en

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyrius

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyrius

 

Skyriaus vedėja Milda Deimantė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų įgyvendinimas;
 • Kontroliuoja Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus valstybės tarnautojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos savalaikiai, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus, kitų skyrių parengtus raštus ir kitus dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei asociacijomis, siekiant įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos srityse;
 • Organizuoja vartotojų ir kitų asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimą dėl galimų Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų pažeidimų;
 • Organizuoja medžiagos dėl Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų pažeidimų pateikimą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją, pagal kompetenciją organizuoja procesinių dokumentų projektų rengimą teismams, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka teisės aktų projektų rengimą, įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėti ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus, ar šie teisės aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams srityse;
 • Pagal kompetenciją analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą;
 • Dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, informavimą ir konsultavimą reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams klausimais, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą apie vartotojų teises minėtose srityse;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose bei atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, siekiant įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams kontrolės srityse;
 • Organizuoja ir vykdo Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų nuostatų, kurių kontrolė priskirta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai, pažeidimų priežiūrą (monitoringą);
 • Organizuoja informacinės medžiagos, susijusios su skyriaus kuruojamomis sritimis, teikimą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetiniam portalui;
 • Organizuoja ir kontroliuoja ūkio subjektų, vartotojų rinkų bei vartotojų prašymų (skundų) stebėsenos bei analizės įgyvendinimą, vykdo informacijos vartotojų teisių apsaugos klausimais šalies ir tarptautiniu mastu surinkimą bei analizę;
 • Organizuoja ir užtikrina vartotojų (gyventojų) ir ūkio subjektų nuomonių apklausų, kainų palyginimų tyrimų vartotojų teisių apsaugos srityje vykdymą;
 • Užtikrina metinės Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus veiklos ataskaitos rengimą;
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu koordinuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės;
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad jie laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą, siekiant užkirsti kelią korupcijos apraiškoms;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • Pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, dalyvauja rengiant teisės aktų ir teisės aktų pakeitimų projektus, teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reguliavimą ir įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teises aktų reikalavimų, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį;
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Reklamos, Tabako kontrolės, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo ir kitus su vartotojų teisių apsauga bei visuomenės informavimu bei reklama susijusius įstatymus bei teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius reklamą ir nesąžiningą komercinę veiklą, taip pat išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos ir Europos Sąjungos teismų praktiką reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

Vyresnioji patarėja Inga Grinevičė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Padeda Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjui planuoti, organizuoti ir paskirstyti darbus priskirtiems darbuotojams, kontroliuoti jų vykdymą ir užtikrinti atitikimą teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, tikrina Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus, kitų skyrių parengtus raštus ir kitus dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus;
 • Atlieka Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vykdomų tyrimų ar kitų nagrinėjamų klausimų analizę ir teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;
 • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apasaugos tarnybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
 • Pagal kompetenciją vykdo bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei asociacijomis, siekiant įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos srityse;
 • Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos srityje, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Organizuoja medžiagos rengimą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo ir Reklamos įstatymų, pagal kompetenciją rengia procesinių dokumentų projektus teismams, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka teisės aktų projektų rengimą, įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėti ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus, ar šie teisės aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams srityse;
 • Organizuoja ir esant poreikiui atlieka vartotojų ir kitų asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimą, teikia konsultacijas Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus darbuojams dėl galimų Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų pažeidimų;
 • Dalyvauja ir rengia medžiagą vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Rengia metinę Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
 • Pagal kompetenciją analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse;
 • Organizuoja ir vykdo nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimų laikymosi priežiūrą (monitoringą) dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų bei skleidžiamos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo priežiūrą, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, dalyvauja rengiant teisės aktų ir teisės aktų pakeitimų projektus, teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reguliavimą ir įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teises aktų reikalavimų, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį;
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Reklamos, Tabako kontrolės, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo ir kitus su vartotojų teisių apsauga bei visuomenės informavimu bei reklama susijusius įstatymus bei teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius reklamą ir nesąžiningą komercinę veiklą, taip pat išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos ir Europos Sąjungos teismų praktiką reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

Patarėja Justina Kirstukė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos srityje, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Pagal kompetenciją vykdo bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei asociacijomis, siekiant įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos srityse;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo ir Reklamos įstatymų, pagal kompetenciją rengia procesinių dokumentų projektus teismams, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją tiria skundus, prašymus, pranešimus, dėl galimų Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo ir Reklamos įstatymo pažeidimų, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka teisės aktų projektų rengimą, įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėti ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus, ar šie teisės aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams srityse;
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Atlieka ūkio subjektų, vartotojų rinkų bei vartotojų prašymų (skundų) stebėsenos bei analizę šalies bei tarptautiniu mastu, teikia informaciją apie nustatytas tendencijas, pokyčius;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse;
 • Pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, dalyvauja rengiant teisės aktų ir teisės aktų pakeitimų projektus, teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reguliavimą ir įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teises aktų reikalavimų, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį;
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Reklamos, Tabako kontrolės, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo ir kitus su vartotojų teisių apsauga bei visuomenės informavimu bei reklama susijusius įstatymus bei teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius reklamą ir nesąžiningą komercinę veiklą, taip pat išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos ir Europos Sąjungos teismų praktiką reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

 Patarėjas Marekas Močiulskis

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją vykdo bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei asociacijomis, siekiant įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos srityse;
 • Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos srityje, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo ir Reklamos įstatymų, pagal kompetenciją rengia procesinių dokumentų projektus teismams, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją tiria skundus, prašymus, pranešimus, dėl galimų Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo ir Reklamos įstatymo pažeidimų, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka teisės aktų projektų rengimą, įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėti ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus, ar šie teisės aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams srityse;
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Pagal kompetenciją analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse;
 • Atlieka ūkio subjektų, vartotojų rinkų bei vartotojų prašymų (skundų) stebėsenos analizę šalies bei tarptautiniu mastu, teikia informaciją apie nustatytas tendencijas, pokyčius;
 • Organizuoja vartotojų ir ūkio subjektų nuomonių apklausų vykdymą, kainų palyginimų tyrimus;
 • Rengia metinę Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus veiklos ataskaitą;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, dalyvauja rengiant teisės aktų ir teisės aktų pakeitimų projektus, teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reguliavimą ir įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teises aktų reikalavimų, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Reklamos, Tabako kontrolės, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo ir kitus su vartotojų teisių apsauga bei visuomenės informavimu bei reklama susijusius įstatymus bei teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius reklamą ir nesąžiningą komercinę veiklą, taip pat išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos ir Europos Sąjungos teismų praktiką reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Justina Kirstukė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos srityje, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos įstatymų ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją, pagal kompetenciją rengia procesinių dokumentų projektus teismams, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją tiria skundus, prašymus, pranešimus dėl galimų Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Reklamos įstatymo bei galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams, nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Pagal kompetenciją analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse;
 • Vykdo nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimų laikymosi priežiūrą (monitoringą) dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų bei skleidžiamos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo priežiūrą, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo ir kitus su vartotojų teisių apsauga bei visuomenės informavimu bei reklama susijusius įstatymus bei teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius reklamą ir nesąžiningą komercinę veiklą, taip pat išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos ir Europos Sąjungos teismų praktiką reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Ignė Tebėrienė (suteiktos vaiko priežiūros atostogos)

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos srityje, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos įstatymų ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją, pagal kompetenciją rengia procesinių dokumentų projektus teismams, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją tiria skundus, prašymus, pranešimus dėl galimų Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Reklamos įstatymo bei galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams, nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Pagal kompetenciją analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse;
 • Vykdo nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimų laikymosi priežiūrą (monitoringą) dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų bei skleidžiamos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo priežiūrą, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo ir kitus su vartotojų teisių apsauga bei visuomenės informavimu bei reklama susijusius įstatymus bei teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius reklamą ir nesąžiningą komercinę veiklą, taip pat išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos ir Europos Sąjungos teismų praktiką reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Simona Mikalauskaitė

 

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos srityje, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos įstatymų ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją, pagal kompetenciją rengia procesinių dokumentų projektus teismams, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją tiria skundus, prašymus, pranešimus dėl galimų Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Reklamos įstatymo bei galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams, nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Pagal kompetenciją analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse;
 • Vykdo nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimų laikymosi priežiūrą (monitoringą) dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų bei skleidžiamos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo priežiūrą, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Vykdo informacijos vartotojų teisių apsaugos klausimais šalies bei tarptautiniu mastu surinkimą bei analizę;
 • Rengia metinę Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
 • Renka ir analizuoja kitų Europos Sąjungos šalių praktiką, vydant nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos kontrolę;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą arba būti išklausiusiam socialinių mokslų studijų srities teisės krypties pirmos pakopos studijų programos kursą.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo ir kitus su vartotojų teisių apsauga bei visuomenės informavimu bei reklama susijusius įstatymus bei teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius reklamą ir nesąžiningą komercinę veiklą, taip pat išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos ir Europos Sąjungos teismų praktiką reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausiasis specialistas Jevgenij Danilov

 

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos srityje, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos įstatymų ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją, pagal kompetenciją rengia procesinių dokumentų projektus teismams, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją tiria skundus, prašymus, pranešimus dėl galimų Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Reklamos įstatymo bei galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams, nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Pagal kompetenciją analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse;
 • Vykdo nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimų laikymosi priežiūrą (monitoringą) dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų bei skleidžiamos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo priežiūrą, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Vykdo informacijos vartotojų teisių apsaugos klausimais šalies bei tarptautiniu mastu surinkimą bei analizę;
 • Rengia metinę Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
 • Renka ir analizuoja kitų Europos Sąjungos šalių praktiką, vydant nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos kontrolę;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą arba būti išklausiusiam socialinių mokslų studijų srities teisės krypties pirmos pakopos studijų programos kursą.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo ir kitus su vartotojų teisių apsauga bei visuomenės informavimu bei reklama susijusius įstatymus bei teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius reklamą ir nesąžiningą komercinę veiklą, taip pat išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos ir Europos Sąjungos teismų praktiką reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Aurelija Gamulka

 

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos srityje, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos įstatymų ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją, pagal kompetenciją rengia procesinių dokumentų projektus teismams, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją tiria skundus, prašymus, pranešimus dėl galimų Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Reklamos įstatymo bei galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams, nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Pagal kompetenciją analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse;
 • Vykdo nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimų laikymosi priežiūrą (monitoringą) dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų bei skleidžiamos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo priežiūrą, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Vykdo informacijos vartotojų teisių apsaugos klausimais šalies bei tarptautiniu mastu surinkimą bei analizę;
 • Rengia metinę Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
 • Renka ir analizuoja kitų Europos Sąjungos šalių praktiką, vydant nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos kontrolę;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą arba būti išklausiusiam socialinių mokslų studijų srities teisės krypties pirmos pakopos studijų programos kursą.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo ir kitus su vartotojų teisių apsauga bei visuomenės informavimu bei reklama susijusius įstatymus bei teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius reklamą ir nesąžiningą komercinę veiklą, taip pat išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos ir Europos Sąjungos teismų praktiką reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityje;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

Pagrindiniai Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus uždaviniai yra:

 • Pagal kompetenciją organizuoti valstybinės vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimą reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityse;
 • Pagal kompetenciją vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų, kurias jai numato Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymai, įgyvendinimą..

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • Vykdo Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų nustatytų draudimų ir reikalavimų pažeidimų priežiūrą (monitoringą);
 • Pagal kompetenciją rengia medžiagą dėl Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų pažeidimų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams;
 • Kartu su Teisės skyriumi pagal kompetenciją dalyvauja rengiant procesinius dokumentus teismams ir atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, tarptautinėse ir užsienio institucijose bei specialiose nacionalinėse ir tarptautinėse darbo grupėse skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • Pagal kompetenciją atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėja ir rengia išvadų projektus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų atitikimo valstybės politikai vartotojų teisių apsaugos srityje;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų bei paslaugų teikėjų švietimo programų įgyvendinimą vartotojų teisių apsaugos srityje, jų informavimą bei konsultavimą;
 • Pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus bei prašymus dėl Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų galimų pažeidimų;
 • Pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
 • Organizuoja vartotojų švietimą Lietuvos regionuose kartu su valstybės ir savivaldos institucijomis, švietimo ir ugdymo įstaigomis, verslo informacijos centrais ir kt., informacinės medžiagos (lankstinukų, atmintinių, leidinių ir kt.) apie vartotojų teises įvairiose vartojimo srityse rengimą, leidybą ir platinimą;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, asociacijomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
 • Teikia informacinę medžiagą, susijusią su skyriaus kuruojamomis sritimis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetiniam portalui;
 • Vykdo vartotojų rinkų stebėseną bei analizę, renka ir analizuoja statistinius duomenis apie vartotojų rinkas, prireikus organizuoja vartotojų elgsenos tyrimus;
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus.