en

Nuotolinės prekybos skyrius

Nuotolinės prekybos skyrius

 

Skyriaus vedėja Aida Gasiūnaitė-Stavginskienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų, organizuoja ir gina vartotojų interesus įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką nuotolinės prekybos priežiūros srityje.
 • Kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus, teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus laikytis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, atlieka rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, siekiant nustatyti, ar šie teisės aktai atitinka valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartotojų teisių, jų ekonominių interesų apsaugos ir nuotolinės prekybos kontrolės srityse.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus dėl nuotoliniu būdu įsigytų prekių ar paslaugų nepristatymo, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nagrinėjant Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pažeidimo bylas, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo  40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas.
 • Esant poreikiui, dalyvauja nagrinėjant Produktų saugos įstatymo, Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pažeidimo bylas ir vykdant vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę, siekiant užtikrinti įstatymų pavestų funkcijų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai įgyvendinimą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką nuotolinės prekybos kontrolės srityje, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus vartotojų teisių apsaugos srityje, rengiant teisės aktus ar programas vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros politiką nuotolinės prekybos, geografinio blokavimo srityse.
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus vartojimo paslaugų srityje.
 • Organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais nuotolinės prekybos srityje.
 • Pagal kompetenciją organizuoja informacijos kaupimą, apibendrinimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą nuotolinės prekybos srityse.
 • Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais nuotolinės prekybos srityje, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos.
 • Kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dokumentų teisinės priežiūros taisyklių vykdymą ir organizuoja dokumento teisinio derinimo procedūrą, siekiant užtikrinti rengiamų dokumentų kokybę.
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, nuotolinėje prekyboje kylančių problemų tyrimo klausimais, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtas funkcijas šioje srityje;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus nuotolinės prekybos klausimais, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • Teikia konsultacijas ir informaciją, rengia metodines rekomendacijas asmenims nuotolinės prekybos kontrolės ir stebėsenos klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, padedančias užtikrinti nuotolinės prekybos priežiūrą ir tinkamą šios rinkos veikimą;
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką;
 • Užtikrina atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, kitose tarptautinėse organizacijose, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų teisinio darbo stažą vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Elektroninių ryšių, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos, Visuomenės informavimo įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, visuomenės informavimu ir vartotojų švietimu susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Europos teisingumo teismo praktika vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros normas, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų skyriaus specialistų veiklą, savarankiškai pasirinkti problemos sprendimo būdus, darbo metodus, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip C1 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Šarūnė Riaubienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus), rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant vartojimo ginčus, kilusius dėl nuotolinę prekybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Analizuoja gautus prašymus dėl geografinio blokavimo ir analizuoja bei nagrinėja juos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką nuotolinės prekybos, geografinio blokavimo srityse;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus nuotolinės prekybos priežiūros srityse;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais nuotolinės prekybos bei su ja susijusiose kitose srityse;
 • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo nuotolinės prekybos sričiai skirtą informaciją, siekiant užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir nuotolinės prekybos priežiūros klausimais, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą;
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus nuotolinės prekybos srityse, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus nuotolinės prekybos klausimais ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį, Produktų saugos ir kokybės departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, reikalingus funkcijoms vykdyti.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros normas, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Neringa Vilbikienė (suteiktos vaiko priežiūros atostogos)

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus), rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant vartojimo ginčus, kilusius dėl nuotolinę prekybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Analizuoja gautus prašymus dėl geografinio blokavimo ir analizuoja bei nagrinėja juos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką nuotolinės prekybos, geografinio blokavimo srityse;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus nuotolinės prekybos priežiūros srityse;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais nuotolinės prekybos bei su ja susijusiose kitose srityse;
 • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo nuotolinės prekybos sričiai skirtą informaciją, siekiant užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir nuotolinės prekybos priežiūros klausimais, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą;
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus nuotolinės prekybos srityse, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus nuotolinės prekybos klausimais ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį, Produktų saugos ir kokybės departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai;

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, reikalingus funkcijoms vykdyti.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros normas, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.

 

Vyriausioji specialistė Ilona Mitkevičienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus), rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant vartojimo ginčus, kilusius dėl nuotolinę prekybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Analizuoja gautus prašymus dėl geografinio blokavimo ir analizuoja bei nagrinėja juos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką nuotolinės prekybos, geografinio blokavimo srityse;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus nuotolinės prekybos priežiūros srityse;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais nuotolinės prekybos bei su ja susijusiose kitose srityse;
 • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo nuotolinės prekybos sričiai skirtą informaciją, siekiant užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir nuotolinės prekybos priežiūros klausimais, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą;
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus nuotolinės prekybos srityse, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus nuotolinės prekybos klausimais ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį, Produktų saugos ir kokybės departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai;

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ar jam prilygintą išsilavinimą
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, reikalingus funkcijoms vykdyti.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros normas, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.

 

Vyriausioji specialistė Egidija Dūdaitė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus), rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant vartojimo ginčus, kilusius dėl nuotolinę prekybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Analizuoja gautus prašymus dėl geografinio blokavimo ir analizuoja bei nagrinėja juos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką nuotolinės prekybos, geografinio blokavimo srityse;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus nuotolinės prekybos priežiūros srityse;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais nuotolinės prekybos bei su ja susijusiose kitose srityse;
 • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo nuotolinės prekybos sričiai skirtą informaciją, siekiant užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir nuotolinės prekybos priežiūros klausimais, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą;
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus nuotolinės prekybos srityse, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus nuotolinės prekybos klausimais ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Kanclerio, Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį išsilavinimą.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, reikalingus funkcijoms vykdyti.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros normas, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.

 

Vyriausioji specialistė Milda Artiševskienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus), pagal kompetenciją renka ir teikia kitiems Skyriaus specialistams medžiagą, reikalingą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, renka ir sistemina medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant vartojimo ginčus, kilusius dėl nuotolinę prekybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Renka medžiagą ir kitus reikalingus įrodymus, duomenis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Tiria gautus prašymus dėl geografinio blokavimo ir analizuoja bei nagrinėja juos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus nuotolinės prekybos priežiūros srityse;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais nuotolinės prekybos bei su ja susijusiose kitose srityse;
 • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo nuotolinės prekybos sričiai skirtą informaciją, siekiant užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir nuotolinės prekybos priežiūros klausimais, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą, teikia praktinius patarimus kitiems Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos specialistams;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant asmenų pranešimus, skundus nuotolinės prekybos klausimais ir imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti, renka ir apdoroja reikiamus 5rodymus, duomenis apie nuotolinę prekybą vykdančius verslo subjektus;
 • Priskirtos kompetencijos srityje dirba su informacinėmis duomenų bazėmis, teikia pasiūlymus dėl naujų instrumentų diegimo ir esamų tobulinimo, siekiant nuolat stebėti nuotolinės prekybos sritį ir užkirsti kelią galimiems vartotojų teisių pažeidimams joje.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį, Produktų saugos ir kokybės departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • Turėti socialinių studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, reikalingus funkcijoms vykdyti.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros normas, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.

 

Nuotolinės prekybos skyriaus uždaviniai ir funkcijos

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

 • Dalyvauti įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką nuotolinės prekybos srityje;
 • Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją ginti vartotojų teises ir interesus, konsultuoti vartotojus ir teikti pagalbą nuotolinės prekybos srityje, ginant jų pažeistas teises.
 • Pagal kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, vartotojų ir verslo asociacijomis.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • Atlieka vartotojų teisių pažeidimų analizę nuotolinės prekybos, geografinio blokavimo srityse ir teikia pasiūlymus dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prevencinių veiksmų inicijavimo;
 • Parengia medžiagą, reikalingą Teisės skyriui kreipiantis į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu išduoti leidimą dėl privalomo nurodymo blokuoti interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę, kuria pardavėjai ar paslaugų teikėjai naudojasi vykdydami veiklą, šiurkščiai ar sistemingai pažeidžiančią vartotojų apsaugos reikalavimus. Gavus teismo nutartį, kuria leidžiama duoti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams, įtraukia nurodytą pardavėjo ar paslaugų teikėjo interneto svetainę leidžiantį identifikuoti domeno vardą į Tarnybos tvarkomą interneto domeno vardų, naudojamų vykdant veiklą, kuria pažeidžiami vartotojų apsaugos reikalavimai, sąrašą ir parengia privalomą nurodymą, kurį teikia interneto prieigos paslaugų teikėjams, nurodant blokuoti internetinę svetainę identifikuojantį domeną tol, kol nebus pašalinami pažeidimai;
 • Vykdo kontrolinius (slapto pirkėjo) pirkimus nuotolinės prekybos srityje;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams bylose dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pažeidimų;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams bylose dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pažeidimų, nagrinėjant vartojimo ginčus, kilusius dėl nuotoliniu būdu įsigytų prekių ar paslaugų nepristatymo/nesuteikimo;
 • Pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja rengiant ir vykdant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių planą, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, teikiant pasiūlymus teisės aktų rengimo ir teisės aktų taikymo klausimais;
 • Dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose bendradarbiavimo renginiuose, susitikimuose nuotolinės prekybos klausimais. Bendrauja ir bendradarbiauja, keičiasi informacija su rinkos priežiūros institucijomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis ir vartotojų asociacijomis.
 • Dalyvauja komisijose, darbo grupėse rengiant ir derinant teisės aktus su Europos Sąjungos teise, reglamentuojančius nuotolinę prekybą bei kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius klausimus nuotolinės prekybos srityje, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo;
 • Bendradarbiauja su vartotojų ir verslo asociacijomis, pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja rengiant mokymus, seminarus, konferencijas, tyrimus bei kitas švietimo priemones nuotolinės prekybos ir kitais vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslininkams vartotojų teisių apsaugos klausimais Skyriaus veiklos srityse;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją;
 • Pagal įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus ir prašymus, susijusius su nuotolinės prekybos sritimi.
 • Pagal kompetenciją vykdo kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus.