en

Kancleris Edvinas Pabrinkis

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginio veiklos plano rengimą ir vykdymą, koordinuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir laikui parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės;
 • Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Vidaus administravimo skyriaus, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus, Naftos produktų bandymų laboratorijos veiklą (toliau - kuruojami padaliniai) veiklą, atsako už šiems padaliniams iškeltų tikslų pasiekimą bei tinkamą pavestų funkcijų vykdymą;
 • Atlieka Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos administracinės ūkinės veiklos, finansinių, materialinių, intelektinių ir informacijos išteklių valdymo ir naudojimo kontrolę;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja teisės aktų projektų rengimą, įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, organizuoja ir koordinuoja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikiant dėl jų išvadas ir pasiūlymus, ar šie teisės aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje;
 • Pagal kompetenciją pasirašo įsakymus, raštus, pažymas, informacinius ir kitus dokumentus;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės bei savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei organizacijomis, vartotojų asociacijomis, sprendžiant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kanclerio kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktų ar programų įgyvendinimą, siekiant įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų, pardavėjų, platintojų ir paslaugų teikėjų švietimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais.
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad jie laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinės, lyginamosios ir grįžtamosios veiklos kontrolės atlikimą bei korupcijos tikimybės vertinimą ir palyginimą su ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatais, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui laikinai nesant (atostogų, ligos ir kitais atvejais) ir direktoriui įsakymu įgaliojus, atlieka Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pareigas, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų įgyvendinimas.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir (ar) magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirties;
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles, strateginį planavimą, asmens duomenų apsaugą, korupcijos prevenciją;
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir įgyvendinamaisiais teisės aktais, reguliuojančiais vartotojų teisių apsaugą (bendrosios vartotojų teisės, produktų sauga, reklama, nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimas);
 • Gebėti organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti kuruojamų administracijos padalinių veiklą, gebėti ją analizuoti ir vertinti;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office arba Libre Office programiniu paketu ir informacinėmis duomenų sistemomis;
 • Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.