus asignavimus ir teikia tvirtinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui;
 • Organizuoja ir kartu su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojais rengia Strateginio veiklos plano formų pildymą, teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui tvirtinti ir nustatytais terminais teikia Teisingumo ministerijai paraišką dėl ateinančių metų biudžetinių lėšų poreikio;
 • Organizuoja ir kartu su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojais rengia Valstybės kapitalo investicijų planus ir teikia Teisingumo ministerijai paraišką dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ateinančių metų lėšų poreikio investicijoms;
 • Rengia įkainius už atliktus laboratorinius tyrimus, gaminių kokybės įvertinimą (ekspertizę) ir kitas teikiamas paslaugas;
 • Užtikrina buhalterinėje apskaitoje įtraukti apskaičiuotas baudų pajamas;
 • Atlieka Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos finansinės – ūkinės veiklos analizę;
 • Nuosekliai seka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus buhalterinės apskaitos bei finansiniais klausimais ir apie tai informuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorių;
 • Laiku perduoda Finansų ir strateginio planavimo skyriaus dokumentus į archyvą, seka, kad būtų tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos.