en

Naftos produktų bandymų laboratorija

Vedėja Eglė Vagelytė-Mačiulienė 


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šiaulių naftos produktų bandymų laboratorijos nuostatais, LST EN ISO/IEC 17025 standartu, kitais normatyviniais dokumentais bei teisės aktais, reglamentuojančiais bandymų atlikimo metodiką ir tvarką organizuoja saugų Laboratorijos darbą ir jai vadovauja.
 • Organizuoja savalaikiam Laboratorijos akreditavimui reikalingų veiklų įgyvendinimą;                
 • Organizuoja ir vykdo Laboratorijos dokumentų tvarkymą, užtikrina jų konfidencialumą.
 • Organizuoja darbų paskirstymą tarp Laboratorijos darbuotojų, atsižvelgiant į jų kvalifikaciją, užimtumą ir bandymų atlikimo terminus.
 • Kontroliuoja Laboratorijos darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, užduočių bei pavedimų vykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku.
 • Rengia Laboratorijos nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus.
 • Organizuoja Laboratorijos darbuotojų mokymą, dalyvauja tarplaboratoriniuose bandymuose, užtikrina tinkamą personalo kvalifikaciją, priemones, įrangą ir medžiagas.
 • Organizuoja bei rašo bandymų protokolus, užtikrindamas įrašytų duomenų tikslumą, objektyvumą ir patikimumą.
 • Užtikrina Laboratorijos materialinį - techninį aprūpinimą, matavimo priemonių techninį aptarnavimą, kalibravimą, remontą, metrologinę patikrą.
 • Formuoja bandymo objektų ir bandymo metodikų fondą, esant pasikeitimams, jį papildo ir atnaujina, organizuoja laboratorinių tyrimų mėnesinių, ketvirtinių, metinės ataskaitų parengimą.
 • Kartu su darbuotoju, atsakingu už Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų saugą ir sveikatą bei priešgaisrinę saugą, organizuoja Laboratorijos darbuotojų saugą ir sveikatą bei priešgaisrinę saugą.
 • Vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymus, pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
 • Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Korupcijos prevencijos, Viešojo administravimo ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisinius dokumentus, reglamentuojančius laboratorijose vykdomų bandymų atlikimo tvarką bei Laboratorijos veiklą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo bei apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

   

Vyriausioji specialistė Viktorija Janavičiūtė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Savarankiškai pasiruošia prietaisus ir atlieka pavestus bandymus.
 • Atlieka bandymus laikantis Laboratorijos nuostatų, reikalavimų, nurodytų bandymų metodikose ir LST EN ISO/IEC 17025 standarte bei kituose normatyviniuose dokumentuose ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose bandymų bei darbo laboratorijose atlikimo tvarką.
 • Suteikia pasitikėjimą atliekamų laboratorinių bandymų rezultatų objektyvumu ir teisingumu.
 • Apskaičiuoja bandymų rezultatus ir gautus duomenys surašo į bandymo užduotį, pažymint visus pirminius ir tarpinius rezultatus.
 • Rengia bandymų protokolus.
 • Užtikrina informacijos apie bandymų rezultatus slaptumą.
 • Vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymus, Laboratorijos vedėjo pavedimus bei nurodymus, tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bandymų atlikimo tvarką ir kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veikla susijusius teisės aktus.
 • Turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities arba biomedicinos studijų srities išsilavinimą. Privalumas - darbo patirtis laboratorijose ir anglų kalbos mokėjimas.
 • Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Lina Oberauskienė 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Savarankiškai pasiruošia prietaisus ir atlieka pavestus bandymus;
 • Atlieka bandymus laikantis Laboratorijos nuostatų, reikalavimų, nurodytų bandymų metodikose ir LST EN ISO/IEC 17025 standarte bei kituose normatyviniuose dokumentuose ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose bandymų bei darbo laboratorijose atlikimo tvarką;
 • Suteikia pasitikėjimą atliekamų laboratorinių bandymų rezultatų objektyvumu ir teisingumu;
 • Apskaičiuoja bandymų rezultatus ir gautus duomenys surašo į bandymo užduotį, pažymint visus pirminius ir tarpinius rezultatus;
 • Rengia bandymų protokolus;
 • Užtikrina informacijos apie bandymų rezultatus slaptumą;
 • Vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymus, Laboratorijos vedėjo pavedimus bei nurodymus, tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bandymų atlikimo tvarką ir kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veikla susijusius teisės aktus.
 • Turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities arba biomedicinos studijų srities išsilavinimą. Privalumas - darbo patirtis laboratorijose ir anglų kalbos mokėjimas.
 • Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Aistė Silkartienė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Savarankiškai pasiruošia prietaisus ir atlieka pavestus bandymus;
 • Atlieka bandymus laikantis Laboratorijos nuostatų, reikalavimų, nurodytų bandymų metodikose ir LST EN ISO/IEC 17025 standarte bei kituose normatyviniuose dokumentuose ir teisės aktuose, reglamentuojančiuose bandymų bei darbo laboratorijose atlikimo tvarką;
 • Suteikia pasitikėjimą atliekamų laboratorinių bandymų rezultatų objektyvumu ir teisingumu;
 • Apskaičiuoja bandymų rezultatus ir gautus duomenys surašo į bandymo užduotį, pažymint visus pirminius ir tarpinius rezultatus;
 • Rengia bandymų protokolus;
 • Užtikrina informacijos apie bandymų rezultatus slaptumą;
 • Taikant skirtingus matematinius modelius atlieka analitinį veiklos vertinimą, vykdant vidaus kokybės kontrolę pagal LST ISO 17025;
 • Pasiruošia ir pasitvirtina antrines pamatines medžiagas, kurios naudojamas vidaus kokybės kontrolei, pagal standartą LST ISO 17025;
 • Vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymus, Laboratorijos vedėjo pavedimus bei nurodymus, tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį fizinių mokslų studijų srities arba biomedicinos studijų srities išsilavinimą;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bandymų atlikimo tvarką ir kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veikla susijusius teisės aktus;
 • Išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje dokumentų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Naftos produktų bandymų laboratorijos uždaviniai ir funkcijos 

 

Naftos produktų bandymų laboratorijos uždaviniai ir funkcijos:

 

1. Kokybiškai ir tiksliai atlikti pristatytos į Laboratoriją produkcijos bandymus.

2. Užtikrinti bandymų rezultatų objektyvumą, pilnumą, tikslumą, patikimumą, bandymų rezultatų konfidencialumą užsakovo atžvilgiu.

3. Darbe griežtai vadovautis Lietuvos, Europos ir tarptautiniais standartais, kitais normatyviniais dokumentais, nustatančiais reikalavimus bandomiesiems objektams ir jų bandymų metodams.